Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Barn som har en avliden förälder kan få barnpension. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidna föräldern bidrog med. Om barnet får en låg eller ingen barnpension kan han eller hon även få efterlevandestöd till barn.

Vem kan få barnpension?

Ett barn som har fyllt 18 år kan få barnpension om han eller hon studerar på grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola. Utbildningen ska ge rätt till antingen studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Försäkringskassan. Barnpension kan aldrig betalas ut längre än till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Adoptivbarn

Har ett barn kommit till Sverige för att adopteras räknas det som barn till sin blivande adoptivförälder. Barnet kan därför få barnpension efter den blivande föräldern även om adoptionen inte blivit klar.

Så stor blir barnpensionen och efterlevandestödet

Den barnpension som barnet får beräknas på den avlidna förälderns allmänna pension (den antagna inkomstpensionen). Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för barn som får låg eller ingen barnpension. Det garanterar att barnet får barnpension och efterlevandestöd som tillsammans blir lägst 1 477 kronor per månad.

Barnet får en del av den avlidnas antagna inkomstpension

I den antagna inkomstpensionen ingår den pension föräldern har tjänat in fram till dödsfallet. Ofta ingår även den pension föräldern antas ha kunnat tjäna in från dödsfallet fram till 65 års ålder.

Saknar barnet syskon som får barnpension och är under tolv år får barnet 35 procent. Har barnet fyllt tolv år får han eller hon i stället 30 procent.

Om barnet har syskon som också får barnpension så får alla barnen alltid lika stor del av den antagna inkomstpensionen. Hur stor den delen blir beror på antalet syskon och yngsta barnets ålder.

  • Är yngsta barnet under tolv år får syskonen 35 procent av förälderns antagna inkomstpension för det barnet. För de andra barnen läggs det till 25 procent per barn. Det sammanlagda beloppet delas lika mellan alla barnen.

  • Har yngsta barnet fyllt tolv år får syskonen 30 procent av förälderns antagna inkomstpension för det barnet. För de andra barnen läggs det till 20 procent per barn. Det sammanlagda beloppet delas lika mellan alla barnen.

Syskonens barnpensioner får tillsammans bli högst 100 procent av den antagna inkomstpensionen. Finns det även en vuxen som har omställningspension eller änkepension får barnpensionerna tillsammans bli högst 80 procent.

Räkneexempel för tre syskon

Tre barn får barnpension. Det yngsta barnet är 8 år. De andra är 13 och 15 år gamla.

Så stor del av den avlidnas antagna inkomstpension får barnen:
35 % + 25 % + 25 % = 85 %
85 % / 3 = 28,33 %

Barnen får 28,33 procent var.


Så här räknar vi ut den antagna pensionsbehållningen

Det beräkningsunderlag som Pensionsmyndigheten använder för att bestämma hur stor barnpensionen blir motsvarar i princip den avlidnas allmänna pension i form av antagen inkomstpension.

Detta underlag är inte fullt ut detsamma som visas i de prognoser och besked som den avlidna kan ha fått om sin egen inkomstpension från till exempel det orange kuvertet eller Min pension.

Den avlidnas pensionsgrundande inkomster för de fem sista åren före dödsfallet har stor betydelse för hur stor den antagna pensionsbehållningen kan bli.

Har den avlidna pensionsunderlag för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet så kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning.

De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde. Sedan fastställer vi en antagen pensionsrätt som är 18,5 procent av det medelvärdet.

Vi räknar med att den avlidna kunde ha tjänat in den antagna pensionsrätten varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år han eller hon skulle ha fyllt 64 år.
 
Summan av pensionsrätterna för de åren är den antagna pensionsbehållningen. Det motsvarar den pension vi antar att den avlidna skulle kunna ha tjänat in dessa år.

Om det inte finns pensionsunderlag för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidna bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om han eller hon under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år.

I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren.

Pensionsbehållningen delas med delningstalet

Den avlidnas pensionsbehållning delas med det delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar hans eller hennes antagna inkomstpension.

Denna allmänna pension i form av antagen inkomstpension är det underlag som vi använder för att bestämma hur stor barnpensionen blir.

Exempel på beräkning av den antagna pensionen

Den avlidna var född 1968 och avled 2016.
Den faktiska pensionsbehållningen är 1 450 000 kronor.
Delningstalet är 16,71.

Pensionsunderlag (efter omräkning till dödsfallsårets värde):
2015:              150 000 kronor
2014:              210 000 kronor
2013:              200 000 kronor
2012:              160 000 kronor
2011:              100 000 kronor

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort.
Beräkna medelvärdet av övriga.

150 000 + 200 000 + 160 000 = 510 000 
510 000 / 3 = 170 000 kronor

Antagen pensionsrätt:
170 000 * 18,5 % = 31 450 kronor

Det är 17 år från och med 2016 till och med året den avlidna skulle ha fyllt 64 år.

Antagen pensionsbehållning:
31 450 * 17 = 534 650 kronor

Den avlidnas pensionsbehållning:
1 450 000 + 534 650 = 1 984 650 kronor

Den avlidnas antagna pension:
1 984 650 / 16,71 = 118 770 kronor
 
Hur stor procent av 118 770 kronor som barnet får i barnpension beror på hur många syskon som får barnpension och det yngsta barnets ålder.Efterlevandestöd till barn fungerar som en utfyllnad

Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för barn som bor i Sverige och har mist en förälder. Det garanterar att barnet får minst 1 477 kronor per månad eller 17 720 kronor per år. Årsbeloppet motsvarar 40 procent av årets prisbasbelopp.
 
Efterlevandestödet fungerar som en utfyllnad till barnpensionen. Om barnpensionen är lägre än 1 477 kronor per månad får barnet också efterlevandestöd upp till det beloppet.

Ett barn som får efterlevandestöd får det lika länge som han eller hon kan få barnpension.

Om barnets båda föräldrar har avlidit

Om ett barns båda föräldrar har avlidit får han eller hon en barnpension efter varje förälder. Barnet får 35 procent av vardera förälderns antagna inkomstpension. Det gäller även om barnet har fyllt tolv år. Finns det syskon som får barnpension läggs 25 procent till för varje syskon. Det sammanlagda beloppet delas så att alla barnen får lika mycket i barnpension.
 
Barnet får efterlevandestöd om barnpensionerna efter båda föräldrarna tillsammans är lägre än 2 953 kronor per månad eller 35 440 kronor per år. Årsbeloppet motsvarar 80 procent av årets prisbasbelopp.


Barnpensionen upphör

Av olika anledningar kan din barnpension upphöra före den månad du tidigare fått den beviljad till. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du måste därför meddela oss på Pensionsmyndigheten om något händer som gör att du kanske inte längre har rätt till din efterlevandepension.

Om din partner går bort eller barn förlorar föräldrar

Den som är under 65 år när partner avlider kan ha rätt till ett tillfälligt stöd, en omställningspension. Barn som förlorar en eller båda föräldrarna kan också ha rätt till efterlevandepension.

Yngre efterlevande

Var i livet är du nu?
Dina val påverkar din pension

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem