Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Korta pensionsfakta

Sammanställd pensionsfakta utifrån de vanligaste frågorna om pension med fördjupad information till fakta, statistik eller pressmaterial.


Faktaruta

Uppgift Värde Senast uppdaterad Nästa uppdatering
Antal pensionärer med allmän pension (samtliga, exkl. äldreförsörjning), december 2015 2,1 miljoner januari 2016 januari 2017
Antal personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige 2013 7 miljoner personer mars 2015 mars 2016
Genomsnittlig allmän pension i månaden under året 2015 11 269 kronor per månad mars 2016 mars 2017
Genomsnittlig total pension 2014 16 269 kronor februari 2016 februari 2017
Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension i år (prognos) 2016 + 4,2 procent december 2015 december 2016
Nominell förändring av inkomst- och tilläggspension, efter skatt (prognos) 2016 430 kronor december 2015 december 2016
Beräknad utträdesåldern från arbetslivet, referensår 2014 63,8 år (viktat medelålder) maj 2015 maj 2016
Medelpensioneringsålder mät som den genomsnittliga åldern då den allmänna ålderspensionen tas ut 2014 64,5 år (viktat medelålder) maj 2015 maj 2016
Totalt antal personer som nybeviljades hel eller delvis allmän pension, under året 2013 136 800 personer ej bestämt april 2016
Den totala pensionen som andel av slutlönen i genomsnitt (kompensationsgrad), december 2014 60-75 procent ej bestämt ej bestämt
Tillgångar inkomstpensionssystemet i året 2015 8 688 miljarder kronor mars 2016 mars 2017
AP-buffertfondens tillgångar, 1-4 och 6 AP-fonder 2014 1 184 miljarder kronor mars 2015 mars 2016
Totalt antal pensionssparare inom premiepension 2015 5 718 000 sparare januari 2016 januari 2017
Marknadsvärde för fondrörelsen under året 2015 838,7 miljarder kronor januari 2016 januari 2017
Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen i året 2015 6,4 procent januari 2016 januari 2017
Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet, 31 december 2015 825 fonder januari 2016 januari 2017
Antal premiepensions nya pensionsbeslut under året 2015 117 200 beslut januari 2016 januari 2017
Antal nya sparare i premiepensionssystemet (december) 2015 183 000 personer december 2015 december 2016
Totalt antal pensionärer med garantipension (med eller utan inkomstpension) 31 december 2015 770 000 personer december 2015 december 2016
Antal pensionärer med bostadstillägg i december 2015 291 700 personer januari 2016 januari 2017
Kvinnors genomsnittliga månads total pension som andel av männens, december 2014 67 procent februari 2016 februari 2017
Antal utskickade orange kuvert med årsbesked, senaste utskicksår 2016 7,2 miljoner februari 2016 februari 2017

Pensionärer i Sverige och utomlands

 
Antal pensionärer med allmän pension (samtliga, exkl. äldreförsörjning), december 2015 var 2,1 miljoner, varav knappast 2,0 miljoner folkbokförda i Sverige. 136 800 personer nybeviljades hel eller delvis allmän pension 2013.
Statistik allmän pension
 
1,5 miljoner pensionärer födda 1938 eller senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert. 0,8 miljoner pensionärer födda 1937 eller tidigare omfattas inte av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett enklare kuvert.
Årsbesked pensionärer 2016
 
Andel personer som får utbetalning av allmän pension i utlandet beräknad av samtliga pensionstagare var 5,81 procent 2014. Utbetalningsbelopp av allmän pension i utlandet var 3,8 miljarder kronor 2014. Det fanns 119 000 personer bosatta utomlands med svensk pension 2015. Av dessa fick 89 procent utbetalning av allmän pension i något EU-EES land eller Schweiz 2015. Varje år i hösten skickar Pensionsmyndigheten ut begäran om levnadsintyg före utbetalningar till nästa år. 2015 skickade Pensionsmyndigheten ut 147 000 begäran om blanketter .
Fakta levnadsintyg
 
 

Pensionssparare i Sverige och utomlands

 
Det senaste taxeringsåret (2014) tjänade 5,6 miljoner personer in till svensk pensionsrätt för inkomstpension.
Statistik om pensionsunderlag
 
Pensionsspararna (allmän pension) tjänade in 271 miljarder kronor i inkomst- och premiepension 2014. Se resultaträkningen i sida 12 i Orange Rapport
 
Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 25 000 i månaden 2015 Taket för intjänande till allmänna pensionssystemet (efter PGI-avdraget) är 7,5 inkomstbasbelopp som motsvarar en månadslön på 36 312 kronor (2015).
Basbelopp
 
605 300 pensionssparare utomlands har tjänat in till svensk pension. De har betydligt lägre genomsnittlig intjänande pension (164 400 kronor) jämfört med sparare bosatta i Sverige (807 300 kronor på kontot). Antal sparare bosatta utomlands som får allmän pensions årsbesked (Orange kuvert) 2015 är cirka 240 000 personer. Det saknas adress för att skicka årsbesked (Orange kuvert) till ca. 369 000 personer. Se pressmeddelande årsbesked utlandsbosatta
 
 

Allmän pension

 
Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och vissa har även garantipension.
Fakta om den allmänna pensionen
 
Allmän pension (inkomst-/tilläggspension och premiepension) var i snitt 11 269 kronor per månad i månaden 2015 och stod för 70 procent av den totala pensionen.
 
Allmän pension följer deklarerad inkomst och 2014 är den genomsnittliga pensionen högst i Stockholms län och lägst i Gotlands- och Jämtlands län. På kommunnivå är Danderyd kommun som har den högsta pensionen i hela riket.
Pressmeddelande om åretsprognoser
 
Utbetalningen 2015 var 270,2 miljarder kr. till pensionärer i inkomst-/tilläggs- och premiepension, exkl. garantipension, medan utbetalning inkl. garantipension 2015 var 276,0 miljarder kronor till samtliga allmän pensions pensionärer.
 

Inkomstpension

 
Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där dagens avgiftsinkomster betalar dagens pensionsutbetalningar.
Fakta om inkomst pensionen .

Inkomstpensionen 2016 ökar med + 4,2 procentenligt prognosen, det innebär i genomsnitt 450 kronor i månaden före skatt.
Pressmeddelande om åretsprognoser
 
Inkomstpensionssystemets sammanlagda tillgångar 2015 var 8 688 miljarder kronor, varav 1 184 miljarder kronor i AP-buffertfonden medan skulden var 8 517 miljarder kronor. Utbetalningen 2015 var 264,5 miljarder kronor till pensionärer.
Senaste årsredovisningen
 
I genomsnitt 39 700 kronor på 5,6 miljoner inkomstpensionssparares konton år 2015. Inkomstpensionens max insättning var 64 687 år 2015.
Pressmeddelande om den årliga insättningen på pensionsspararnas konton
 
Genomsnittlig årsavkastning för inkomstpensionen sedan start är 2,8 procent. Avkastningen för premiepensionen samma tid är 6,4 procent 2015.
Orange rapport
 

Tjänstepension

 
Den årliga förändringen av de flesta tjänstepensioner från arbetsgivaren följer prisbasbeloppet. I snitt betalades 4 400 kronor ut i tjänstepension per månad 2013 - högre för yngre pensionärer. År 2014 stod tjänstepensionen för 25 procent av pensionärernas utbetalningar.
SCB
 
Om inbetalningen av allmän pension och tjänstepension skulle vara lika för höga och låga inkomster skulle pensionen fördelas mer lika mellan män och kvinnor.
Pressmeddelande om Tjänstepensionen och ökad pensionsojämställdhet
 

Privat pensionssparande och privat pension

 
36 procent av personer i åldern 20-64 hade avdragsgillt privat pensionssparande 2013. De sparade i snitt 490 kronor i månaden.
Statistik om Privat sparande, SCB

2013 utbetalades i snitt per månad 3 000 kronor till 486 000 personer 65 år eller äldre som har privat pension i Sverige.
SCB
 

Total pension

 
Den totala utbetalade pensionen gick upp till 368,7 miljarder kronor år 2014. Av dessa var allmän pension 257,3 miljarder kronor (70 procent), tjänstepension 91,3 miljarder kronor (25 procent), Privat pension 19,9 miljarder kronor (5 procent).
Senaste Orange rapport
 
År 2014 var den genomsnittliga totala pensionen för samtliga 16 269 kronor, för kvinnor 13 275 kronor och för män 19 819 kronor. Kvinnornas total pension som andel av männens var 67 procent 2014.
SCB
 
Den totala pensionen blir 60-75 procent av slutlönen beroende på hur länge man jobbar. För att få 75 procent av slutlönen behöver man jobba två tredjedelar av den ökade livslängden jämfört med tidigare generationer.
Pressmeddelande
 

Pensionsålder och utträde från arbetslivet

 
Utträdesåldern från arbetslivet 2014 beräknas till 63,8 år, en liten ökning från 2013. Utträdesåldern 2014 är den högsta som uppmätts sedan början av 1980-talet.
 
Medelpensioneringsålder, dvs. den genomsnittliga ålder då den allmänna pensionen tas ut, var 2014 64,5, vilket innebär att medelpensionerings ålder är oförändrad jämfört med det tidigare året.
Statistik rapport
 
Den vanligaste månaden för uttag av ålderspension är januari.
 
Antalet som tog tidigt uttag (före 65 år) ökade från 38 000 förra året till 40 000 personer. En del av dem som tar tidigt uttag av pension fortsätter att förvärvsarbeta.
Pressmeddelande om pensionsålder
 
I orange kuvert finns en alternativ pensionsålder som visar hur länge varje årskull måste arbeta för att pensionen ska motsvara vad man skulle fått vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad.
Pensionsålderns betydelse
 

Premiepension - systemet

 
Premiepensionssystemet är ett fonderat system, där fondval ger variation för de enskilda spararna. Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Födda 1938 eller senare ingår i premiepensionsstatistiken.
Fakta om premiepension
 
2015 omfattade premiepensionssystemet drygt 7,0 miljoner personer varav 1,3 miljoner pensionärer.
Sveriges officiella statistik
 
Marknadsvärdet för 825 aktiva fonder 2015 var 838,7 miljarder kronor. Tillfört kapital till fondrörelsen är 496 miljarder kronor 2015. Den genomsnittliga avkastningen under året (2015) i fondrörelsen var 6,4 procent. Premiepensionens genomsnittliga årsavkastning sedan start (IRR) är 6,4 procent 2015. Avkastning för inkomstpensionen samma tid är 2,8 procent.
Månadsstatistik PM+151231 .
 
Fondavgiften efter rabatt var 2015 i snitt 0,25 procent, vilket motsvarade 2,0 miljarder kronor. Utan rabatt hade avgiften varit 0,76 procent, eller totalt 6,2 miljarder kronor
Fondavgiftens betydelse .
 
2015 fick landets 7,0 miljoner pensionssparare och pensionärer tillbaka 3,8 miljarder kronor i rabatter.
 

Premiepension - spararna

 
Med pensionssparare i premiepensionsstatistiken avses de som fått en egen eller överförd premiepensionsrätt och för närvarande inte tar ut någon del av sin premiepension.
 
Cirka 5,7 miljoner pensionssparare fick 2015 insatt i snitt 6 700 kronor i sitt premiepensionskonto, totalt lika med cirka 36,7 miljarder kronor.
Pressmeddelande om pensionsinsättning
 
Genomsnittlig kontobehållning för premiepensionsspararna december var 132 500 kronor och det intjänade månadsbelopp var i genomsnitt cirka 7 108 kronor år 2015.
Sveriges officiella statistik
 
Varje år får spararna tillbaka föregående års rabatter genom att fler fondandelar köps till premiepensionskontona. Fondavgiften de betalade 2015 var 2,0 miljarder kronor och administrationsavgiften för systemet var 586,4 miljarder.
Pressmeddelande om fondrabatt, avgifter och arvsvinster
 
2015 gjordes 824 700 fondbyten av 384 700 sparare motsvarande 6,5 procent av alla med premiepension.
 
Drygt 9 300 personer förde över sina premiepensionsrätter för 2014 till sin maka, make eller registrerade partner.
Pressmeddelande om överföring av premiepensionsrätt
 

Premiepension - statliga förvalet AP7 Såfa

 
2015 hade 3,43 miljoner personer (sparare och pensionärer födda 1938 eller senare) sitt premiepensionskapital i statliga förvalet AP7 Såfa, en fondportfölj med hög risk som sköts av Sjunde AP-fonden .
 
Under 2015 hade AP7 Såfa en värdeutveckling på + 6,2 procent, jämfört med 6,4 procent för den genomsnittliga avkastningen på fondtorget.
Månadsstatistik om fonder
 
2015 hade en pensionssparare med egen vald portfölj i snitt 184 900 kronor i behållning medan pensionssparare i AP7 Såfa hade 85 300 kronor. Rapport om premiepensionen . Skillnaden är att en stor del av kapitalinflödet kommer från unga pensionssparare, 1 procent av de nya spararna väljer egna fonder.
 

Premiepension - förvaltningstjänster

 
Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Av totalt antal framförda klagomål till myndigheten rörde en fjärdedel förvaltningstjänster. Pensionsmyndigheten samarbetar aldrig med något förvaltningsföretag, de arbetar inte på uppdrag av oss.
Fakta om förvaltningsföretag
 
Upp till fyra gånger högre kostnader och en tredjedel lägre framtida premiepension har kunder hos förvaltningsföretag. Om kunderna placerat sin premiepension i snittfonden hade de sparat 500 miljoner varje år. I förvalet AP7 Såfa hade kunderna sparat 600 miljoner.
Rapport om förvaltningstjänster
 
Förvaltningsföretagen förvaltar cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 premiepensionssparare i 65 fonder. Förvaltningsföretagens skattad andel av såväl totala antalet sparare (18-65 år) som av totalt premiepensionskapital i fonder utgör cirka 4 procent.
 
Förvaltningstjänster har haft en årlig genomsnittlig värdeutveckling på 5,5 procent, jämfört med 6,4 procent för dem som själva valt en egen portfölj eller 11,1 procent för sparare i statliga förvalet AP7 Såfa. 2014 var den genomsnittlig värdeutveckling 15,6 procent för förvaltningstjänster, 18,1 procent för egna portföljer och 27,1 procent för AP7 Såfa. Se tabell 4.3 i sida 32 i den senaste premiepensionsrapporten.
Rapport om premiepensionen
 

Premiepension - pensionär

 
Med pensionär i premiepensionsstatistiken avses de som för närvarande tar ut någon del av sin premiepension.
 
2015 fanns drygt 1,3 miljoner pensionärer födda efter 1938 som hade premiepension. 117 200 nya pensionärer fick beslut om premiepension 2015. Det utbetalades totalt drygt 5,1 miljarder kronor till premiepensionspensionärer 2014.
Sveriges officiella statistik . I snitt var den utbetalade premiepensionen till pensionärer cirka 408 kronor i månaden 2015.
 
Av dem som tar ut premiepension fortsätter drygt 975 000 pensionärer (80 procent) med förvalet fondförsäkring medan drygt 240 000 pensionärer (20 procent) väljer traditionell försäkring 2015.
Sveriges officiella statistik
 

Premiepension - efterlevandeskydd

 
2014 ansökte 13 500 pensionärer om efterlevandeskydd för premiepensionen. Cirka 250 000 pensionärer, har valt efterlevandeskydd. Män utgör två tredjedelar, 66 procent, av dem som valt skyddet.
 
Pensionärer med efterlevandeskydd hade 2014 genomsnitt 73 300 kronor på kontot vilket är 11 200 kronor mer jämfört med pensionärer utan efterlevandeskydd.
Fakta om efterlevandeskydd
 

Garantipension, fattigdom och ekonomisk trygghet vid ålderdom

 
Garantipensionen är en statligt finansierad del av den allmänna pensionen för pensionärer som har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Garantipensionen förändras med prisbasbeloppet varje år.
Fakta om garantipension
 
Garantipensionen betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2016 är 14,3 miljarder kronor avsatt. Se sida 6 i Regleringsbrev
 
2015 var antalet pensionärer med garantipension (med eller utan inkomstpension) 770 000 personer, av dem är 691 600 personer (cirka 80 procent) kvinnor. Motsvarande siffra 2003 var 76 procent. 158 000 män (cirka 20 procent) fick garantipension år2015.
Sveriges officiella statistik
 
För full garantipension krävs minst 40 år i Sverige. En ogift person får 7 863 kronor i månaden i full garantipension 2016. Samma siffra för en gift person är 7 014 kronor.
Aktuella belopp 2015
 
Statens utgifter för grundskyddet uppgick 2014 till 25,6 miljarder kronor. Utgifterna för garantipensionen uppgick till 16,5 miljarder kronor, bostadstillägget 8,4 miljarder kronor och äldreförsörjningsstödet till 0,7 miljarder kronor. 2015 har 1,4 miljoner pensionärer, enbart inkomstgrundad pension, 770 000 personer (41 procent av alla personer 65 år eller äldre) har någon del garantipension, 291 700 personer (14 procent) har någon del bostadstillägg och 19 000 personer (knappt 1 procent) har någon del äldreförsörjning.
Sveriges officiella statistik
 

Bostadstillägg för pensionärer

 
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som pensionärer 65+ kan få om de har låg pension.
Fakta om bostadstillägg .

Tumregeln är att man kan ha rätt till bostadstillägg om man har lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i månaden (9 000 kronor om du är gift) och om man har en låg förmögenhet.
Pressmeddelande om rätt till bostadstillägg
 
Bostadstillägg för pensionärer betalas inte ut från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2016 är 8,4 miljarder kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
291 700 pensionärer har bostadstillägg, av dessa är 76 procent kvinnor.
Sveriges officiella statistik
 
2016 är 5 090 kronor per månad högsta bostadstillägg för ensamstående och genomsnittligt belopp är 2 473 kronor per månad 2015.
Pressmeddelande om bostadstillägg .
 

Äldreförsörjningsstöd

 
Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för pensionärer som är 65 år eller äldre, om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Äldreförsörjningsstöd betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2016 är 897,3 miljoner kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
Gränsen för skälig levnadsnivå 2015 är 5 365 kronor per månad för ensamstående och 4 417 kronor per månad för gift, sambo eller registrerad partner. Beloppen grundas av prisbasbeloppet. Med skälig levnadsnivå menas att ha tillräckligt med pengar kvar att leva på efter det att bostadskostnaden är betald och skatt för pension är avdragen. Se sida 49 i Budgetunderlag 2014-2016 .
 
Antal personer med äldreförsörjningsstöd 2014 var 19 000 (1 procent av alla 65 år eller äldre). Se i kolumnen längst till höger i Sveriges officiella statistik . Av dem som fick äldreförsörjningsstöd 2015 var cirka 9 procent födda i Sverige.
 

Efterlevandepension till vuxna

 
Efterlevandepensioner betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2016 är 11,9 miljarder kronor avsatt. Se sida 7 i Regleringsbrev .
 
2015 hade 3 600 personer omställningspension och garantipension med i snitt 7 600 kronor i månaden. 276 000 personer i alla åldrar hade 2015 änkepension och garantipension med i snitt 3 477 kronor i månaden. Antalet personer 65 eller äldre var 259 500.
Sveriges officiella statistik
 

Barnpension och Efterlevandestöd till barn

 
Barn under 18 år som har en avliden förälder kan få barnpension.
Fakta om Barnpension .

Barnpension och Efterlevandestöd betalas inte från allmänna pensionssystemet utan statsbudgeten. För 2015 är 904,6 miljoner kronor avsatt. Se sida 8 i Regleringsbrev .
 
27 800 personer hade 2015 barnpension och efterlevandestöd med i snitt 2 522 kronor i månaden.
Sveriges officiella statistik .
 

Barnårsrätt

 
Under barnets första fyra år kan en av föräldrarna få barnårsrätt enligt det beräkningssätt som blir mest fördelaktigt för föräldern.
Fakta om barnårsrätt .
 
Barnårsrätten betalas in till pensionssystemet från statsbudgeten. För 2015 är 6,9 miljarder kronor avsatt. Se sida 8 i Regleringsbrev .
 
Antal berörda familjer 2013 (fastställd) är 367 000 med snittbelopp på 17 600 kronor. Prognosen för 2014 är 366 500 familjer och snittbeloppet 18 370 kronor.
 

Jämställdhet – kvinnor och pension

 
Om inbetalningen av allmän pension och tjänstepension sammanlagt skulle vara lika för höga och låga inkomster skulle pensionen fördelas mer lika mellan könen och inkomstgrupper.
Pressmeddelande om ökad pensionsojämställdhet .
 
2015 var 79 procent (612 000 personer) av dem som får garantipension — med eller utan inkomstpension — kvinnor. 158 000 män, 21 procent, fick garantipension 2015.
Sveriges officiella statistik .
 
År 2014 var den genomsnittliga totala pensionen för kvinnor 13 275 kronor och 19 819 kronor för män. Kvinnornas total pension som andel av männens var 67 procent 2014.
SCB
 
Ett sätt att kompensera skillnader i pension i ett gift eller registrerat par är överföring av premiepension. Under barnets första fyra år kan en av föräldrarna få barnårsrätt.
 

Orange kuvert

 
2016 skickade Pensionsmyndigheten 7,2 miljoner orange kuvert med årsbesked om den allmänna pensionen till alla pensionssparare som tjänat in till svensk pension och som har känd adress. Drygt 2,3 miljoner (ATP-pensionärer) födda fram till och med 1937 som inte omfattas av dagens pensionssystem får ett enklare årsbesked.
 
Kostnaden är cirka 3,80 kronor per orange kuvert. 2016 hade cirka 48 000 personer avbeställt pappersutskicket.
Fakta om orange kuvert .
 

Pensionsprognosen Min Pension

 
Min Pension visar ca. 98 procent av all allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tjänsten har 2,5 miljoner registrerade användare som 2015 gjorde 6,8 miljoner prognoser vid 4,2 miljoner inloggningar inloggningar via webbplatsen Minpension.se, banker eller Pensionsmyndighetenslänk till tjänsten.
Pensionsprognos .
 

Buffertkapital i AP-fonderna

 
1–4 och 6 AP-fonden hade 2014 ett buffertkapital på 1 184 miljarder kronor. Den genomsnittliga avkastningen per år 2000-2015 var 5,51 procent, med hänsyn tagen till inflationen blir avkastningen 4,25 procent. Sedan start 1959 är den nominella genomsnittliga avkastningen per år 7,92 procent och 3,29 procent realt.
AP-fonderna och ålderspensionsavgifter .
 

Aktuella belopp

 
 

Presskontakt

Jimmy Larsson Hagberg

Jimmy Larsson Hagberg

Direkt
072-210 22 87

Växel
0771-771 771

jimmy.larsson.hagberg(a)
pensionsmyndigheten.se

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem