Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Omställnings- och garantipension

Har din maka eller make avlidit kan du få omställningspension om du är yngre än 65 år. Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem. Får du låg eller ingen omställningspension kan du även få garantipension.

Vem kan få omställningspension?

  • För att du ska få omställningspension måste du vara under 65 år och ha bott tillsammans med din make/maka/registrerade partner vid dödsfallet.

Dessutom ska du vid dödsfallet uppfylla en av punkterna nedan:

  • Du ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som båda eller någon av er hade vårdnaden om.

  • Du ska ha bott tillsammans med din make/maka/registrerade partner utan avbrott under de senaste fem åren.

Även sambor kan få omställningspension

Har din sambo avlidit kan du räknas som efterlevande make eller maka om ni:

  • har eller har haft barn tillsammans
  • väntade gemensamt barn vid dödsfallet
  • tidigare har varit gifta eller registrerade partner.

Du kan alltså inte få omställningspension enbart för att du bodde tillsammans med den avlidna.

Så länge får du omställningspension

Du får omställningspension i tolv månader. Fyller du under tiden 65 år kan du från den månaden inte längre få omställningspension.

Förlängd omställningspension

Om du har vårdnaden om ett barn som är under 18 år kan du få förlängd omställningspension. Du måste bo tillsammans med barnet och barnet måste ha bott hemma vid dödsfallet.

Du får förlängd omställningspension i tolv månader. Har du barn som då fortfarande är under tolv år får du förlängd omställningspension till och med den månad ditt yngsta barn fyller tolv år.

Upphörande av omställningspension:
Från den månad du fyller 65 år eller efter att ditt yngsta barn fyllt 18 år kan du inte längre få förlängd omställningspension.

Så stor blir din omställningspension

Du får 55 procent av den avlidnes antagna inkomstpension i omställningspension. Den omställningspension du får beräknas på den avlidnes allmänna pension i form av antagen inkomstpension. I den antagna inkomstpensionen ingår den pension som den avlidne tjänat in fram till sin död.

Detta underlag är inte fullt ut detsamma som visas i de prognoser och besked som den avlidna kan ha fått om sin egen inkomstpension från till exempel det orange kuvertet eller Min pension.


Så beräknar vi omställnings- och garantipension

De sammanlagda pensionsrätter som den avlidna tjänat in i Sverige till och med året före han eller hon avled kallas för faktisk pensionsbehållning.

Inträffar dödsfallet det år den avlidna fyller 65 år eller senare är det den faktiska pensionsbehållningen som ingår i beräkningen av underlaget för omställningspension.

Den avlidnas pensionsgrundande inkomster för de fem sista åren före dödsfallet har stor betydelse för hur stor den antagna pensionsbehållningen kan bli.

Har den avlidna pensionsunderlag för minst tre av de fem sista åren före dödsfallet så kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning.

De pensionsunderlag som finns för dessa fem år räknas om för att kompensera för värdeförändringen. Efter omräkningen har alla pensionsunderlag värdet som om de tjänats in det år dödsfallet inträffade.

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort. På de pensionsunderlag som är kvar räknar vi fram ett medelvärde. Sedan fastställer vi en antagen pensionsrätt som är 18,5 procent av det medelvärdet.

Vi räknar med att den avlidna kunde ha tjänat in den antagna pensionsrätten varje år från och med det år dödsfallet inträffade till och med det år han eller hon skulle ha fyllt 64 år.

Summan av pensionsrätterna för de åren är den antagna pensionsbehållningen. Det motsvarar den pension vi antar att den avlidna skulle kunna ha tjänat in dessa år.

Om det inte finns pensionsunderlag för tre av de fem sista åren

Ibland kan vi beräkna en antagen pensionsbehållning även om den avlidna bara har pensionsunderlag i Sverige för ett eller två av de fem sista åren. Det gäller om han eller hon under dessa år även har tjänat in pension i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz. Den tiden kan då läggas samman med pensionsunderlagen i Sverige så att det blir tre år.
 
I beräkningen får de utländska åren samma värde som de svenska åren.

Pensionsbehållningen delas med delningstalet

Den avlidnas pensionsbehållning delas med det delningstal som gäller för dödsfallsåret. Det ger ett belopp som motsvarar hans eller hennes antagna inkomstpension.

Denna allmänna pension i form av antagen inkomstpension är det underlag som vi använder för att bestämma hur stor omställningspensionen blir.

Exempel på beräkning av den antagna pensionen

Den avlidna var född 1968 och avled 2016.

Den faktiska pensionsbehållningen är 1 450 000 kronor.
Delningstalet är 16,71.

Pensionsunderlag (efter omräkning till dödsfallsårets värde):
2015:              150 000 kronor
2014:              210 000 kronor
2013:              200 000 kronor
2012:              160 000 kronor
2011:              100 000 kronor

Det högsta och lägsta pensionsunderlaget tas bort.
Beräkna medelvärdet av övriga.

150 000 + 200 000 + 160 000 = 510 000 
510 000 / 3 = 170 000 kronor

Antagen pensionsrätt:
170 000 x 18,5 % = 31 450 kronor

Det är 17 år från och med 2016 till och med året den avlidna skulle ha fyllt 64 år.

Antagen pensionsbehållning:
31 450 x 17 = 534 650 kronor

Den avlidnas pensionsbehållning:
1 450 000 + 534 650 = 1 984 650 kronor

Den avlidnas antagna pension:
1 984 650 / 16,71 = 118 770 kronor
 
Omställningspensionen blir 55 % x 118 770 kronor = 65 324 kronor per år.

Garantipensionen fungerar som en utfyllnad

Garantipensionen är ett grundskydd som fungerar som en utfyllnad till omställningspensionen. Den kan betalas ut om du bor i Sverige, i ett annat EU/EES-land, i Schweiz och i vissa fall i Kanada.

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Är din omställningspension då lägre än 7 899 kronor per månad eller 94 785 kronor per år så kan du få garantipension upp till det beloppet. Årsbeloppet motsvarar 2,13 prisbasbelopp.

Du får garantipensionen lika länge som omställningspensionen och den förlängda omställningspensionen.

Exempel 1 på beräkning av garantipension

Den avlidne hade 40 års försäkringstid så den efterlevande maken eller makan får hel garantipension. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt:
2,13 x 44 300 kr (prisbasbelopp) — 50 000 kr
= 44 359 kronor per år.

Sammanlagd pension blir 94 359 kronor per år. Det blir 7 863 kronor per månad.

Om den avlidna bott utomlands

Om din make eller maka inte bott i Sverige i hela sitt liv kan garantipensionen bli lägre. Hur stor den blir beror på hur länge han eller hon bott och fått försäkringstid i Sverige.
 
Det krävs att din make eller maka hade 40 års försäkringstid i Sverige för att du ska kunna få full garantipension. Är din omställningspension då lägre än 7 899 kronor per månad kan du få garantipension som utfyllnad upp till det beloppet. Är försäkringstiden mindre så minskas det belopp som garantipensionen kan fylla upp till med 1/40-del för varje år som saknas.

Försäkringstid är normalt samma sak som den tid en person har bott i Sverige. I din make eller makas försäkringstid ingår den tid han eller hon bott i Sverige från 16 års ålder fram till sin död. Vi räknar även med den försäkringstid som han eller hon antas ha kunnat få från dödsfallet fram till 65 års ålder. Det betyder att du kan få full garantipension även om din make eller maka inte bott i Sverige i 40 år vid sin död.

Är din make eller makas försäkringstid mindre än tre år kan du inte få garantipension. Undantag kan göras om han eller hon bott i annat land inom EU/EES eller i Schweiz. Då kan försäkringstiden i det landet ofta läggas samman med tiden i Sverige så att försäkringstiden blir tre år.

Kom din make eller maka till Sverige som flykting och fick asyl här så kan hans eller hennes bosättningstid i hemlandet räknas som försäkringstid i Sverige. 

Exempel 2 på beräkning av garantipension

Den avlidne hade 30 års försäkringstid. Omställningspensionen är 50 000 kronor per år.

Garantipensionen beräknas på följande sätt:
2,13 x 44 300 kr (prisbasbelopp) x 30/40 — 50 000 kr
= 20 769 kronor per år.

Sammanlagd pension blir 70 769 kronor per år. Det blir 5 897 kronor per månad.

Omställningspensionen upphör

Av olika anledningar kan din omställningspension upphöra före den månad du tidigare fått den beviljad till.

Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du måste därför meddela oss på Pensionsmyndigheten om något händer som gör att du kanske inte längre har rätt till din efterlevandepension.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem