Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Fondförsäkring och traditionell försäkring

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till traditionell försäkring.

Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa  och värdet på försäkringen varierar med värdet i dina fonder.  

Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar vi förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever.

Mer om AP7 Såfa

Fondförsäkring - ditt egna val påverkar din pension

Vill du behålla fondförsäkringen när du går i pension kommer inte ditt fondsparande att förändras, utan finnas kvar och du kan fortsätta att se över ditt sparande och byta fonder när du vill.

Det innebär att du kan påverka värdet på dina premiepensionspengar även efter att du har börjat ta ut pensionen. På det sättet påverkas storleken på dina pensionsutbetalningar. Din pension betalas  ut varje månad och pensionsbeloppet räknas om varje år.

Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder. En gång i månaden måste andelar säljas för att du ska få dina pengar. Vill du byta fonder när handel pågår läggs dina nya fondbyten på kö.

Arbetar du efter att du har börjat ta ut din premiepension får du nya premiepensionspengar att placera i fonder. De nya pengarna placeras alltid automatiskt enligt din senast valda fördelning.

Traditionell försäkring ger dig enkelhet och trygghet

När du väljer traditionell försäkring säljer vi dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Du behöver därefter inte själv tänka på hur pengarna ska placeras.

Om du väljer att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring kommer en del av ditt ursprungliga pensionsbelopp (cirka 60%) garanteras och utbetalas till dig varje månad så länge du lever. Det garanterade beloppet är en lägsta nivå som pensionsbeloppet aldrig kan understiga, oavsett hur förvaltningen av dina pengar går.

Hur stort det garanterade beloppet blir räknas ut först när du har valt traditionell försäkring.

Tar man ut premiepensionen i form av traditionell försäkring beräknas även ett livsvarigt garanterat nominellt månadsbelopp. Det garanterade beloppet beräknas utifrån samma livslängdsprognos som ovan men med alternativet med låg dödlighet och med en tillgodoräknad ränta som för närvarande är 0 procent före Pensionsmyndighetens kostnadsavdrag, efter detta avdrag är räntan -0,1 procent. Utbetalda belopp räknas i likhet med fondförsäkring om varje år och kan bli högre än det garanterade om den traditionella livförsäkringsrörelsen ger bättre resultat än vad som antagits vid beräkningen av det garanterade beloppet.

Hur värdet på ditt konto sedan utvecklas beror på den så kallade återbäringsräntan. Återbäringsräntan innebär att du får ränta på dina pengar på samma sätt som du kan få värdeutveckling på ditt fondsparande. Räntan varierar beroende på hur förvaltningen av dina pengar går och beslutas  varje månad av Pensionsmyndigheten.

Första året kommer det inte vara någon skillnad i pensionsbelopp mellan fondförsäkring och traditionell försäkring.

Så byter du från fondförsäkring till traditionell försäkring

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring beställer du hem en blankett per post som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring.

Ansök om att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring, blankett PM8302

Ansök om allmän pension

Förvaltning av traditionell försäkring

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en ränteportfölj och en aktieportfölj.

För närvarande har Kammarkollegiet fått i uppdrag att förvalta de räntebärande tillgångarna. Aktiekapitalet förvaltas i två globala fonder med passiva förvaltare.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och aktier utgår från den traditionella livförsäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier med syfte att skapa en långsiktigt värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Skuldmatchningsportföljen placeras i Kammarkollegiets Långräntekonsortium. Långräntekonsortiet placerar i svenska statsobligationer och säkerställda bostadsobligationer.

Tillväxtportföljen är placerad i två aktiefonder, Handelsbanken Global Index Criteria och SPP Aktiefond Global, som båda är globala aktieindexfonder med etisk inriktning.

Bedömd förvaltningsskicklighet, låga kostnader och etisk inriktning har varit viktiga faktorer vid valet av placeringsstrategi.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar ska göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.

Kollektiv konsolideringsnivå

Den kollektiva konsolideringsnivån i den traditionella försäkringen visar förhållandet mellan tillgångarna värderade till verkligt värde och de totala åtaganden, garanterade och ej garanterade.

Om den kollektiva konsolideringsnivån är 100 procent betyder det att tillgångarna och skulderna är lika stora. När konsolideringsnivån är högre än 100 procent är tillgångarna större än skulderna. Är konsolideringsnivån däremot lägre än 100 procent är skulderna större än tillgångarna.

Den kollektiva konsolideringsnivån varierar över tiden

Eftersom värdet på tillgångarna varierar från dag till dag med börs- och ränteutvecklingen, varierar också den kollektiva konsolideringsnivån över tiden. Vårt långsiktiga mål är att ha en kollektiv konsolideringsnivå mellan 95 och 105 procent.


Konsolideringsnivån styrs med hjälp av återbäringsräntan. Det betyder att om nivån är för hög kan det bli aktuellt med en höjning av återbäringsräntan. Är konsolideringsnivån däremot för låg kan det bli aktuellt med en sänkning av återbäringsräntan.

Kollektiv konsolideringsnivå räknas ut genom ett marknadsvärde

Den kollektiva konsolideringsnivån räknas ut genom att dividera marknadsvärdet av den traditionella försäkringens tillgångar med summan av de totala åtagandena – garanterade och icke garanterade.

Den traditionella försäkringen hade 61 procent placerat i räntor och 39 procent placerat i globala aktier 31 december 2015.

Aktuella belopp för traditionell försäkring 2016

  Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
Januari4,0%101,51
Februari4,0%101,96
Mars4,0%101,83
April4,0%100,60
Maj4,0%102,93
Juni4,0%106,06
Juli4,0%108,94
Augusti4,0% 
September7,0% 
Oktober  
November  
December  

Historiska belopp 2015-2009, traditionell försäkring

  Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
2015  
Januari12%119,74%
Februari12%120,89%
Mars15%122,14%
April15%119,83%
Maj15%117,00%
Juni15%110,08%
Juli15%111,86%
Augusti15%107,20%
September15%103,15%
Oktober15%105,39%
November4,0%105,30%
December4,0%101,27%
  Återbäringsränta (årstakt) Kollektiv konsolideringsnivå
2014  
Januari4,5%103,37%
Februari4,5%104,03%
Mars4,5%105,04%
April4,5%106,24%
Maj5,0%108,88%
Juni6,0%109,62%
Juli7,0%110,97%
Augusti 7,0%113,92%
September9,0%112,44%
Oktober9,0%115,30%
November9,0%116,27%
December12,0%116,46%
   
2013  
Januari5,0%102,41%
Februari5,0%102,57%
Mars4,0%104,35%
April4,0%106,56%
Maj4,5%104,50%
Juni5,5%101,70%
Juli5,5%102,33%
Augusti4,0%100,22%
September4,0%101,07%
Oktober3,5%103,61%
November3,5%104,75%
December4,5%102,76%
   
2012  
Januari5,0%105,38%
Februari5,0%104,28%
Mars5,0%104,08%
April5,0%104,77%
Maj5,0%106,62%
Juni5,0%103,68%
Juli5,0%104,66%
Augusti5,0%104,56%
September5,0%105,19%
Oktober5,0%104,70%
November5,0%105,01%
December5,0%104,68%
   
2011  
Januari4%96,6%
Februari4%97,12%
Mars3%97,30%
April3%98,13%
Maj3%99,64%
Juni3%99,59%
Juli4%100,95%
Augusti4%100,69%
September4%102,02%
Oktober4%102,10%
November4,5%103,67%
December4,5%104,76%
   
2010  
Januari4%100,2%
Februari4%99,5%
Mars4%101,9%
April4%102,6%
Maj5%102,3%
Juni5%100,9%
Juli5%100,4%
Augusti5%103,2%
September4%100,5%
Oktober5%99,3%
November5%99,0%
December4%98,2%
   
2009  
Januari0% 91,0%
Februari0%93,0%
Mars0%91,3%
April 0%93,6%
Maj 0%91,3%
Juni 0%93,0%
Juli 0%95,1%
Augusti0%97,6%
September2%98,3%
Oktober3%99,0%
November4%99,9%
December4%100,5%

Vanliga frågor

  • Ska jag välja fondförsäkring eller traditionell försäkring?
    När du ansöker om att ta ut din premiepension ska du samtidigt välja vilken typ av försäkringsform du vill ha för din premiepension. Pensionsmyndigheten kan inte ge dig råd om vilket alternativ som är bäst för just dig, men vi förklarar gärna vad de två alternativen innebär:Traditionell försäkring innebär att du får ut minst ett garanterat belopp varje månad så länge du lever. När du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Det garanterade beloppet som ska betalas ut till dig räknas ut och gäller sedan livet ut. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalt. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska. Det beror på hur förvaltningen av pengarna gått. Du får dessutom ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen.Fondförsäkring innebär att du låter premiepensionen ligga kvar i fonder, precis som den gjort under tiden fram till pensionen. Om du behåller den här typen av försäkringsform kan ditt pensionsbelopp variera från år till år, beroende på värdeutvecklingen i de fonder du valt. Omräkningen av din pension görs en gång om året. Du kan inte byta från traditionell försäkring tillbaka till fondförsäkring igen.Faktabladet för traditionell försäkring
    Faktabladet för fondförsäkring


Var i livet är du nu?
Dina val påverkar din pension

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem