Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Typsnitt

Val av typsnitt är viktigt då rätt typsnitt underlättar läsandet och gör det enklare för mottagaren att ta till sig budskap. Vissa typsnitt lämpar sig bättre för skärmar och rubriker, andra för längre texter i tryckt materia.

Pensionmyndigheten har i dagsläget fyra (egentligen fem) olika typsnitt som vi använder för olika typer av text.

  • Times New Roman använder vi längre sammanhängande texter som till exempel löpande text i brev och rapporter. (I broschyrer används istället Le Monde Livre ett typsnitt som dock inte alla anställda har tillgång till.)
  • Pensio Sans® använder vi i rubriker på tryckt material, på våra PowerPoints och genomgående på webben och Orangeriet. Vi har även uppdaterat vissa wordmallars rubriker till Pensio Sans®.
  • Verdana använder vi fortfarande i en del wordmallar.
  • Arial använder vi på blanketter.

I vår typografiska manual kan du läsa mer detaljerat om vad som gäller för olika typer av publikationer.

Typografisk manual

Den här manualen är en information om hur vi jobbar med våra typsnitt. Du som
anställd ska inte behöva fundera på vilket typsnitt du ska använda utan bara följa de
mallar som finns. Vid uppdateringar i mallar uppdaterar vi även denna manual.

Är du som läser en extern leverantör av tryckt eller digitalt material och har frågor om den typografiska manualen kan du kontakta Anna Sköld (anna.skold@pensionsmyndigheten.se) på kommunikationsavdelningen. 

Introduktion

Pensionsmyndighetens typografi är en viktig del av vår grafiska profil. Ett enhetligt visuellt utryck skapar och bygger igenkänning för Pensionsmyndigheten. Dit hör förutom färger, logotyp och bildval även typsnitt.

Våra typsnitt är utvalda för att kunna möta de höga krav vi har i vår kommunikation, och är anpassade både för tryck och för digital produktion. Pensio Sans® är Pensionsmyndighetens egna typsnitt specialritat av FamiljenPangea.  Det används främst som rubriktypsnitt men även i löpande text på digitala plattformar. Pensio Sans® är unikt för att vi ska ska särskilja oss gentemot andra aktörer i pensionsbranschen och öka igenkänningen ”att det är Pensionsmyndigheten som är avsändare” när vi kommunicerar mot en bred målgrupp.

Pensio Sans® - Normal

Pensio Sans® - Medium

Pensio Sans® - Normal Italic

De olika skärningarna av Pensio Sans®

När ska vi då använd de olika varianterna/skärningarna av Pensio Sans®?

Normal är grundvikten[1] och den vi väljer först och främst. Detta oavsett om vi använder typsnittet i rubrik eller längre texter. Just i rubriker passar den väldigt bra i stora grader (punktstorlekar – pkt). Den fungera även mycket bra i brödtext på digitala plattformar.

Medium använder vi i underrubriker och rubriker på mellannivå. Den gör sig bäst när den är ungefär lika stor eller upp till ca 5 pkt större än brödtexten.

Medium använder vi också vid inverterad text. Alltså vit text på färgad bakgrund. I stora grader (över 24 pkt) fungerar även normal som inverterad. Viktigt är att tänka på tillgänglighetsaspekten när vi använder vit text på färgad bakgrund. Kontakta Anna Sköld på Kommunikationsenheten om ni har frågor.

Italic använder vi när vi vill poängera/förstärka något. Italic ska inte användas ”bara för att det är snyggt”.

[1] vikt i typsnittsammanhang betyder de olika varianterna normal/regular/medium/bold/italic

Typsnitt för tryckta medier

Rubriktypografi – Pensio Sans®

Som rubriktypsnitt i tryckt media (broschyrer, annonser, affischer) använder vi Pensio Sans®. Pensio Sans® är ett helt nytt typsnitt utformat i samma anda som logotypen. Det är en mjuk sans serif med en linjär form.

Brödtypografi – Le Monde Livre

Le Monde Livre används i längre löpande texter i tryckt media. Det är en läsvänlig antikva med känsla av modernitet, och den är mjuk och human i sitt uttryck. Typsnittet togs
ursprungligen fram till den franska tidningen Le Monde 1997. Vi använder främst kaa lskärningarna Regular, Italic och Demi.

Typsnitt för digitala medier

För digitala medier använder vi Pensio Sans® i rubriker och Pensio Sans® eller Open Sans i brödtext. Pensio Sans®  har en speciellt utformad variant för skärmläsning.  Vid större uppdateringar byter vi därför ut Open Sans mot Pensio Sans® . Den digitala varianten är uppbyggd utifrån 9-skalan och gör sig därför allra bäst i punktstorleken 9, 18, 27 etc.

Typsnitt för mallar i officepaketet

Vi har en del manuella mallar i Word och Powerpoint. Dessa kommer att uppdateras succesivt för att i slutändan helt följa vår uppdaterade grafiska profil. Vi kommer alltså under en övergångsperiod ha lite olika utseende på mallarna, främst vad gäller rubriktypografi och ikoner/symboler som är ett nytt element i vissa mallar. 

Manuella Word mallar för beslutsbrev

Manuella beslutsbrev och kommunikationsbrev fick under hösten 2016 ett nytt utseende både vad gäller form och språk.  Rubrikstypsnitt är Pensio Sans® och brödtypsnitt är Times New Roman. Här gäller: följ mallen och gör inga egna ändringar i rubriker, brödtexter och rutor. Dessa är anpassade för att mottagaren ska få en god läsbarhet och ta till sig budskapet på bästa sätt. Men även för att vi ska ha en enhetlig grafisk profil som skapar igenkänning för Pensionsmyndigheten (se Introduktion).

Maskinellt genererade beslutsbrev

De flesta maskinellt genererade beslutsbrev har i april 2018 korrekt utseende med Pensio Sans® som rubriktypsnitt och Times New Roman som brödtypsnitt.

De beslut som idag skickas ut till alla som blir nybeviljade eller där omräkningar som
medför ny utbetalning gjorts (även ÅP38:or.) kommer i och med FKs majrelease få delvis nytt utseende. Det som därefter återstår på dessa beslut är typsnittet som enligt plan ska vara implementerat här i slutet av 2018.

Rapportmall

Vi har en rapportmall som bland annat Analys kommer att använda. Där är rubriktypsnittet Pensio Sans® och brödtypsnittet Times New Roman.

Mallar i Office Key

Mallar som idag ligger i Office Key kommer att uppdateras succesivt med det nya rubriktypsnittet. Utgå därför alltid från befintlig Office Key mall och gör inga egna ändringar.

Egna dokument som inte har en mall

Du ska i möjligaste mån använda de mallar som finns enligt ovan. Men vid de få undantag där en sådan mall inte kan användas ska rubrikstypsnitt vara Pensio Sans® och brödtypsnitt Times New Roman. 

Rubrik 1 (huvudrubrik) sätt i 18 pkt Pensio Sans® normal.
Rubrik 2 (underrubrik 1) i 14 pkt Pensio Sans® medium.
Rubrik 3 (underrubrik 2) i 12 pkt Pensio Sans® medium.
Brödtext sätts i 12 pkt Times New Roman.

PowerPoint mallar

För PowerPoint-presentationer gäller fortfarande Verdana som typsnitt rakt igenom. Kan komma att ändras. Om och när meddelas i så fall.

Automatiska mallar

För automatiska mallar av besluts- och kommunikationsbrev gäller fortfarande Verdana för rubriker och Times New Roman för brödtext. Automatiska mallar är de mallar som finns i våra andra system, som K2, ÄHS samt Wimi. (Vi tittar på möjligheten att byta till Pensio Sans® i rubriker även här med det är ett mer långsiktigt projekt och inte aktuellt i dagsläget.)

Typsnitt på blanketter

Blankettformulär skapas med typsnittet Arial.