Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garantirana penzija – za vas koji ste imali niske prihode

Garantirana penzija je dio opće penzije, a namijenjena je onima koji su imali nisku penzijsku osnovicu ili koji nisu imali nikakvu penzijsku osnovicu tijekom života.

Pravo na garantiranu penziju možete ostvariti ako ste napunili 65 godina i  imate malu penziju po osnovu prihoda ili nemate nikakvu penziju te vrste.

Starosna granica od 65 godina vjerovatno će se promijeniti na 66 godina 2023. godine. Da biste dobili punu garantiranu penziju neophodno je da ste živjeli u Švedskoj najmanje 40 godina, računajući od navršene 16. pa sve do navršene 64. godine života. Ako je to vrijeme kraće, garantirana penzija će biti niža. Garantirana penzija se umanjuje za 1/40 za svaku godinu koja vam nedostaje.

Garantirana penzija se umanjuje i ako primate penziju po osnovu prihoda. To umanjenje se vrši postepeno i dovodi do toga da se isplata garantirane penzije potpuno obustavi kada penzija po osnovu prihoda pređe određeni utvrđeni iznos.

Garantirana penzija se može isplaćivati i osobama koje su nastanjene u nekoj od zemalja članica EU ili EEP (EEP obuhvaća zemlje članice EU i Norvešku, Island i Lihtenštajn).

Ako ste rođeni 1937. godine ili ranije, možete imati pravo na garantiranu penziju. Ona je u tom slučaju kompenzacija za promjene koje su se dogodile u penzijskom sistemu 2003. godine.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.