Planning pensions | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Planning pensions

Start planning your pension well in advance so you have time to think and make the choices that suit you. 

There is no fixed retirement age in Sweden. It is you who decides at what age you wish to start taking all or part of your pension. The time you choose to start your withdrawal has a major effect on how much your pension will be.

The different parts of the pension consist of a national public pension from the state, usually an occupational pension from the employer and any savings of your own. You may need to apply yourself in order for you to take all parts of your pension.

The national public pension is paid as long as you live. Payment of occupational pension and a pension from your own savings may be for a limited period.

Before applying for a national public pension

Choose when you want to take the pension. You can take a national public pension from the age of 62 at the earliest. If you were born in 1958 or earlier, the earliest you can draw your pension is from reaching the age of 61.

You have the right to work until you are 68 (valid from 2020). In some cases, you can work longer if you and your employer agree on this. 

Apply about three months before you want your first payment. If you have worked or lived abroad, you should apply six months before you want your pension.

Count on your pension. Your tax changes and will be lower from January in the year you reach 66, depending on the amount of pension and/or working income you have.

Decide if you want to take the entire pension or part of it. You can keep working and take a pension at the same time.

The later you take your pension, the higher the pension you get. This is because the pension is paid out for fewer years. Continuing in work also gives you a higher pension. As life expectancy increases, if you are younger you might perhaps have to expect to work a few years longer to get a pension equivalent to what was paid previously. 

If you receive a low income-based pension, you can receive a guarantee pension. You do not need to apply separately for a guarantee pension; this happens automatically when you apply for a pension. You can only receive a guarantee pension when you are 65. There are proposals that 65 years will be increased to 66 from 2023 and it will then apply to those born in 1958 or later.

Find out if you need to apply for occupational pension yourself

Most people receive an occupational pension from their employer. Some occupational pensions are paid automatically when you reach 65, others must be applied for.

In most cases, the occupational pension can be taken for the rest of your life or alternatively for a shorter period of time, for example 5, 10, 15 or 20 years. It is important to think through how you choose to withdraw your occupational pension because the choices you make cannot be changed in retrospect. Approach the pension company that manages your occupational pension to find out what applies.

Plan your pension if you live or plan to live outside Sweden

If you live or plan to live outside Sweden while drawing your pension, you have the right to take your national public pension with you.

If you have had low or no working income in Sweden, you will receive a low or no income-based pension. Your national public pension may then consist of a guarantee pension. It is calculated on the time you have lived in Sweden and can be paid from the age of 65. The guarantee pension can  only be paid to a resident of an EU or EEA country under a temporary Swedish law (the EEA is the EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein).

If you live outside Sweden and are going to take your pension, you must make a pension application on a form. We recommend you apply six months before you want your first payment.

Withdrawal planner

On minPension.se is the Withdrawal Planner, a tool that will help you plan how you can take your pensions. You get an overview of your entire pension and find out what it will be per month after tax. The withdrawal planner is mainly aimed at those who are thinking of taking part or all of their pension within a year. In order to use the service, you must have reached the age of 54, have earned a pension in Sweden and have a valid e-ID.

In Swedish – Planera pension

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. 

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år.

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (gäller från 2020). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66, beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars. 

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år. Förslag finns att 65 år ska höjas till 66 år från och med 2023 och det kommer då att gälla för dig som är född 1958 eller senare.

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Planera din pension om du bor eller planerar att bo utanför Sverige

Om du bor eller planerar att bo utanför Sverige under din pension så har du rätt att ta med dig din allmänna pension. 

Om du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kan då komma att bestå av garantipension. Den beräknas på den tid du varit bosatt i Sverige och kan betalas ut från 65 år. Garantipension betalas endast ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Bor du utanför Sverige och ska gå i pension måste du göra en pensionsansökan via blankett. Vi rekommenderar dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning. 

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt.

Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en giltig e-legitimation.