Survivor’s pension if a family member dies | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Survivor’s pension if a family member dies

The death of a family member means not only grief and loss — it also affects the financial situation of the surviving members of the family. One source of income has disappeared, but expenses are more or less the same.

The national retirement pension includes three types of financial entitlements referred to collectively as the survivor´s pension:

  • Child pension  
  • Adjustment pension 
  • Widow´s pension 

These should cover some of the costs of maintenance to which the deceased had been contributing.

Who is eligible for survivor´s pension?

A child can receive a child pension if one or both of her/his parents dies. If the child pension is low, or if the deceased has never worked in Sweden, survivor support can be paid to a child living in Sweden. If the deceased parent was subject to Swedish legislation by means of her/his residence or work, survivor support can be paid to the child who lives in another EU or EEA country (the EEA includes all EU member states plus Norway, Iceland and Liechtenstein) or in Switzerland.

Those under the age of 65 may receive an adjustment pension if their spouse has died. A registered partner is also regarded as a spouse. Even a cohabite can be regarded as a spouse if you have, have had or are expecting a child together, or if you were previously married or lived as registered partners. If the adjustment pension is low, a guaranteed pension can be paid. A guaranteed pension is based on the number of years the deceased had lived in Sweden, and is paid only to those living in an EU or EEA country (the EEA includes all EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein) or Switzerland. In certain circumstances persons living in Canada can also receive a guaranteed pension.

Women born in 1944 or earlier who were married to their husbands  on 31 December 1989 can get a widow´s pension upon the death of their  husband.

Women born in 1945 or later who were married to their husbands  on 31 December 1989 and during the entire time until their decease can receive a  certain portion of the widow´ pension. Women below the age of 65 will get in the  first place an adjustment pension.

Premium pension for the surviving spouse

If your wife or husband, born in 1938 or later, had signed survivor benefit protection for their premium pension at the time he or she applied for their national retirement pension, the Pensions Agency will automatically pay out the money to the survivor.

In Swedish

Efterlevandepension om en familjemedlem  avlidit

Om en nära anhörig avlidit innebär det inte bara sorg och saknad. Det påverkar också den ekonomiska situationen för de efterlevande. En inkomst försvinner i familjen, men de flesta utgifter är  fortfarande kvar.

Inom den allmänna pensionen finns det tre olika ekonomiska ersättningar som gemensamt kallas för efterlevandepension:

  • Barnpension 
  • Omställningspension 
  • Änkepension 

De ska täcka en viss del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Vem kan få  efterlevandepension?

Ett barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna  avlidit. Om barnpensionen blir låg eller om den avlidne aldrig arbetat i Sverige  kan efterlevandestöd betalas ut till ett barn som bor i Sverige. Om den avlidne  föräldern varit omfattad av lagstiftningen i Sverige genom bosättning eller  arbete kan efterlevandestödet betalas ut om barnet bor i ett EU- eller EES-land  (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) eller i Schweiz.

Du som inte har fyllt 65 år kan få omställningspension om din make eller maka avlidit. Som make eller maka räknas också registrerad partner. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller om ni  förut varit gifta eller registrerad partner med varandra. Om  omställningspensionen blir låg kan garantipension betalas ut. Garantipensionen baseras på hur många år  den avlidne bott i Sverige och betalas endast ut till dig som bor i ett EU-land  eller EES-land (EES är förutom EU-länderna Norge, Island och Liechtenstein)  eller i Schweiz. Du kan också under vissa förutsättningar få garantipension om  du bor i Kanada.

Du som är kvinna och född 1944 eller tidigare och som var gift med din make den 31 december 1989 och vid dödsfallet kan få änkepension om han  avlidit.

Du som är kvinna och född 1945 eller senare och som var gift med din make den 31 december 1989 och hela tiden fram till dödsfallet kan få en viss del av änkepensionen. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension.

Premiepension för efterlevande

Om din maka eller make, född 1938 eller senare, hade tecknat efterlevandeskydd för premiepensionen redan då hon eller han ansökte om att ta ut sin allmänna pension, kommer Pensionsmyndigheten automatiskt att betala ut pengarna till dig som är  efterlevande.