Survivor’s pension – financial support for in the event of death | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Survivor’s pension – financial support for in the event of death

When a loved one dies, as a relative you can receive a survivor's pension as a financial support. The survivor's pension is part of the national public pension and consists of a child pension, adjustment pension and widow(er)'s pension.

If a loved one dies, it doesn't only mean grief and loss. It can also affect the financial situation. One income in the family disappears but most expenses are still there. The survivor's pension provides financial security that will cover some of the contribution that had been made by the deceased.

If you live outside Sweden, you must apply for a survivor's pension yourself. An application is also needed if the survivor is a child and the deceased parent never lived in Sweden.

If the death is work-related, the estate can get funeral assistance. Survivors may also be entitled to survivor's annuities.

Survivor's pension if you live outside Sweden

The Swedish survivor's pension is based on Swedish conditions and acts as financial security that will cover some of the contribution that had been made by the deceased.

The requirement to be entitled to a Swedish survivor's pension is that the deceased has at some time worked or lived in Sweden. The survivor's pension is based entirely on the deceased's pension base that he or she earned in Sweden.

If the deceased has a low pension base in Sweden, the survivor's pension will also be low. This applies regardless of whether the survivor has a low or no pension at all in the country where he or she lives.

Survivor’s Guide

In cooperation with the Swedish Tax Agency and the social insurance agency Försäkringskassan, we have developed a survivor's guide to make it easier for those who have lost someone close. The survivor's guide can be described as a digital support. For example, it describes what to begin with when a loved one has died and what can wait a few months, as well as the years after.

Survivor‘s Guide (in Swedish)

In Swedish – Efterlevandepension, ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden.se