Changing funds in premium pensions | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Changing funds in premium pensions

The premium pension is the part of the national public pension in which you can choose how you want to invest in funds. Choosing funds costs nothing and you can change funds whenever you want.

If you have never made your own choice of funds, your money is invested in AP7 Såfa, the government's savings option that is tailored to your age. AP7 Såfa has a high risk, i.e. a high percentage of shares, when you are a long way from retirement and the risk becomes lower as you get older. This is so that you have the chance for the value to grow as well as possible.

You can choose AP7 Såfa for the whole or part of your premium pension together with other funds.

Changing funds

To change funds, you log in to My Pages with a Swedish e-ID, such as a mobile BankID. We always advise against making fund changes or logging in with your e-ID at the urging of someone else. 

See how your premium pension is invested

You can see which funds your premium pension is invested in on My Pages (Mina sidor). 

Every year, the Swedish Pensions Agency sends out an orange envelope with annual statement fo your national public pension. This has information about how your premium pension is invested. When you get the envelope for the first time, you receive information about how to make your first fund choice.

Do not buy anything that you don't understand

There are companies that offer to choose, exchange and manage your premium pension for a fee. These companies are sometimes confused with the Swedish Pensions Agency or state that they are acting on our behalf. We never collaborate with such companies.

If you are offered services such as management or advice about pensions, make sure you fully understand what you are paying for.

Some management companies talk about very positive fund investments and provide examples of customers who have managed to double their premium pension account in only 5 years. Many of these examples are highly improbable and it is important that you know what the services that these companies offer are going to cost you, in both annual fees and fund fees. This can add up to a lot of money because you save for your pension for a long time. 

Watch out for telemarketers

Since 1 July 2018, it has been forbidden to telephone and market or sell products related to premium pensions. If you are called by a telemarketer, you should close the call. 

Watch out for high fees

Some companies offering management services for premium pensions charge an annual fee of approximately SEK 400-900. In addition, the funds that your money is invested in can be much more expensive than other comparable alternatives. So that you as a saver do not lose out, the management company must manage to invest the premium pension so well that you first get their annual fee back, after which the value development should be even better so that you not to lose out. The chances of it going so well, year after year over a long period, are very small.

In Swedish – Byta fonder inom premiepensionen

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i AP7 Såfa, statens sparalternativ anpassad efter din ålder. AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor. 

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid. 

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Se upp för höga avgifter

Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ.

För att du som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten.