Your pension if you live outside Sweden | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tekniskt underhåll

Helgen 18-19 maj görs ett tekniskt underhåll. Det innebär att dina pensionssidor stängs ner kl 09:00 lördag den 18/5 och beräknas att öppna igen kl 14:00 söndag den 19/5. Samma tider gäller för talsvar och fondsök.

Your pension if you live outside Sweden

If you have lived and worked in Sweden, you may be entitled to national public pension from Sweden even if you live in another country. You do not have to have a Swedish citizenship.

You will keep your income pension, supplementary pension and premium pension no matter what country you move to. You can receive a premium pension if you have worked in Sweden after 1994. If you have a guaranteed pension, you will keep it only if you move to another EU or EEA country (the EEA includes all EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein), or to Switzerland and in some cases to Canada.

If you have worked in Sweden and die, your surviving spouse or children can be entitled to the Swedish survivor´s pension.

Changing your address abroad

You must notify the Swedish Pensions Agency if you move to a new address abroad. It is important that the Pensions Agency has your current address to be able to send you payment notifications, statements and life certificates.
Send your new address and your Swedish social security number or coordination number in a signed letter to:

Pensionsmyndigheten 839 77 Östersund
SWEDEN

Life Certificate

A Life Certificate is a way of certifying that you are still alive. You will need a life certificate if you receive the national retirement pension or survivor´s pension from the Pensions Authority, or sickness compensation, activity compensation or occupational disability annuity from the Swedish Social Insurance Agency.

We send each autumn a Life Certificate to those living in countries from which the Swedish Pensions Agency and the Social Insurance Agency do not automatically receive information. Life Certificate must thereupon be approved by one of the following bodies:

 • Swedish Embassy
 • Swedish Consulate
 • Church of Sweden
 • Foreign social security institution
 • Notary Public
 • Foreign police authority
 • Foreign record-keeping population authority

If you are in Sweden, you can also contact one of the service or local offices of the Swedish Pensions Agency or the Social Insurance Agency.

Send your Life Certificate to:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 7001
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

It will be possible to send the Life certificate to our email: lev@pensionsmyndigheten.se

It’s essential that you write your Swedish personal identity number. Remember the form must be witnessed and signed by an authority and yourself. You need not send the original if sent by email.

In Swedish

Pension när  du bor utanför Sverige

Om du har bott och  arbetat i Sverige kan du ha rätt till allmän pension från Sverige även om du bor  i ett annat land. Du behöver inte ha svenskt  medborgarskap.

Din inkomstpension, tilläggspension och premiepension får du  behålla oavsett vilket land du flyttar till. Premiepension kan du få om du  arbetat i Sverige efter 1994. Om du har garantipension får du bara behålla den  om du flyttar till ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island  och Liechtenstein) eller Schweiz och i vissa fall Kanada.

Om du som arbetat i Sverige avlider kan efterlevande maka, make,  eller barn ha rätt till svensk efterlevandepension.

Ändra  utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands.  Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska  kunna skicka utbetalningsbesked, kontrolluppgifter och levnadsintyg.  

Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska  personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig att intyga för oss att du fortfarande lever. Det här gäller dig som har en allmän pension eller  efterlevandepension från Pensionsmyndigheten eller sjuk- eller  aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Vi skickar varje höst ut ett levnadsintyg till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan inte automatiskt får uppgifter från. Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något eller någon av följande:

 •  Svensk ambassad 
 •   Svenskt konsulat 
 •   Svenska kyrkan 
 •   Utländsk socialförsäkringsinstitution 
 •   Notarius publicus 
 •   Utländsk polismyndighet 
 •   Utländsk registerförande befolkningsmyndighet  

Om du är i Sverige kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans service- eller lokalkontor.

Intyget skickar du till:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 1 
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Det är möjligt att skicka Levnadsintygblanketten till vår e-post: lev@pensionsmyndigheten.se

Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer. Kom ihåg att få blanketten intygad och underskriven samt att du själv undertecknar blanketten. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post.