Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pension when you live outside Sweden

If you have worked in Sweden, you have the right to have a Swedish national public pension paid even if you live outside Sweden.

It is not certain that you will be able to keep your entire pension, depending on which parts of the pension you have and which country you live in. To keep your pension, you must send us a proof of life certificate every year.

You keep your income-based pension no matter where you move

You keep your income pension, premium pension and supplementary pension no matter which country you move to. 

Guarantee pension when you move

If you have a guarantee pension, you may keep it if you move to a country within the EU/EEA and Switzerland, if you have previously lived in Sweden for at least three years before the age of 65. Your right to a guarantee pension in the case of residence within the EU/EEA or Switzerland is based on a temporary law that applies throughout 2020. What happens after January 2021 is under investigation.

If you have a guarantee pension for an adjustment pension or widow(er)’s pension, you may only keep the guarantee pension if you move to a country within the EU/ EEA and Switzerland and provided that the deceased had previously lived in Sweden for at least three years. 

Housing supplement and financial support for the elderly if you move abroad

If you are staying in a country within the EU/EEA or in Switzerland, but still have your home in Sweden and pay your expenses for the home yourself, you can get housing supplement if you plan to be away from Sweden for a maximum of one year. After a year, you are no longer considered to be resident in Sweden.

Outside the EU/EEA area, housing supplement can be paid for a maximum of six months. If you move abroad, your right to housing supplement expires from the month after you move.

If you are staying in another EU/EEA country or in Switzerland, but still have your home in Sweden and pay the expenses for the home yourself, you can get financial support for the elderly if you plan to be away from Sweden for a maximum of one year. After a year, you are no longer considered to be resident in Sweden.

Outside the EU/EEA area, financial support for the elderly can be paid for a maximum of three months. If you move abroad, your right to financial support for the elderly expires from the month after you move.

Changing your address abroad

You must report yourself if you move to a new address abroad. It is important that the Swedish Pensions Agency has your current address in order for us to send payment notices and proof of life certificates. Send your new address details and your Swedish personal ID number or coordination number in a signed letter to:

Swedish Pensions Agency
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Tax for those who live outside Sweden

Income from Sweden in the form of a pension is taxable. If you live in another country and have a pension from Sweden, you usually pay special income tax for foreign residents (SINK). 

The special income tax is calculated on your monthly amount after deduction of a free amount. The free amount corresponds to the basic deduction that you can receive if you are taxed with a preliminary tax.

So you only pay tax on the part of the pension that exceeds the free amount. The free amount is determined each year by the government. The pension is taxed only to the extent that it exceeds 1/12 of 0.77 price base amounts each month.

Avoid paying double tax

Sweden has agreements with many countries that regulate where you pay tax on your Swedish pension. This means that you should not have to pay tax on your Swedish pension both in Sweden and in the country where you live. If you have questions about tax deductions on pensions when resident outside Sweden, contact the Swedish Tax Agency.

Life certificate

If you live outside Sweden and receive a pension from the Swedish Pensions Agency or compensation from the Swedish Social Insurance Agency, you need to provide a life certificate every year.

The information provided by you in the life certificate will ensure that you are receiving the compensation you are entitled to.

Life certificate

Payment of your pension to another country

You can choose to have your pension paid to your Swedish bank account or your bank account in another country. The money is sent on the same day as payments to Swedish accounts, the 18th or 19th of each month. Expect it to take three to five banking days from the date of payment before the money is in your account if you have an account in a country other than Sweden.

A receiving fee can be charged from the receiving bank before the money is deposited into your account. If your desired currency does not work, we at the Swedish Pensions Agency will determine the currency. If you choose Swedish kronor, it is important to check with your bank that they can receive Swedish kronor.

Foreign-related questions

If you have other questions, you can contact us.
Telephone: +46 498-200 700
Email: international@pensionsmyndigheten.se

In Swedish – Pension när du bor utanför Sverige

Om du har jobbat i Sverige så har du rätt att få svensk allmän pension utbetald även om du är bosatt utanför Sverige. Det är inte säkert att du får behålla hela din pension, beroende på vilka delar av pensionen du har och vilket land du bor i. För att behålla din pension måste du skicka ett levnadsintyg till oss varje år.

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett var du flyttar

Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. 

Garantipension när du flyttar

Har du garantipension får du behålla den om du flyttar till ett land inom EU/EES och Schweiz, om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före 65 års ålder. Din rätt till garantipension vid bosättning inom EU/EES eller Schweiz grundar sig på en tillfällig lag som gäller under hela 2020. Vad som händer från januari 2021 är under utredning.

Har du garantipension till omställningspension eller änkepension får du bara behålla garantipensionen om du flyttar till ett land inom EU/ EES och Schweiz under förutsättningen att den avlidne tidigare varit bosatt i Sverige minst tre år. 

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du flyttar utomlands

Om du vistas i ett land inom EU/EES eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få bostadstillägg om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan bostadstillägg betalas ut under högst sex månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till bostadstillägg från och med månaden efter det att du flyttar.

Om du vistas i ett annat EU/EES land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i Sverige och själv betalar din kostnad för bostaden, kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från Sverige i högst ett år. Efter ett år anses du inte längre bosatt i Sverige.

Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under högst tre månader. Om du flyttar utomlands upphör din rätt till äldreförsörjningsstöd från och med månaden efter det att du flyttar.

Ändra utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska kunna skicka utbetalningsbesked och levnadsintyg. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Skatt för dig som bor utanför Sverige

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Bor du i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den varje månad överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp.

Undvik att betala dubbel skatt

Sverige har avtal med många länder som reglerar vart du ska betala skatt för din svenska pension. Det innebär att du inte ska behöva betala skatt på din svenska pension både i Sverige och i det land där du bor. Har du frågor om skatteavdrag på pension vid bosättning utanför Sverige kan du kontakta Skatteverket.

Levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. 

Informationen i levnadsintyget behöver vi för att kunna säkerställa att du får den ersättning du har rätt till.

Lämna levnadsintyg

Om du är i Sverige kan du också vända dig till ett servicekontor för att få hjälp.

Hitta ditt närmaste servicekontor

Utbetalning av din pension till annat land

Du kan välja att få din pension utbetald till ditt svenska bankkonto eller ditt bankkonto i ett annat land. Pengarna skickas samma dag som utbetalningar till svenska konton, den 18:e och 19:e varje månad. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på kontot från utbetalningsdag om du har ett konto i ett annat land än Sverige.

En mottagaravgift kan tas ut från mottagarbanken innan pengarna sätts in på ditt konto. Om din önskade valuta inte fungerar kommer vi på Pensionsmyndigheten bestämma valuta. Väljer du svenska kronor är det viktigt att kontrollera med din bank att de kan ta emot svenska kronor.

Utlandsrelaterade frågor

Om du har andra frågor kan du kontakta oss.

Telefon: +46 498-200 700
E-post: international@pensionsmyndigheten.se