The pension system in Sweden | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

The pension system in Sweden

The Swedish pension system consists of three parts: a national public pension from the state, occupational pension from your employer and any savings of your own.

A pyramid describing the pension system's parts.

The national public pension is based on all your income through life. Every year you work and pay taxes, you earn towards your national public pension. You will also receive extra money deposited into your national public pension during your child's first four years of life, regardless of how long you have been on parental leave.

Also, if you are on parental leave, studying with student funding, performing national service (basic training under conscription), have sickness benefit or disability compensation or receive unemployment benefits, you will receive compensation into your pension from the state.

For the vast majority, the pension becomes higher the more you earn and the later you choose to retire. Wage development in Sweden and the premium pension funds you have chosen also affect your pension.

Your national public pension which comes from the state is administered and paid by the Swedish Pensions Agency. The national public pension consists of several different parts – income pension, premium pension and guarantee pension.

For those born between 1938 and 1953, a supplementary pension may also be included in your national public pension. If you were born in 1937 or earlier, your national public pension consists of supplementary pension and any guarantee pension. The national public pension is paid as long as you live. 

If you have a low pension, housing allowances and support for the elderly can also be included in your national public pension.

If a loved one dies, you can receive a survivor's pension which is a financial support for the loss of income it means to you as a survivor. 

Different parts of the pension system

Income pension

Every year, 16 per cent of your pensionable income and other taxable allowances are allocated to the income pension.

Pensionable income can consist of several types of income. In addition to pay, pensionable income can consist of, for example, income from business activities (self-employed), parental allowance, unemployment benefit and sickness benefit or disability compensation.

Premium pension

Every year, 2.5 per cent of your pensionable income and other taxable income is allocated to the premium pension. You choose for yourself if you wish to invest the money in funds you choose yourself or if you leave the money in the preselected government fund AP7 Såfa.

Premium pension

Guarantee pension

If you have had little or no income during your life, you may have the right to receive a guarantee pension. It is a basic protection based mainly on how large your income pension is and how long you have lived in Sweden, and also your marital status.

Guarantee pension

Housing supplement and financial support for the elderly

If you have a low pension, you can apply for a housing supplement. The supplement depends on your income, any assets and your housing costs. You can apply for the housing supplement regardless of whether you live in rented accommodation, a condominium, your own house, a retirement home or other accommodation.

Financial support for the elderly ensures that if you have a low pension or no pension, you will still receive a fair level of living if the other pension benefits are not sufficient. You must first take the other pension benefits to which you are entitled before we can make a decision on whether you are entitled to elderly support.

If you move from Sweden

If you stop working, start working in any other country or move from Sweden, you still have the pension you earned here in the form of income pension, supplementary pension and premium pension, but other provisions apply to guarantee pension and housing supplement.

Survivor's pension – financial support for in the event of death

If a loved one dies, as a survivor you can receive a survivor's pension. It is financial support that is part of the national public pension. You may be entitled to survivor's pension if your spouse dies, or if you as a child lose one or both parents. The aid is intended to cover some of the contribution that had been made by the deceased.

Financial support when relatives die

Occupational pension from your employer

Most people also receive an occupational pension from their employer. If you have had several different employers, you may have occupational pensions from several different occupational pension companies.

Occupational pension

Own saving for retirement

You can also save privately for your pension in a bank or through insurance companies if you wish. Examples of long-term retirement savings are putting money away in an investment savings account (ISK) or saving money in an endowment insurance policy. Another way to save for the future is to amortise mortgages.

In Swedish – Pensionssystemet i Sverige

Det svenska pensionssystemet består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från din arbetsgivare och ett eventuellt eget sparande.

Den allmänna pensionen grundas på alla dina inkomster genom livet. Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Du får även extra pengar insatta till din allmänna pension genom ditt barns fyra första levnadsår, oavsett eller hur länge du har varit föräldraledig.
Även om du är föräldraledig, studerar med studiemedel, gör plikttjänst (grundutbildningen inom värnplikt), har sjuk- eller aktivitetsersättning eller får arbetslöshetsersättning får du kompensation till din pension från staten.

För de allra flesta blir pensionen högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din pension.

Din allmänna pension som kommer från staten administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av flera olika delar – inkomstpension, premiepension och garantipension.

För dig som är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension och eventuell garantipension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Om du har låg pension kan bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd också ingå i din allmänna pension.

Om en nära anhörig dör kan du få efterlevandepension som är ett ekonomiskt stöd för det inkomstbortfall det innebär för dig som efterlevande. 

Pensionssystemets olika delar

Inkomstpension

Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till inkomstpensionen.

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom lön kan pensionsgrundande inkomst bestå av tillexempel inkomst av näringsverksamhet (egenföretagare), föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Premiepension

Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Premiepension

Garantipension

Har du haft litet eller ingen inkomst under livet kan du ha rätt att få garantipension. Det är ett grundskydd som baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Garantipension

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension kan ansöka om bostadstillägg. Tillägget beror på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå får en skälig levnadsnivå om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du flyttar från Sverige

Om du slutar arbeta, börjar arbeta i något annat land eller flyttar från Sverige har du kvar den pension du tjänat in här i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension, men för garantipension och bostadstillägg gäller andra bestämmelser.

Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension. Det är ett ekonomiskt stöd som ingår i den allmänna pensionen. Efterlevandepension kan du ha rätt till om din make/maka dör, eller om du som barn mister en eller båda föräldrarna. Stödet är till för att täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Tjänstepension

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller spara pengar i en kapitalförsäkring. Ett annat sätt att spara till framtiden är att amortera på bolån.