Así ahorra para su pensión | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Así ahorra para su pensión

Al trabajar en Suecia se retiene cada año el 18,5 % de su sueldo y otras asignaciones imponibles para la pensión general. El 16 % se retiene para la pensión contributiva, en la que el valor de la pensión sigue la evolución de los ingresos en Suecia.

El 2,5 % restante de su sueldo y otras asignaciones imponibles van a la pensión por primas, en la que usted elige los fondos en los que se colocará el dinero. No necesita elegirlos usted mismo. Si no realiza ninguna elección, su dinero se coloca en AP7 Såfa –Statens årskullsförvaltningsalternativ, la  Alternativa de Administración Nacional por Generación.

Además de los ingresos del trabajo, hay otros ingresos y compensaciones que dan derecho a pensión.  Estos se denominan “importes con derecho a pensión".  Usted puede obtener importes con derecho a pensión por los años dedicados al cuidado de hijos pequeños, por los períodos en que percibió un subsidio por enfermedad, un  subsidio de actividad y por los años dedicados a estudios superiores. 

Tope de ingresos

Usted solo puede realizar aportaciones para su  pensión hasta un ingreso determinado, que se denomina “tope de ingresos".  El  tope de ingresos equivale a ingresos con derecho a pensión de 7,5 importes básicos de ingresos por año.

Si usted es autónomo

Para recibir la misma pensión que si estuviera empleado, necesita retirar un sueldo o excedente, pagar las tasas e impuestos y compensar la pensión contributiva que no ha aportado, mediante el ahorro privado para la pensión.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.