Suplemento de vivienda – una ayuda económica para pagar su vivienda | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Suplemento de vivienda – una ayuda económica para pagar su vivienda

Si es beneficiario de una pensión y reside en Suecia, puede solicitar el suplemento de vivienda a Pensionsmyndigheten. Las condiciones varían según el tipo de pensión que usted reciba.

Si es beneficiario de una pensión general

Puede recibir el suplemento de vivienda recién a partir de los 65 años, si bien es posible cobrar la pensión general a partir de los 61 años. Para poder solicitar el suplemento de vivienda debe cobrar la pensión general completa. Si nació en 1938 o más tarde y tiene derecho a la pensión por primas, también debe cobrar la pensión por primas completa.

Si es beneficiario/a de una pensión extranjera

Si recibe una pensión de un país que forma parte del EEE (EEE son los países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein) también puede tener derecho a solicitar el suplemento de vivienda. La pensión extranjera debe ser comparable con la pensión sueca. Contáctenos para más información.

Si es beneficiario/a de una pensión de viudedad

Si recibe una pensión de viudedad debido a un fallecimiento ocurrido antes del año 2003, puede tener derecho a solicitar el suplemento de vivienda.  Si el fallecimiento se produjo en el año 2003 o después, debe haber nacido antes del año 1945 para solicitar el suplemento de vivienda. A la edad de 65 años también debe cobrar la pensión de jubilación completa y la pensión por primas completa.

Así solicita el suplemento de vivienda

El suplemento de vivienda se solicita a Pensionsmyndigheten a través de un formulario o en el sitio web. El subsidio de vivienda se concede por tiempo indefinido, en la mayoría de los casos sin límite de tiempo. Recuerde que siempre debe notificar los cambios en su economía y las circunstancias de familia o de vivienda que puedan influenciar el subsidio de vivienda.

Si está casado/a, tiene pareja de hecho o pareja registrada, ambos presentan una solicitud conjunta. Incluso si sólo uno de los cónyuges solicita el suplemento de vivienda, se deben indicar los datos sobre los ingresos y el patrimonio de ambos. Esto se debe a que los ingresos de ambos se suman para calcular el derecho al subsidio.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.