Usted decide sobre su pensión por primas | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Usted decide sobre su pensión por primas

La pensión por primas es una pequeña parte de la pensión general. Cada año, se retiene un 2,5% de su salario y otras compensaciones sujetas a impuestos como derechos a pensión para esta parte de la pensión.

La pensión por primas se basa en el total de sus derechos a pensión en el sistema de pensión por primas. La magnitud de la pensión por primas depende de sus aportaciones y de cómo han evolucionado los fondos de inversión donde ha invertido su dinero.

Usted mismo/a puede elegir cómo desea invertir su pensión por primas, pero esto no es imprescindible. Si no elije nada, su dinero se invierte en AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ (La alternativa de administración nacional por generación). No existe nada que indique que es más favorable para su pensión si elige los fondos de inversión usted mismo/a que si no lo hace.

Si no ha trabajado en Suecia después de 1994 no tiene derecho a la pensión por primas.

Ayuda a supérstites para la pensión por primas

La primera vez que solicita cobrar la pensión por primas, puede suscribir una protección para supérstites.

La protección para supérstites implica que su pensión por primas se paga a su cónyuge, pareja registrada o, en algunos casos, a su pareja de hecho si usted fallece antes que él/ella.

Recuerde que la protección para supérstites hace que se reduzcan los pagos de la pensión por primas porque éstos también deben alcanzar para su pareja si usted fallece antes que él/ella.

In Swedish

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.