پاکت نارنجی نشان می‌دهد که شما چقدر دریافت خواهید کرد | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

پاکت نارنجی نشان می‌دهد که شما چقدر دریافت خواهید کرد

پاکت نارنجی نشان می‌دهد که شما چقدر دریافت خواهید کرد

هر سال یک گزارش موجودی ارزش از اداره بازنشستگی، در یک پاکت نارنجی رنگ دریافت خواهید کرد.

 اطلاعات مربوط به حقوق بازنشستگی شما نشان می‌دهد که موجودی حساب‌های بازنشستگی شما و موجودی پس انداز فوق العاده بازنشستگی شما چقدر است و پس انداز شما در صندوق‌های پس انداز سهام در خلال سال چقدر رشد کرده است. در پاکت نارنجی همچنین تصمیم مربوط به میزان بازنشستگی اکتسابی شما نیز وجود دارد. برای اغلب افراد یک پیش بینی حقوق بازنشستگی آتی نیز وجود دارد.

In Swedish

Orange kuvertet visar hur mycket du får

Varje år får du ett värdebesked från Pensionsmyndigheten, det orange kuvertet.

Beskedet visar tillgodohavandet på dina konton för inkomstpension och premiepension och hur dina premiepensionsfonder har utvecklats under året. I det orange kuvertet får du även ett beslut om hur mycket pension du har tjänat in. De flesta får även en prognos för sin framtida allmänna pension.