Garanttipansuuni – sulle jolla oon ollu matala tulo | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Garanttipansuuni – sulle jolla oon ollu matala tulo

Garanttipansuuni oon osa ylheistä pansuunia ja jota sie saat, jolla oon ollu matala pansuunia perustava tulo eli ei semmosta ollenkhaan elämässä.

Sulla oon oikeus saa garanttipansuunin jos:

  • Sie olet täyttäny 65 vuotta
  • Sulla oon matala eli ei ollenkhaan tulhoin perustavvaa pansuunia

Ennenkö saat täyen garanttipansuunin se vaatii ette sie olet asunu vähhiinthään 40 vuotta Ruottissa siittä vuesta lähtien ko sie täytit 16 ja siihen vuotheen saakka ko sie täytät 64 vuotta. Jos olet asunu täälä lyhemän aikaa garanttipansuuni oon matalampi. Se vähenee 1/40 joka vuele joka puuttuu.

Garanttipansuuni pienenee kans jos sulla oon tulhoin perustuva pansuuni. Pieneneminen tapahtuu astheittain ja toimii niin ette garanttipansuunia ei makseta ollenkhaan jos tulhoin perustuva pansuuni oon vissiä summaa korkeampi.

Garanttipansuunia saattaa maksaa ulos sille joka assuu jossaki EU eli EES-maassa (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein).

Jos sie olet syntyny 1937 eli sitä ennen, sulla saattaa olla oikeus saa garanttipansuunin. Se toimii silloin hyvityksenä niistä muutoksista joita tehthiin pansuunisysteemissä 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.