Karantiipansuuni – sulle jollako oon ollu matala sisäletulo | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Karantiipansuuni – sulle jollako oon ollu matala sisäletulo

Karantiipansuuni oon osa ylheisestä pansuunista jonka sie saat jos sulla oon ollu pieni elikkä ei yhthään pansuuniperustavvaa sisäletuloa elämän aikana.

Karantiipansuuni oon osa ylheisestä pansuunista jonka sie saat jos sulla oon ollu pieni elikkä ei yhthään pansuuniperustavvaa sisäletuloa elämän aikana.

Sulla saattaa olla oikeus karantiipansuuhniin jos sie olet täyttäny 65 vuotta ja jos sulla oon matala elikkä ei yhthään sisäletuloperustavvaaa pansuunia.

Ikäraijaa 65 vuottata tulhaan uskottavasti muuttamhaan 66 vueksi vuona 2023. Ette saaja täyen karantiipansuunin vaaithaan ette sie olet asunu Ruottissa vähhiinthään 40 vuotta siltä vuelta lähtien ko sie täytit 16 siiheen vuotheen asti ko sie täytät 64 vuotta. Jos sie olet asunu täälä lyhemän aijan niin karantiipansuuni tullee matalamaksi. Se vähenee 1/40 joka vuele joka puuttuu.

Karantiipansuuni vähenee kansa jos sulla oon sisäletuloperustava pansuuni. Vähenys tapahtuu vähän kertaa ja tekkee ette karantiipansuunia ei makseta ulos ollenkhaan ko se sisäletuloperustettu pansuuni oon korkeampi ko vissi summa.

Karantiipansuunia saatethaan maksaa ulos sille joka assuu EU elikkä EES-maassa tilapäisen ruottalaisen lain mukhaan (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein).

Jos sie olet syntyny 1937 elikkä ennen sulla saattaa olla oikeus karantiipansuhniin. Se toimii silloin ko korvaus muutoksille jokka tapahtuit pansuunisysteemissä 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.