Näin sie tienaat sinun pansuuhniin | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Näin sie tienaat sinun pansuuhniin

Kun olet töissä Ruottissa joka vuosi panthaan 18,5 % sinun palkasta ja muista verolisista korvauksista ylheisheen pensjuunhiin. 16 prusenttia panthaan tulopensjuunhiin, missä pensjuunin arvo seuraa Ruottin tulojen kehitystä.

Loppu 2,5 prusenttia sinun palkasta ja muista verolisista korvauksista menevät preemiepensjuunhiin. Missä sie itte tehet valinan mihinkä fondhiin asetat rahat. Sie et tartte valita itte. Jos et tehe yhtään valintaa sinun rahat panthaan AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Paitti työtuloja myös vissit muut tulot ja korvaukset antavat pensjuunioikeuen (pensionsrätt). Niitä kuttuthaan pensjuuniperustavaks summaks. Pensjuuniperustavan rahan sie saatat saa vuosista kun olet hoitanu lapsia, siukkakorvauksista, aktiviteettikorvaukset ja korkeampi koulutus.

Sisäletulokatto

Sie saatat vain tienata sinun pensjuunin tiethyyn tulhoon, se niin kuttuttu sisäletulokatto. Sisäletulokatto vastaa pensjuunia perustavaa tuloa joka on 7,5 tulopohjasummaa (inkomstbasbelopp) vuosittain.

Jos olet oma yrittäjä

Jotta saat saman pensjuunin kun jos olisit töissä sie tarttet ottaa ulos palkkaa eli ylijäämää, maksaa kostanuksia ja veroja ja komppenseerata virkapensjuunin mitä et saa säästämällä itte pensjuunhiin.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.