Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Suunitella pansuunia

Ala suunittelheen sinun pansuunia hyvissä aijoissa ette sie kerkiät hunteerata ja tehhä net valikoimat jokka passaavat sulle. 

Ruottissa ei ole fastaa pansuuni-ikkää. Sie se päätät missä iässä sie halvaat alkaa ottamhaan ulos koko elikkä osan sinun pansuunista. Sillä aijala ko sie valikoittet ette alottaa sinun ulosoton oon suuri merkitys sinun tulevan pansuunin koole.

Pansuunin eri osat oon ylheinen pansuuni valtiolta, usseimiten virkapansuuni työnantajalta ja maholinen oma säästäminen. Sie saatat tarvita hakea itte ette sie saat ulos kaikki osat sinun pansuunista. 

Ylheistä pansuunia maksethaan ulos niin pitkhään ko sitä ellää. Virkapansuunin ja oman säästämisen ulosmaksamista saattaa tapahtua rajotettuna aikana. 

Ennen ko sie haet ylheistä pansuunia

Valikoitte koska sie halvaat mennä pansuunile. SIe saatat ottaa ulos ylheisen pansuunin varhaimiten 62 vuen ikäsestä. Jos sie olet syntynt 1958 elikkä varemin sie saatat ottaa ulos sinun pansuunin varhaimiten siittä asti ko sie olet täyttäny 61 vuotta.

Sulla oon oikeus olla töissä siiheen asti ette sie olet täyttäny 68 vuotta (jällaa lähtien 2020). Vississä taphauksissa sie saatat olla töissä pitemphään jos sie ja sinun työnantaja oletta yhtä mieltä siittä.

Hae suunile kolme kuukautta ennen ko sie halvaat sinun ensimäisen ulosmakson. Jos sie olet ollu töissä elikkä asunu ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta ennen ko sie halvaat sinun pansuunin.

Räknää sinun pansuunia. Sinun vero muuttuu ja tullee matalamaksi tammikuusta lähtien siltä vuelta ko sie täytät 66, riippuen kunka suuri pansuuni ja/elikkä työsisäletulo sulla oon.

Päätä jos sie halvaat ottaa koko pansuunin elikkä osat siittä. Sie saatat jatkaa työntekoa ja ottaa ulos pansuunin samala aikaa.

Mitä hiljemin sie otat ulos sinun pansuunin, sen korkeaman pansuunin sie saat. Se riippuu siittä ette pansuunia maksethaan ulos vähempi määrä vuosia. Jatkuva työ antaa kansa sulle korkeaman pansuunin. Ko keskimääränen elinaika nousee sie joka olet nuorempi häyt piiain räknätä ette sie häyt olla töissä jonku vuen pitemphään ette saaja pansuunin joka vastaa sinun entisitten vuosiluokkitten. 

Jos sie saat matalan sisäletuloperustetun pansuunin sie saatat saaja karantiipansuunin. Sie et tartte hakea vasitusti karantiipansuunia, se tapahtuu automaattisesti ko sie haet pansuunia. Sie saatat saaja karantiipansuunin vasta silloin ko sie olet täyttäny 65 vuotta. Ehotuksia oon ette 65 vuotta muutethaan 66 vueksi lähtien 2023 ja tullee silloin jällaahmaan sulle joka olet syntyny 1958 elikkä jälemin. 

Ota selvile jos sie itte tarttet hakea virkapansuunia

Kaikhiin enniimillä oon virkapansuuni heän työnantajalta. Vissit virkapansuunit maksethaan ulos automaattisesti ko sie täytät 65, muita sie häyt hakea.

Virkapansuunin mennee usseimissa taphauksissa ottaa ulos koko elämän elikkä lyhemän aijan, esimerkiksi 5, 10, 15, 20 vuen aikana. Se oon tärkeätä hunteerata läpi kunka sie valikoittet ottaa ulos sinun virkapansuunin sillä ko niitä valikoimia joitako sie tehet ei mene muuttaa jälkhiinpäin. Kääny pansuuninpuulaakhiin joka hallittee sinun virkapansuunia ette sie saat kuula mikä jällaa. 

Suunittele sinun pansuunia jos sie asut elikkä suunittelet asua Ruottin ulkopuolela

Jos sie asut elikkä suunittelet asua Ruottin ulkopuolela sinun pansuunin aikana niin sulla oon oikeus ottaa matkhaan sinun ylheisen pansuunin.

Jos sulla oon ollu matala elikkä ei yhthään työsisäletuloa Ruottissa niin sie tulet saahmaan matalan elikkä et yhthään sisäletuloperustettua pansuunia. Sinun ylheinen pansuuni saattaa silloin tulla olheen karantiipansuuni. Se räknäthään sille aijale ko sie olet asunu Ruottissa ja sitä saatethaan maksaa ulos 65 vuelta lähtien. Karantiipansuuni maksethaan ulos vain sille joka assuu EU elikkä EES-maassa tilapäisen ruottalaisen lain mukhaan (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein).

Jos sie asut ulkopuolela Ruottia ja meinaat mennä pansuunille niin sie häyt tehhä pansuuninhakemuksen planketin kautta. Met suosittelemma sinua hakheen kuus kuukautta ennen ko sie halvaat saaja sinun ensimäisen ulosmakson.  

Ulosottosuunittelia  

Ulosottosuunittelian sie löyät osotheelta minPension.se, se oon työkalu joka auttaa sinua suunittelheen kunka sie saatat ottaa ulos sinun pansuunit. Sie saat ylikatshauksen koko sinun pansuunista, ja saat selvile kunka paljon tullee kuukauessa veron jälkhiin. Ulosottosuunittelia oon olletikki sulle joka hunteeraat ette ottaa ulos jonku osan elikkä koko sinun pansuunin vuen sisäle. Ette saattaa käyttää palvelua sie häyt olla täyttäny 54 vuotta, olet tienanu pansuuhniin Ruottissa ja sulla pittää olla kelvolinen e-lekitimasuuni.  

In Swedish - Planera pension

Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val som passar dig. 

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension. Den tidpunkt du väljer att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir.

Pensionens olika delar består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Innan du ansöker om allmän pension

Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från det att du fyllt 61 år.

Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 68 år (gäller från 2020). I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension.

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66, beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba och ta ut pension samtidigt.

Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars. 

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om pension. Du kan få garantipension först när du fyllt 65 år. Förslag finns att 65 år ska höjas till 66 år från och med 2023 och det kommer då att gälla för dig som är född 1958 eller senare.

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller.

Planera din pension om du bor eller planerar att bo utanför Sverige

Om du bor eller planerar att bo utanför Sverige under din pension så har du rätt att ta med dig din allmänna pension. 

Om du haft låg eller ingen arbetsinkomst i Sverige kommer du få låg eller ingen inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kan då komma att bestå av garantipension. Den beräknas på den tid du varit bosatt i Sverige och kan betalas ut från 65 år. Garantipension betalas endast ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Bor du utanför Sverige och ska gå i pension måste du göra en pensionsansökan via blankett. Vi rekommenderar dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning. 

Uttagsplaneraren

På minPension.se finns Uttagsplaneraren, ett verktyg som hjälper dig att planera hur du kan ta ut dina pensioner. Du får överblick över hela din pension, och får reda på vad det blir per månad efter skatt.

Uttagsplaneraren riktar sig främst till dig som funderar på att ta ut någon del eller hela din pension inom ett år. För att kunna använda tjänsten ska du ha fyllt 54 år, ha tjänat in till pension i Sverige och ha en giltig e-legitimation.