Dodatek mieszkaniowy – pomoc finansowa na pokrycie kosztów mieszkaniowych | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Dodatek mieszkaniowy – pomoc finansowa na pokrycie kosztów mieszkaniowych

Osoba otrzymująca emeryturę i mieszkająca w Szwecji może ubiegać się w Urzędzie ds. Emerytur i Rent o dodatek mieszkaniowy. W zależności od posiadanego rodzaju emerytury mogą obowiązywać różne warunki.

Jeżeli masz emeryturę powszechną

Możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy dopiero od 65 roku życia, mimo że emeryturę powszechną można pobierać już od 61 roku życia. By móc ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, musisz pobierać pełną emeryturę powszechną. Jeżeli jesteś urodzony w roku 1938 lub później i przysługuje ci prawo do emerytury premiowej, musisz pobierać także pełną emeryturę premiową.

Jeżeli masz emeryturę zagraniczną

Jeżeli masz emeryturę z kraju należącego do EOG (EOG obejmuje kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein), może Ci także przysługiwać prawo ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Posiadana emerytura zagraniczna musi być porównywalna z emeryturą szwedzką. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej!

Jeżeli masz rentę wdowią

Jeżeli masz rentę wdowią z powodu zgonu małżonka lub małżonki, który miał miejsce przed rokiem 2003, może przysługiwać Ci prawo ubiegania się o dodatek mieszkaniowy. Jeżeli zgon miał miejsce w roku 2003 lub później, musisz być urodzony przed 1945 rokiem, by móc ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W wieku 65 lat musisz także pobierać pełną emeryturę przypadającą z racji wieku i pełną emeryturę premiową.

Sposób ubiegania się o dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy należy ubiegać się w Urzędzie ds. Emerytur i Rent — albo na zwykłym formularzu, albo elektronicznie na portalu internetowym. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w większości przypadków na czas nieokreślony (bez ograniczenia czasowego). Należy pamiętać o obowiązku zgłaszania wszystkich zmian dotyczących sytuacji finansowej, warunków mieszkaniowych lub sytuacji rodzinnej, które mogą mieć wpływ na otrzymywany dodatek mieszkaniowy.

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, konkubinacie lub zarejestrowanym związku partnerskim, składasz wniosek razem ze swoim partnerem życiowym. Nawet gdy tylko jedna osoba we wspomnianych związkach ubiega się o dodatek mieszkaniowy, informacje o dochodach i majątku wymagane są od obu. Wynika to z tego, że przy rozpatrywaniu prawa do dodatku bierze się pod uwagę łączne dochody obojga partnerów.

In Swedish

Bostadstillägg - ett stöd för att betala ditt boende

Du som har pension och bor i Sverige kan ansöka om bostadstillägg hos oss på Pensionsmyndigheten. Olika villkor gäller beroende på vilken pension du har.

Om du har allmän pension

Du kan få bostadstillägg först från 65 års ålder, även om den allmänna pensionen kan tas ut redan från 61 års ålder. Du måste ta ut hela din allmänna pension för att kunna ansöka om bostadstillägg. Om du är född 1938 eller senare och har rätt till premiepension, måste du även ta ut hela din premiepension.

Om du har utländsk pension

Om du har pension från ett land som ingår i EES (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) kan du också ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Den utländska pensionen ska vara jämförbar med den svenska pensionen. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om du har änkepension

Om du har änkepension på grund av ett dödsfall som inträffade före år 2003 kan du ha rätt att ansöka om bostadstillägg. Om dödsfallet inträffade år 2003 eller senare måste du vara född före år 1945 för att ansöka om bostadstillägg. Vid 65 års ålder måste du också ta ut hel ålderspension och hel premiepension.

Så ansöker du om bostadstillägg

Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, antingen på blankett eller på webbplatsen. Bostadstillägg beviljas tillsvidare utan tidsbegränsning för de allra flesta. Kom ihåg att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.