Emerytura gwarantowana – dla osób o niskich dochodach | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Emerytura gwarantowana – dla osób o niskich dochodach

Emerytura gwarantowana jest częścią emerytury powszechnej przysługującą osobom, które w swoim okresie życia miały niski dochód będący podstawą wymiaru emerytury lub nie miały go wcale.

Emerytura gwarantowana może Ci przysługiwać, jeśli:

  • ukończyłeś 65 lat
  • masz małą emeryturę opartą na dochodach lub nie masz jej wcale

Dla uzyskania pe?nej emerytury gwarantowanej wymagane jest zamieszkiwanie w Szwecji przez co najmniej 40 lat, pocz?wszy od roku, w którym uko?czy?e? 16 lat, a sko?czywszy na roku w którym uko?czy?e? 64 lata. Je?eli zamieszkiwa?e? tutaj krócej, b?dziesz mia? ni?sz? emerytur? gwarantowan?. Ka?dy brakuj?cy rok powoduje zmniejszenie emerytury o 1/40.

Emerytura gwarantowana ulega także zmniejszeniu, jeżeli posiadasz emeryturę opartą na dochodach. Redukcja jest stopniowa. Emerytura gwarantowana nie przysługuje w ogóle, gdy emerytura oparta na dochodach przekracza określoną wysokość.

Emerytura gwarantowana może przysługiwać osobom zamieszkującym w kraju członkowskim UE lub EOG (EOG obejmuje kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

Osobom urodzonym do roku 1937 włącznie może przysługiwać emerytura gwarantowana, która uważana jest w tych przypadkach za rekompensatę tytułem zmian w systemie emerytalnym wprowadzonych w 2003 roku.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.