Emerytura gwarantowana – dla osób, które uzyskiwały niski dochód | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Emerytura gwarantowana – dla osób, które uzyskiwały niski dochód

Emerytura gwarantowana stanowi część emerytury powszechnej wypłacaną osobom, które uzyskiwały niski dochód albo nie miały dochodu stanowiącego podstawę do obliczenia emerytury.

Emerytura gwarantowana może przysługiwać osobom, które ukończyły 65 lat i otrzymują niską emeryturę składkową lub nie otrzymują jej wcale.

Granica wieku 65 lat prawdopodobnie zostanie zmieniona na 66 lat w roku 2023. Pełna emerytura gwarantowana przysługuje osobom, które w okresie od ukończenia 16 lat do ukończenia 64 lat mieszkały w Szwecji przez co najmniej 40 lat. Osoby, które mieszkały w Szwecji krócej, otrzymają niższą emeryturę gwarantowaną. Jej kwota zostaje zmniejszona o 1/40 za każdy brakujący rok.

Wysokość emerytury gwarantowanej ulega także zmniejszeniu w przypadku osób otrzymujących emeryturę składkową. Redukcja ta jest stopniowa, a gdy emerytura składkowa przekroczy pewną kwotę, emerytura gwarantowana nie jest wypłacana wcale.

Na podstawie tymczasowej szwedzkiej ustawy emerytura gwarantowana może być wypłacana osobom mieszkającym w jednym z państw należących do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein).

Prawo do emerytury gwarantowanej może przysługiwać osobom, które urodziły się w roku 1937 lub wcześniej. Świadczenie to stanowi rekompensatę za zmiany, które nastąpiły w systemie emerytalnym w 2003 roku.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.