Składka emerytalna, czyli jak zarabiasz na własną emeryturę | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Składka emerytalna, czyli jak zarabiasz na własną emeryturę

Jeżeli pracujesz w Szwecji, 18,5% twojej pensji i innych zarobków podlegających opodatkowaniu co roku przekazywanych jest na emeryturę powszechną. 16% z tej składki trafia do części repartycyjnej, a wartość świadczenia emerytalnego jest zgodna z indeksem wzrostu dochodów w Szwecji.

Pozostałe 2,5% z twojej pensji i innych zarobków podlegających opodatkowaniu transferowane jest do części kapitałowej, czyli do samodzielnie wybranych funduszy emerytalnych, w których umieszcza się pieniądze. Nie musisz ich wybierać samemu. Jeżeli nie dokonasz żadnego wyboru, twoje pieniądze ulokowane zostaną w państwowym funduszu AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ

Oprócz dochodów z pracy także niektóre inne dochody i zarobki dają prawo do emerytury. Nazywa się je kwotą stanowiącą podstawę do emerytury. Kwotę stanowiącą podstawę do emerytury można otrzymać za lata spędzone z małymi dziećmi, świadczenia chorobowe lub świadczenia z tytułu nieaktywności zawodowej czy wyższych studiów.

Pułap dochodów

Możesz zarobić na emeryturę tylko do pewnej granicy dochodów, tzw. pułapu dochodów. Pułap dochodów brany pod uwagę przy naliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego odpowiada poziomowi 7,5 krotności dochodowej kwoty bazowej rocznie.

Jeżeli masz własną firmę

Aby mieć taką samą emeryturę jak każdy zatrudniony, trzeba wypłacać sobie pensję lub zysk, płacić opłaty i podatki oraz równoważyć brak emerytury zakładowej własnymi oszczędnościami na emeryturę.

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.