Złożenie wniosku o emeryturę | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Złożenie wniosku o emeryturę

W Szwecji nie ma określonego wieku emerytalnego, w związku z czym emerytura nie jest wypłacana automatycznie. Aby zacząć ją otrzymywać, trzeba samemu złożyć wniosek.

Wniosek o emeryturę można złożyć na naszej stronie internetowej albo na specjalnym formularzu. Osoby mieszkające poza Szwecją w jednym z państw należących do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) składają wniosek do organu emerytalnego w kraju zamieszkania.

Osoby urodzone w roku 1959 lub później mogą zacząć pobierać emeryturę od miesiąca, w którym ukończą 62 lata. Osoby urodzone w roku 1958 lub wcześniej mogą zacząć pobierać emeryturę od miesiąca, w którym ukończą 61 lat. Pobierając emeryturę powszechną, można jednocześnie pracować. Prawo do pracy przysługuje do ukończenia 67 lat, ale po uzgodnieniu z pracodawcą można pracować jeszcze dłużej. Od 2020 roku będzie można kontynuować pracę do ukończenia 68 lat.

Świadczenie emerytalne jest tym wyższe, im później następuje przejście na emeryturę. Wynika to z faktu zgromadzenia na koncie emerytalnym większych środków i z tego, że przewidywany okres pobierania emerytury jest wtedy krótszy.  

Składając wniosek o emeryturę, trzeba zdecydować, czy chce się wypłacić całą zgromadzoną kwotę jednorazowo czy otrzymywać pewną jej część co miesiąc. Trzeba także zdecydować, czy emerytura z funduszu inwestycyjnego będzie pobierana od tego samego momentu co pozostała część emerytury powszechnej.

Wniosek o emeryturę należy złożyć na dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem jej pobierania. Osoby, które mieszkają lub mieszkały za granicą, powinny złożyć wniosek z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

Pensionsmyndigheten [Szwedzki Urząd Emerytalny] wypłaca emeryturę powszechną raz w miesiącu. Osobom, którym przysługuje renta rodzinna, dodatek mieszkaniowy lub zapomoga dla osób starszych, świadczenia te są wypłacane razem z emeryturą.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.