Wniosek dotyczący emerytury | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Wniosek dotyczący emerytury

Ponieważ nie ma żadnego ustalonego wieku emerytalnego, emerytury nie są wypłacane automatycznie. Każdy musi sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury i określić od kiedy, chce ją pobierać.

Wniosek o przyznanie emerytury składa się na naszych stronach internetowych lub za pomocą formularza. Jeżeli mieszkasz poza Szwecją w kraju UE lub EES (EES – Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje państwa UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein), powinieneś złożyć wniosek we właściwym urzędzie odpowiadającym Urzędowi ds. Emerytalno-Rentowych, w kraju, w którym mieszkasz.

Najwcześniej emeryturę można otrzymywać od miesiąca, w którym kończy się 61 lat. Można pracować i jednocześnie pobierać emeryturę powszechną. Każdy ma prawo do pracowania do 67. roku życia, ale jeżeli zatrudniony i pracodawca wyrażają na to zgodę, można pracować jeszcze dłużej.

Im później przechodzi się na emeryturę, tym wyższą można dostać emeryturę. Dzieje się tak dlatego, że zdarzysz zarobić więcej pieniędzy i że według obliczeń będziesz emerytem przez krótszy okres.    

Przy okazji składania wniosku podejmujesz decyzję, czy chcesz co miesiąc pobierać całą swoją emeryturę czy tylko jej część. Decydujesz także o tym, czy chcesz, aby wypłacono ci emeryturę z twojej części kapitałowej od tego samego momentu co pozostałą część emerytury powszechnej.

Wniosek należy złożyć na dwa miesiące przed przejściem na emeryturę. Jeżeli mieszkasz za granicą, wniosek trzeba złożyć sześć miesięcy przed datą przejścia na emeryturę.

Urząd ds. Emerytalno-Rentowych  wypłaca emeryturę powszechną raz w miesiącu. Jeżeli masz przyznane rentę rodzinną, dodatek mieszkaniowy lub zasiłek dla osób starszych, świadczenia te wypłacane są jednocześnie. 

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.