Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zagarantovana penzija – za one koji imaju niske prihode

Zagarantovana penzija je deo opšte penzije koju dobijate, a namenjena je onima koji su imali nisku penzijsku osnovicu ili koji nisu ostvarili nikakvu penzijsku osnovicu tokom života.

Pravo na zagarantovanu penziju možete ostvariti pod uslovom da ste napunili 65 godina i da imate nisku penziju po osnovu prihoda ili da nemate nikakvu penziju te vrste.

Starosna granica od 65 godina će se verovatno promeniti na 66 godina 2023. godine. Da biste ostvarili pravo na punu zagarantovanu penziju neophodno je da ste živeli u Švedskoj najmanje 40 godina od kada ste napunili 16 godina, pa sve do navršene 64. godine života.  Ako je to vreme kraće, zagarantovana penzija biće niža. Zagarantovana penzija se umanjuje za 1/40 za svaku godinu koja nedostaje.

Garantovana penzija se umanjuje i ako primate penziju po osnovu prihoda. Umanjenje se vrši postepeno i dovodi do toga da isplata zagarantovane penzije potpuno prestane kada penzija po osnovu prihoda bude viša od određenog utvrđenog iznosa.

Zagarantovana penzija se može isplaćivati i licima koja su nastanjena u nekoj od država članica EU ili EEA u skladu sa trenutnim švedskim zakonom (ЕЕА države su države članice EU i Norveška, Island i Lihtenštajn).

Ako ste rođeni 1937. godine ili ranije, možete imati pravo na zagarantovanu penziju. Ona tada funkcioniše kao kompenzacija za promene koje su nastale u penzionom sistemu 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du har fyllt 65 år och har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Åldersgränsen 65 år kommer troligen att ändras till 66 år 2023. För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land enligt en tillfällig svensk lag (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.