Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2018-11-14
Aktiefonder

266049 - SEF - LHV Persian Gulf Fund

Ladda ner

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är investerade i länder i den s.k. "Gulf Cooperation Council" (GCC) - Qatar, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Kuwait, Oman och Bahrain - företrädesvis inom bank, försäkring, infrastruktur, kommunikation, bygg och vatten sektorn.

Fondfakta

Fondbolag Swedbank Management Company S.A
Fondtyp Aktiefonder
Kategori Nya marknader
Registreringsland Luxemburg
Valuta Euro (EUR)
Antal fondhandelsdagar 2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare Joel Kukemelk
Förvaltningserfarenhet 8 år

Kostnader

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,89 %
Avgift före rabatt 2,87 %

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Övriga förhållanden

GCC länderna har som övergripande mål att omvandla "oljepengar" till investeringar i övriga ekonomin för att på så vis bli oberoende av oljan.

Typ av värdepapper

Fonden investerar upp till 100% av sina tillgångar i aktier som handlas på reglerade marknader i GCC-länderna och upp till 10% av sina tillgångar i investeringsfonder som investerar i aktier.

Målgrupp

Investerarens investeringshorisont bör vara långsiktig ( mer än 3 år). Investerare bör ha högre risktolerans än genomsnittet.

Mål med placeringen

Fonden ska ge en god riskjusterad avkastning i en spännande region.

Fondutveckling

2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt 3,8 % 2,1 % 2,1 % 7,9 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt - 4,1 %
Omsättningshastighet, ggr - 0,37 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 106 - -

Riskvärden

36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot 0,1 (0,9) 0,3 (0,8) 0,4 (0,7)
Risk 12,62 (10,27) 14,32 (11,45) 16,06 (12,57)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Innehav 2018-09-30

Normalt antal värdepapper 23 st

Pie
Förenade Arabemiraten 38,9 %
Saudiarabien 20,1 %
Kuwait 12,9 %
Oman 9,6 %
Bahrein 8,8 %
Qatar 8,4 %
Övrigt 1,2 %

10 största innehav

BANKMUSCAT SAOG 9,6 %
ALUMINIUM BAHRAIN BSC 8,7 %
RAS AL KHAIMAH CERAMICS 8,6 %
EMIRATES NBD PJSC 6,3 %
DEPA LTD 5,3 %
DUBAI ISLAMIC BANK 5,0 %
UNITED ELECTRONICS CO 4,8 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT 4,8 %
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,5 %
QATAR FUEL QSC 4,5 %
Summa 62,1 %

Kurser 2018-11-14

Fondkurs 115,15 SEK
Valutakurs 1 Euro (EUR) = 10,27 SEK
Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Miljö-etisk hänsyn

Fonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Fondbolagen kan dock ha olika definitioner av hur de tar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljer sig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseras på uppgifter som lämnats från fondbolagen.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.