Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-08-30
Aktiefonder

328492 - Tellus Globala Investmentbolag

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Att över tid skapa en god riskjusterad avkastning genom att investera i globala aktier med fokus på konglomerat och holdingbolag som förvaltas av ägare med stark ledarskaps- och innovationskompetens dvs världens bästa entreprenörer.

Fondbolag

Tellus Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0004646628

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Bo Pettersson

Förvaltningserfarenhet

25 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,35 %

Avgift före rabatt

0,90 %

Avgiften varierar beroende på fondens resultat

Typ av värdepapper

Aktier i bolag över hela världen med fokus på större företag, som är konglomerat eller holdingbolag, vilka drivs av ägare med stark ledarskaps- och innovationskompetens.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−13,9 %

30,0 %

14,3 %

11,3 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

Omsättningshastighet, ggr

-

0,73

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

626

-

-

Sharpekvot

0,9 (0,9)

1,0 (1,1)

0,9 (1,2)

Risk

13,44 (13,86)

14,88 (13,72)

12,75 (11,93)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Investerare som önskar en väldiversifierad global aktieexponering med möjlighet till värdetillväxt på tillgångar.

Mål med placeringen

Att skapa god riskjusterad tillväxt på kapital som investeras i fonden.

Innehav 2022-06-30

Normalt antal värdepapper 31 st

Pie
Finans och fastighet 31,7 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 24,0 %
Informationsteknik 23,9 %
Telekomoperatörer 10,2 %
Hälsovård 7,4 %
Industrivaror- och tjänster 2,8 %

Fondkurs

291,38 SEK

Microsoft

6,5 %

Apple

6,1 %

Berkshire

5,7 %

Swedish Match

5,7 %

Alibaba

5,6 %

Alphabet

5,5 %

LVMH

3,8 %

Sampo

3,2 %

Investor

3,1 %

Palo Alto

3,1 %

Summa

48,4 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 19  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Genom att beakta klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Exempelvis vid exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i bolag som producerar fossila bränslen.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi har valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi investerar i välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare. För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Via bolagsdialoger får vi förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera hållbarhetsfrågor. Dialoger kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Beskrivning av Screening 1. En total portföljscreening av samtliga fonder en gång per år 2. Alla nya investeringar screenas via Sustainaltyics 3. Månatlig/ad hoc genomgång av Sustainalytics modul Controversies Research, för eventuella åtgärder. Vid överträdelser automatgenereras en alert via mejl.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) 0%, distribution (försäljning) 0%

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) 0%, distribution (försäljning) 0%

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) 0%, distribution (försäljning) 0%

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenAlkohol

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak. Avser inte relaterade produkter och tjänster, exempelvis pappers- och kartongtillverkning. Produktion 0% Distribution 5%

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i spel- och vadslagningsverksamhet. Som innefattar lotteri, onlinespel, mobilspel och sportevenemang som tillåter satsning av pengar.

 • Gäller för fondenPornografi

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i olja, oljesand, gas och kol. Detta innefattar även hydraulisk brytning av skifferolja. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion eller distribution. Avser ej transport, lagring eller relaterade produkter och tjänster. Produktion: 0 % Distribution: 0 %

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av uranbrytning och uranexploration. Produktion: 0 % Distribution: 5 %

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Tellus Fonder använder sig av hållbarhetsleverantören Sustainalytics för att kontrollera att företagen inte är svartlistade, det vill säga inte bryter mot de internationella riktlinjer samt konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö samt anti-korruption.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Via dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Alla nya investeringar screenas via Sustainaltyics, en så kallad positive screening. Det kan hända att enskilda innehav tas in i portföljen eller enskilda existerande positioner utökas på grund av företagens låga ESG-risk. Detta för att säkerhetsställa att fonden uppfyller sina hållbarhetskriterier.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Alla nya/potentiella investeringar screenas via Sustainaltyics, en så kallad negative screening. Innehav kan undvikas eller enskilda existerande positioner avyttras/minska på grund av företagens höga ESG-risk. Detta för att säkerhetsställa att fonden uppfyller sina hållbarhetskriterier.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondbolaget inkluderar hållbarhet i förvaltningen genom att ta del av relevant information om de bolag som ingår i fonderna via Sustainalytics som extern oberoende databasleverantör och agera utifrån denna. Sustainalytics är en oberoende global aktör av ESG och forskning gällande företagsledningar.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.