Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-11-08
Aktiefonder

336826 - BL - Equities Europe B

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Investeringar i europeiska så kallade "large caps" som är ledande i respektive sektor.

Fondbolag

Banque de Luxembourg S.A.

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Europa

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Euro (EUR)

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Bouillot-Montero, Ivan

Förvaltningserfarenhet

21 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,53 %

Avgift före rabatt

1,41 %

Övriga förhållanden

Investeringar i europeiska så kallade "large caps" som är ledande i respektive sektor.

Typ av värdepapper

Delfonden investerar upp till minst 75 % av sina nettotillgångar i aktier ibolag som har sitt säte i någon av Europeiska unionens medlemsstater.Överskottet investeras i aktier i bolag som är noterade på den regleradeeuropeiska marknaden.

Målgrupp

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sinapengar inom 10 år.

Mål med placeringen

Strävan efter en kapitalvinst på lång sikt.

Innehav 2019-09-30

Normalt antal värdepapper 33 st

Pie
Dagligvaror 26,2 %
Hälsovård 18,7 %
Industrivaror- och tjänster 17,0 %
Material 14,4 %
Informationsteknik 11,9 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 6,3 %
Övrigt 5,4 %

Fondkurs

88 520,10 SEK

Valutakurs

1 Euro (EUR) = 10,66 SEK

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

29,0 %

−1,9 %

12,1 %

11,3 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−1,0 %

12,9 %

12,0 %

Omsättningshastighet, ggr

-

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

-

-

Sharpekvot

1,3 (1,0)

1,0 (0,9)

1,0 (0,8)

Risk

11,07 (11,82)

12,51 (12,87)

11,51 (12,22)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

SAP

5,8 %

Unilever

5,7 %

Danone

5,1 %

Sika

4,8 %

Essity

4,3 %

LVMH

4,1 %

Air Liquide

3,7 %

Henkel

3,6 %

EssilorLuxottica

3,5 %

Pernod Ricard

3,5 %

Summa

44,2 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsvärde och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsvärde: 57

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsindikator/Hållbarhetsvärde

Hållbarhetsvärdet är ett värde mellan 0-100 som ger möjlighet att utvärdera och jämföra fonders hållbarhetsarbete på ett enhetligt och översiktligt sätt, utifrån standardiserade kriterier. Värdet analyserar om fonderna investerat i företag med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande företag globalt. Analysen av fondinnehav görs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär till företag. Områden som affärsetik, miljöpolicy, arbetsrätt både inom egna företaget och dess leverantörer betygsätts. Avdrag för eventuella kontroverser görs. Företagsanalyserna räknas ihop av Morningstar till ett värde för varje fond. Värdet uppdateras månadsvis, högre värde betyder mer hållbar.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Equities Europe tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Equities Europe tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen.

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Equities Europe tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen.

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Equities Europe tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Equities Europe tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Regelbundna kontroller av fondens innehav och automatiska varningar som säkerställer att inga internationella normer eller konventioner har brutits är på plats. Arbetet utförs i samarbete med extern ESG-aktör (MSCI ESG Manager)

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar och röstar på bolagsstämmor genom vårt partnerskap med ISS.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenSammanfattning om uppföljningen av hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - En dedikerad ESG-analytiker arbetar med fondförvaltarna när det gäller ESG-frågor inom portföljkonstruktion. Analytikerns roll är att stödja förvaltarna med analyser av extrafinansiella aspekter, såsom kontroverser, ESG-betyg eller konkurrenter.

 • Gäller för fondenFondförvaltarens separata rapport där uppföljningen av hållbarhetsarbetet i fonden beskrivs

  Länk

  - https://www.banquedeluxembourginvestments.com/en/bank/bli/responsible-investing

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.