Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-15
Aktiefonder

407775 - Aberdeen Standard - American Focused Equity Fund A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Eftersträvar långsiktig kapitaltillväxt primärt genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag registrerade i USA, eller i bolag där en betydande andel av intäkterna eller vinsten kommer från verksamhet i USA, eller som har en betydande andel tillgångar där.

Fondbolag

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

USA och Nordamerika

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

US Dollar (USD)

ISIN

LU0011963831

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Ralph Bassett

Förvaltningserfarenhet

6 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,54 %

Avgift före rabatt

1,69 %

Övriga förhållanden

https://www.abrdn.com/en-se

Typ av värdepapper

Aktier och aktierelaterade instrument i företag registrerade i USA och/eller företag vars huvudsakliga affärsområde är i USA och eller företag vars tillgångar i huvudsak är i företag registrerade i USA.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

25,3 %

1,2 %

15,1 %

16,3 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

2,3 %

16,2 %

17,4 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,00

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1589

-

-

Sharpekvot

0,9 (1,0)

1,1 (1,2)

1,2 (1,4)

Risk

16,66 (17,12)

14,44 (14,75)

13,77 (13,13)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Professionella investerare Finansiella rådgivare/intermediärer Privata investerare

Mål med placeringen

Långsiktig totalavkastning genom investeringar i amerikanska aktier.

Innehav 2021-06-30

Normalt antal värdepapper 25 st

Pie
Informationsteknik 24,3 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 17,1 %
Industrivaror- och tjänster 16,0 %
Finans och fastighet 13,1 %
Telekomoperatörer 12,1 %
Hälsovård 10,4 %
Övrigt 3,6 %
Material 3,4 %

Fondkurs

415,90 SEK

Valutakurs

1 US Dollar (USD) = 8,62 SEK

Microsoft Corp

8,9 %

Alphabet Inc

8,4 %

Amazon.com Inc

7,5 %

Mastercard Inc

4,4 %

Nice Ltd

4,2 %

Boston Scientific Corp

3,8 %

Charter Communications Inc

3,7 %

AbbVie Inc

3,7 %

Charles Schwab Corp/The

3,6 %

NIKE Inc

3,5 %

Summa

51,9 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 21  (Medel)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tror att ett bolags förmåga att hållbart generera avkastning för investerare är beroende av dess förmåga att hantera sitt förhållande till miljön och samhället samt av hur bolaget styrs. Innan vi investerar analyser vi noggrant väsentliga ESG-risker och möjligheter samt finansiella mätvärden.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tror att ett bolags förmåga att hållbart generera avkastning för investerare är beroende av dess förmåga att hantera sitt förhållande till miljön och samhället samt av hur bolaget styrs. Innan vi investerar analyser vi noggrant väsentliga ESG-risker och möjligheter samt finansiella mätvärden.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi tror att ett bolags förmåga att hållbart generera avkastning för investerare är beroende av dess förmåga att hantera sitt förhållande till miljön och samhället samt av hur bolaget styrs. Innan vi investerar analyser vi noggrant väsentliga ESG-risker och möjligheter samt finansiella mätvärden.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vår aktieinvesteringsprocess ser till kvalitet och värde vid analys av investeringar, varje aktiv aktieinvestering måste uppfylla kraven för kvalitet och värde. Kvalitet avser hur lätt verksamheten och dess utsikter att generera avkastning är att förstå. Värde avser hur bolaget prissätts i marknaden

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Aberdeen Standard Investments har en formell policy att inte investera i bolag som är involverade i klusterammunition och har en lista över förbjudna företag. Listan över förbjudna bolag granskas regelbundet av Aberdeen Standard Investments investeringskommitté.

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi exkluderar bolag som är involverade i tillverkningen av kontroversiella vapen. Detta inkluderar klustervapen, landminor, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, ammunition med utarmat uran och vit fosfor.

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi utvärderar bolag baserat på hanteringen av bolagets ESG-risker förknippade med den sektor de verkar inom.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Våra ESG-specialister och investeringsteam bedömer ESG-risker och möjligheter på alla våra innehav. Det kan vara risker som är karakteristiska för sektorn, regionen eller unika för bolaget. Om ett bolag har brutit mot någon av UNGC:s principer återspeglas det i riskbedömningen av bolaget.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi engagerar oss i och arbetar med ESG-frågor med alla bolag vi investerar i. Vi träffar varje bolag minst två gånger om året. Dialogen ger oss en bättre förståelse för de frågor bolaget står inför och dess förmåga att ta itu med dem. Engagemang i ESG-frågor är en grundläggande del av vår process.

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi gör bedömning av ESG-risker med en begränsad uteslutningslista som främst följer FNs sanktioner.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi prenumererar på flera data- och researchleverantörer samt röstningsplattformen ISS. Vi använder det externa researchmaterialet i tillägg till vår egen analys och vi följer inte automatiskt externa röstrekommendationer. Vår röstning beslutas av våra portföljförvaltare.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Genom dialog med bolag samt att utöva rösträtt på bolagsstämm uppmuntrar vi bolag att anta bästa praxis. Vi tror att bolags förbättrade beteende ger bättre avkastning på längre sikt.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Aktivt förvaltarskap är en del av ASIs ESG-strategi. Vi engagerar oss aktivt och regelbundet med de bolag där vi är eller kan ha ett ekonomiskt intresse. Detta gör att vi kan lära oss mer om bolagets strategi och verksamhet, samt utvärdera företagsledningens ur ESG-perspektiv.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi publicerar en årlig verksamhetsrapport om förvaltningsverksamhet och kvartalsvisa ESG-rapporter, som belyser vårt engagemang och omröstningsaktiviteter och finns på vår webbplats (https://www.aberdeenstandard.com/en/responsible-investing)

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.