Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-25
Räntefonder

537639 - Carnegie Corporate Bond A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på välskötta bolag som har en stark marknadsposition, god återbetalningsförmåga, balansräkning och likviditet. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Fondbolag

FundRock Management Company S.A.

Fondtyp

Räntefonder

Kategori

Norden ränta

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU0075898915

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Edman, Niklas & Andersson, Maria

Förvaltningserfarenhet

11 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,20 %

Avgift före rabatt

1,08 %

Övriga förhållanden

För ytterligare info ring 08-12 15 50 00. E-post: spara@carnegiefonder.se. Twitter: @carnegiefonder

Typ av värdepapper

Vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på - en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

3,4 %

−1,4 %

2,0 %

3,5 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

−0,5 %

2,9 %

4,4 %

Omsättningshastighet, ggr

-

86,07

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

17530

-

-

Sharpekvot

0,3 (0,4)

0,4 (0,6)

0,7 (0,9)

Risk

8,01 (6,22)

6,21 (4,84)

4,67 (3,95)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden är till för dig som har en lång placeringshorisont på minst 3 år.

Mål med placeringen

Målsättningen är att med hänsyn till fondens risknivå skapa en långsiktig och god avkastning.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 230 st

Pie
Sverige 44,8 %
Norge 21,1 %
Övrigt 13,0 %
Danmark 9,5 %
Finland 4,6 %
Tyskland 2,9 %
Luxemburg 2,4 %
USA 1,6 %

Fondkurs

442,32 SEK

Link Mobility Group ASA 3.375% 144A 20/15.12.25

1,8 %

Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Sub 17/13.05.Perpetual

1,4 %

Media and Games Invest Plc FRN Sen 20/27.11.24

1,4 %

Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28

1,3 %

Heimstaden AB VAR Sub 19/11.07.Perpetual

1,3 %

Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47

1,3 %

Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23

1,2 %

DNB Boligkreditt AS 0.75% EMTN 19/31.01.24

1,2 %

Nykredit Realkredit AS FRN Ser 32H/H Sen 19/01.10.22

1,2 %

Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48

1,1 %

Summa

13,2 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: -

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

 • Gäller för fondenKärnvapen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

 • Gäller för fondenAlkohol

 • Gäller för fondenTobak

 • Gäller för fondenPornografi

 • Gäller för fondenUran

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Om ett företag inte lever upp till våra förväntningar, till exempel genom att bryta mot FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, miljöfrågor, arbetsrätt och anti-korruption, kan vi inleda en mer formell påverkansdialog eller välja att avyttra innehavet.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiva förvaltare följer vi samtliga innehav noggrant och kräver att de är långsiktigt hållbara. Om vi får kännedom om brott mot internationella konventioner inleder vi en ägardialog för att säkerställa probleminsikt och förbättringsvilja. Om detta saknas avyttrar vi vårt innehav.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi agerar oftast på egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel genom PRI.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonder anlitar GES, vars rapporter är viktig input i vår analysprocess, både inför och efter en investering. Vi tar också del av investmentbankernas växande kapacitet inom hållbarhetsanalys.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Samtliga förvaltare och kundansvariga på Carnegie Fonder har gått PRI Academys hållbarhetskurser PRI Essentials och PRI Fundamentals.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Samtliga fonder förvaltade av Carnegie Fonder exkluderar bolag verksamma inom vapenindustri, pornografi, alkohol och tobak. Potentiella exponeringar kontrolleras mot Sustainalytics databas före investering samt halvårsvis portföljgenomlysning av samma leverantör.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Alla påverkansdialoger har ett specifikt syfte, alltifrån att påverka bolagen i vissa frågor eller förbättrad informationsgivning. Vi för en logg över påverkansdialoger med detaljer om pågående och historiska dialoger.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonder använder ingen best-in-class screening i våra fonder, men vi väljer in bolag i portföljerna som vi tror är långsiktigt stabila och välskötta inom alla hänseenden, inklusive ESG. Vi har utvecklat ett eget analysverktyg för att hjälpa oss strukturera denna analys ytterligare.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.