Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-08-09
Aktiefonder

749953 - BL - Sustainable Horizon B

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 75 % av sina tillgångar i högkvalitativa företag med stabila konkurrensfördelar. Förutom finansiella kriterier integreras miljö (E), sociala (S) och styrning i urvalsprocessen (G).

Fondbolag

Banque de Luxembourg Investments

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Global

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Euro (EUR)

ISIN

LU0093570173

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Reuland, Joel

Förvaltningserfarenhet

27 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,51 %

Avgift före rabatt

1,58 %

Typ av värdepapper

BL Sustainable Horizon förvaltas med hjälp av en bottom-up, övertygelsebaserad, långsiktig strategi som syftar till att investera i högkvalitativa företag med en starka och påtagliga konkurrensfördelar, solida tillväxtutsikter, en ESG-profil som ligger över marknadens genomsnitt och attraktiva värde

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−5,4 %

19,5 %

7,3 %

9,2 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

20,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,09

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

776

-

-

Sharpekvot

0,3 (0,9)

0,8 (1,0)

0,9 (1,2)

Risk

10,91 (13,86)

10,53 (13,76)

10,14 (11,93)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Delfonden är lämplig för investerare som är är intresserade av finansmarknaderna och söker långsiktiga kapitalvinster.

Mål med placeringen

Fondförvaltaren strävar efter att uppnå konkreta miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade mål.

Innehav 2022-06-30

Normalt antal värdepapper 37 st

Pie
Dagligvaror 30,6 %
Industrivaror- och tjänster 26,6 %
Hälsovård 16,8 %
Informationsteknik 8,0 %
Material 7,2 %
Övrigt 7,0 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 3,8 %

Fondkurs

1 085,88 SEK

Valutakurs

1 Euro (EUR) = 10,36 SEK

Kimberly-Clark

6,0 %

Unilever

6,0 %

Novo Nordisk

5,4 %

Canadian National Railway Co

5,3 %

Colgate Palmolive

4,6 %

Essity

4,6 %

Waters

4,4 %

Microsoft

3,9 %

Air Liquide

3,6 %

SGS

3,4 %

Summa

47,2 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 18  (Låg)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Begränsning av den globala uppvärmningen genom att övervaka investeringsbolagens koldioxidintensitet och anpassning till Parisavtalet genom att fastställa mål för utsläppsminskningar i enlighet med initiativet Science Based Targets (SBT).

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Övervaka antalet allvarliga kontroverser inom personalförvaltningen (löner, arbetstider, respekt för privatlivet, missbruk vid uppsägning eller nedskärningar etc.), eftersom ett högt antal kan tyda på att arbetstagarnas hälsa och säkerhet inte hanteras på ett adekvat sätt.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Resultatmått när det gäller respekten för mänskliga rättigheter: Undertecknande av FN:s Global Compact och bedömning av huruvida företagets praxis överensstämmer med denna. Resultatmått för styrning: Styrelseledamöternas oberoende, jämn könsfördelning i styrelsen.

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - För den tematiska SDG-delen genomförs dessutom en intern kvalitativ analys för att bedöma företagens bidrag till förverkligandet av målen för hållbar utveckling (SDG).

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Dubbel strategi: den kvantitativa sidan är traditionellt baserad på ett jämförande tillvägagångssätt där investeringarna måste uppfylla minimikrav på ESG-poäng för att kunna inkluderas. Den tematiska delen investerar i företag vars kärnverksamhet är bäst anpassad till FN:s hållbarhetsmål.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vapen: Fondens förvaltare har nolltolerans mot företag som är involverade i tillverkning av kontroversiella vapen. Vi tillämpar en strikt uteslutningslista för företag som är listade av den icke-statliga organisationen International Campaign to Ban Landmines - Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC).

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare har nolltolerans mot dessa företag. Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt exkluderingslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till området kontroversiella vapen

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt uteslutningslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till detta område

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt uteslutningslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till detta område

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt uteslutningslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till detta område

 • Gäller för fondenFossila bränslen (olja, gas, kol)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Kol: Värdepapper som är noterade på Global Coal Exit List (GCEL) är uteslutna. GCEL-listan har tagits fram av den tyska icke-statliga organisationen Urgewald och listar företag som är involverade i kolets värdekedja.

 • Gäller för fondenUran

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt uteslutningslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till detta område

 • Gäller för fondenGenetiskt modifierade organismer (GMO)

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under urvalsprocessen för BL-Sustainable Horizon tillämpar vi en strikt uteslutningslista. BLI kommer inte att investera i företag som har kopplingar till detta område

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Om FN:s Global Compact-principer inte följs är det ett skäl till uteslutning. Förvaltarna får dagliga varningar från ESG-forskningsleverantören om eventuella förändringar i investeringsföretagens status. "Misslyckade" måste tas bort från BLI:s investeringsuniversum inom tre månader.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Företag får inte vara föremål för mycket allvarliga kontroverser (röda flaggor i MSCI ESG). Om dialog misslyckas inom 12 månader efter det att engagemanget inleddes placeras företaget dessutom på en intern bevakningslista och fallet diskuteras i SRI-kommittén för att besluta om lämpligaste åtgärder

Länder

 • Gäller för fondenAv hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - banken har en lista över länder, men inget som är specifikt för ESG

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Engagemang beaktas i första hand när ett företag är inblandat i en kontrovers eller uppvisar otillräckliga ESG-standard på de definierade påverkansindikatorerna, särskilt i förhållande till fonden och referensindexet.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden lade till sex investeringar i den tematiska delen med tydliga kopplingar till FN:s hållbarhetsmål. Två engagemangskampanjer var inriktade på investeringsföretagens undertecknande av FN:s generalförsamling och Parisanavtalets anpassningsinsatser. Övervakning av påverkansindikatorernas utfall

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.