Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2021-10-26
Aktiefonder

838383 - Carnegie Asia A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Carnegie Asia är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag med huvudsaklig verksamhet i Asien, exklusive Japan. Fokus ligger på företag inom branscher som gynnas av en ung och välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Carnegie Asia består av ungefär 30 bolag.

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Asien

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

SE0001172263

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Påhlson, Gunnar

Förvaltningserfarenhet

32 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,36 %

Avgift före rabatt

1,93 %

Övriga förhållanden

För ytterligare info ring 08-12 15 50 00. E-post: spara@carnegiefonder.se. Twitter: @carnegiefonder

Typ av värdepapper

Vi investerar långsiktigt i ett begränsat antal attraktivt värderade tillgångar som vi verkligen tror på - en investeringsfilosofi vi kallar för fokuserad värdeförvaltning och som vi har hållit fast vid sedan starten 1988.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−0,6 %

1,9 %

5,2 %

8,6 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

3,4 %

6,7 %

10,1 %

Omsättningshastighet, ggr

-

1,18

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1532

-

-

Sharpekvot

0,4 (0,8)

0,5 (0,9)

0,7 (1,0)

Risk

14,28 (15,11)

14,52 (12,97)

14,12 (12,66)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Fonden är till för dig som har en lång placeringshorisont på minst 5 år.

Mål med placeringen

Målsättningen är att med hänsyn till fondens risknivå skapa en långsiktig och god avkastning.

Innehav 2021-09-30

Normalt antal värdepapper 41 st

Pie
Informationsteknik 35,5 %
Finans och fastighet 22,8 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 14,1 %
Material 10,7 %
Telekomoperatörer 5,1 %
Dagligvaror 3,5 %
Totalt räntebärande 3,1 %
Industrivaror- och tjänster 2,9 %
Övrigt 2,2 %

Fondkurs

258,65 SEK

Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd

9,2 %

Samsung Electronics Co Ltd

6,7 %

MediaTek Inc

4,6 %

HDFC Bank Ltd Reg

3,9 %

Bajaj Finance Ltd

3,9 %

Tencent Holdings Ltd

3,6 %

AIA Group Ltd

3,3 %

Samsung SDI Co Ltd

3,2 %

UltraTech Cement Ltd Reg

3,0 %

Kia Corp Reg

3,0 %

Summa

44,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 25  (Medel)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonders interna hållbarhetsverktyg CF THOR inkluderar en sektion som utvärderar företagens risker och möjligheter relaterat till klimat och miljö, både fysiska och omställningsfaktorer.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonders interna hållbarhetsverktyg CF THOR inkluderar en sektion som utvärderar företagens risker och möjligheter relaterat till sociala faktorer. Exempelvis utvärderas företagens arbete inom hälsa & säkerhet, arbetsvillkor och leverantörskedja.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonders interna hållbarhetsverktyg CF THOR inkluderar en sektion som utvärderar företagens governance. Faktorer som utvärderas inkluderar styrelsens sammansättning,,ledning, huvudägare och arbete rörande affärsetik och korruption.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Våra fonder investerar i välskötta bolag som är undervärderade. Bakom varje investering ligger en noggrann analys av affärsmodell, finanser, hållbarhetsfrågor och ledning. Genom ett strukturerat hållbarhetsarbete identifierar vi de företag som är rätt rustade för framtidens utmaningar.

 • Gäller ej för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenVapen och/eller krigsmateriel

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenAlkohol

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenTobak

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenKommersiell spelverksamhet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

 • Gäller för fondenPornografi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Om ett företag inte lever upp till våra förväntningar, till exempel genom att bryta mot FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, miljöfrågor, arbetsrätt och anti-korruption, kan vi inleda en mer formell påverkansdialog eller välja att avyttra innehavet.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Som aktiva förvaltare följer vi samtliga innehav noggrant och kräver att de är långsiktigt hållbara. Om vi får kännedom om brott mot internationella konventioner inleder vi en ägardialog för att säkerställa probleminsikt och förbättringsvilja. Om detta saknas avyttrar vi vårt innehav.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi agerar ofta på egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel genom PRI.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Carnegie Fonder anlitar Sustainalytics, vars rapporter är viktig input i vår analysprocess, både inför och efter en investering. Vi tar också del av investmentbankernas växande kapacitet inom hållbarhetsanalys.

 • Gäller för fondenRöstar på bolagsstämmor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondförvaltarna är ansvariga för röstningsbesluten samt att tillse att de följer Carnegie Fonders röstningspolicy. Frågor som ska tas upp och röstas om på stämman analyseras individuellt.

 • Gäller för fondenDeltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

  Fondförvaltarens kommentar:

  - När möjlighet ges deltar vi gärna i valberedningsarbete och fondbolaget deltar i ett flertal valberedningar. Lista över vilka bolag finns på https://www.carnegiefonder.se/investeringsfilosofi/6-agarengagemang/

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Samtliga förvaltare och kundansvariga på Carnegie Fonder har gått PRI Academys hållbarhetskurser PRI Essentials och PRI Fundamentals.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Negativt urval har skett i fonden avseende potentiella investeringar i kinesiska energibolag. Även om fonden ännu inte uttalat har valt att avstå från investeringar i fossila bränslen, valde vi att inte investera i de stora statligt kontrollerade energibolagen CNOOC, Petrochina och Sinopec.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi har i år initierat en process och en policy där vi ännu mer aktivt kommer att rösta i olika frågor för de bolag där vi är aktieägare, för våra fondandelsägares räkning.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.