Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2018-11-16
Aktiefonder

946228 - IKC Filippinerna

Ladda ner

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj av filippinska bolag eller bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i Filippinerna.

Fondfakta

Fondbolag IKC Fonder AB
Fondtyp Aktiefonder
Kategori Övriga länder
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 3-4 handelsdagar, förlängd handel
Ansvarig fondförvaltare Inge Knutsson
Förvaltningserfarenhet 20 år

Kostnader

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,77 %
Avgift före rabatt 2,42 %

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Övriga förhållanden

IKC Filippinerna Flexibel erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj med investeringar huvudsakligen i filippinska bolag.

Typ av värdepapper

Fonden placerar i första hand i filippinska aktier. Minst 90 procent av fondens medel ska vara placerad i filippinska aktier, resterande medel får placeras i exempelvis svenska räntebärande värdepapper eller andra aktier från andra länder.

Målgrupp

Investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som gör placeringar med inriktning mot den filippinska marknaden.

Mål med placeringen

Målet är långsiktig värdetillväxt, placeringshorisont minst 5 år.

Fondutveckling

2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt -17,6 % -0,8 % -2,9 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt - 0,8 %
Omsättningshastighet, ggr - 1,78 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 194 - -

Riskvärden

36 mån Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot -0,6 (1,2) -0,1 (1,2)
Risk 15,00 (8,94) 15,95 (10,25)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Innehav 2018-09-30

Normalt antal värdepapper 35 st

Pie
Kraftförsörjning 24,1 %
Industrivaror- och tjänster 18,2 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 17,8 %
Finans och fastighet 14,9 %
Dagligvaror 9,2 %
Övrigt 7,6 %
Totalt räntebärande 4,5 %
Material 2,4 %
Energi 1,2 %

10 största innehav

SM INVEST PHP 8,9 %
SAN MIGUEL CORP 8,3 %
GLOBE TELECOM INC 8,1 %
JOLLIBEE FOODS CORP 7,7 %
SM PRIME HOLDINGS 5,9 %
AYALA CORP 4,9 %
JG SUMMIT ORD 4,8 %
BANK OF PHILIPPINE 4,5 %
PETRON CORP ORD 4,5 %
AYALA LAND INC PHP 4,4 %
Summa 61,8 %

Kurser 2018-11-16

Fondkurs 84,44 SEK
Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Miljö-etisk hänsyn

Fonder med M/E-märkning tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Fondbolagen kan dock ha olika definitioner av hur de tar hänsyn till miljö och etik. Det innebär att urvalskriterierna skiljer sig åt mellan olika fondbolag. Märkningen av fonderna baseras på uppgifter som lämnats från fondbolagen.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.