Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-09-26
Blandfonder

946285 - Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i andra fonder. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 75 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.

Fondbolag

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fondtyp

Blandfonder

Kategori

Varierande

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU0715498449

Antal fondhandelsdagar

2-3 handelsdagar

Ansvarig fondförvaltare

Niklas Vesterlund, Patrik Ohlsson

Förvaltningserfarenhet

17 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,38 %

Avgift före rabatt

1,69 %

Fond-i-fond, inkluderar även avgifter i underliggande fonder

Övriga förhållanden

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.

Typ av värdepapper

Fonden investerar i andra fonder, både vanliga dagligt handlade fonder och börshandlade fonder (ETF:er).

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−15,2 %

22,8 %

4,1 %

7,0 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

5,4 %

8,4 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,40

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

9967

-

-

Sharpekvot

0,3 (0,8)

0,5 (1,0)

0,7 (1,2)

Risk

11,53 (7,61)

12,09 (7,47)

10,77 (6,92)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Investerare som vill ha en relativt hög risk och har en investeringshorisont om minst fem år.

Mål med placeringen

Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen med hänsyn tagen till risknivån.

Innehav 2022-06-30

Normalt antal värdepapper 50 st

Pie
Svenska räntor 46,3 %
Utländska aktier 41,7 %
Svenska aktier 12,0 %

Fondkurs

210,15 SEK

SPP USA Plus

12,3 %

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened

8,4 %

Handelsbanken USA Index

7,6 %

Odin Sverige

5,9 %

Handelsbanken Amerika Småbolag

3,9 %

JPMorgan US Smaller Companies

3,4 %

Handelsbanken Kortränta Criteria

3,4 %

JPMorgan Europe Sustainable Equity

3,1 %

Simplicity Likviditet

2,8 %

Swedbank Robur Räntefond Kort

2,5 %

Summa

53,3 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 21  (Medel)

Låg CO2-risk: Ja

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Inom miljöaspekter tittar vi på fondernas koldioxidutsläppsmängd, innehav i gröna obligationer och exkluderingar.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Inom sociala aspekter undersöker vi bland annat hur fondbolaget agerar när de ser risker för brott mot internationella konventioner, såsom mänskliga rättigheter, eller när innehav har anklagats i konkreta fall.

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Inom ekonomisk hållbarhet, där bolagsstyrningsfrågor är viktigt för de flesta fondbolag, tar vi hänsyn till hur aktiva fondbolagen är som ägare, däribland röstning på bolagsstämmor och bedriver proaktiva dialoger. Bolagsstyrningsfrågor får lägre vikt vid bedömning av påverkansdialoger i analysen.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden är en fond-i-fond, och gör inga direktinvesteringar i enskilda bolag. Vid likvärdiga fonder väljer förvaltaren in den fond med högst hållbarhetsbetyg i våra analyser. Fonderna får betyg för hur förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen samt hur de arbetar med ansvarsfullt ägande.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

 • Gäller för fondenKärnvapen

 • Gäller för fondenTobak

 • Gäller för fondenPornografi

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden investerar inte i bolag där mer än 30 % av omsättningen kommer från termisk kolutvinning. Fonden kan acceptera avvikelser från uteslutningskriterierna om ett bolag uppvisar en förändringsvilja till en mer hållbar verksamhet.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi driver ett påverkansarbete där sista utväg är exkludering om utarbetad handlingsplan inte uppfylls under en utsatt tidsperiod.

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - I och med våra hållbarhetsanalyser träffar vi löpande fondförvaltare för att diskutera hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. Våra hållbarhetsanalyser premierar de fonder som på ett omfattande och formaliserat sätt bedriver bolagsdialoger i egen regi och i samarbete med andra.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Söderberg & Partners är representerade i Swedish Sustainable Investment Forum styrelse samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Under 2021 förde vi 55 dialoger med motparter för att diskutera ansvarsfulla investeringar.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi använder interna resurser för hållbarhetsanalys på fondnivå och för löpande dialoger med fondförvaltare. Fondbolaget signerade TCFD under 2020 och släppte under 2021 en klimatrapport i enlighet med detta.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Positivt urval används löpande genom Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg och vi premierar de fonder som har högre betyg. Fonden har investerat i fonder med hållbarhetsinriktning under 2021, men andelen fonder med grönt hållbarhetsbetyg har däremot minskat till följd av förändrad beräkningsmetodik.

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden screenas två gånger per år mot kontroverser som är angivna i vår policy för ansvarsfulla investeringar. Under 2021 förde vi dialoger med 4 olika fondbolag gällande deras påverkansarbete mot flaggade innehav. Dialogerna ledde till att fondbolagens investeringar blev i linje med vår policy.

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden gör inga direktinvesteringar i enskilda bolag. Inför varje möte med en fond skickas specifika hållbarhetsformulär ut för att sedan diskuteras under mötet. Detta vill vi ska främja och utveckla fondernas hållbarhetsarbete.

 • Gäller för fondenÖvergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Under 2021 uppdaterade vi vår policy för ansvarsfulla investeringar i enlighet med de nya regelverken, SFDR och taxonomin. Därtill valdes Sustainalytics som leverantör av hållbarhetsdata. Vi publicerade även vår första klimatrapport enligt rekommendationer från TCFD.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.