Pensionernas utveckling i fasta priser, 2023:
2003-2022

Mars 2023 | PUBLIKATION
Linda Wiese

Rapporten beskriver pensionernas utveckling mellan 2003 och 2022. Utvecklingen visas i fasta priser, det vill säga inflationseffekten har tagits bort med hjälp av konsumentprisindex (KPI). Det är främst den allmänna pensionen inklusive grundskyddet för åren 2003 till 2022 som beskrivs. För åren 2005 till 2021 inkluderas även tjänstepensionen och från och med 2015 även privat pension.

Sammanfattning

Rapporten presenterar kommenterad statistik om fastprisberäknade utbetalda pensioner med basår 2022. För fastprisberäkningen har konsumentprisindex (KPI) använts. Statistiken är uppdelad på kvinnor och män samt på de två regelverken för personer födda 1937 eller tidigare respektive personer födda 1938 eller senare.

Två saker kom att utmärka pensionernas utveckling under 2022. Det första är inflationen, som under året i snitt låg på 8,4 procent. Den höga inflationen gjorde att köpkraften minskade och pensionerna blev mindre värda. Det andra är höjningen av grundskyddet i augusti, där garantipensionen höjdes med upp till 1 000 kronor och konsumtionsstödet i bostadstillägget höjdes med 150 kronor för sammanboende och 300 kronor för ensamboende. Höjningen av garantipensionen gjorde även att antalet som fick garantipension ökade.

Snittutbetalningarna av allmän pension ökade mellan 2003 och 2022. Det beror främst på att nya pensionärer har högre pension än de pensionärer som avlider, även om ökningen enstaka år kan bero på att indexeringen av pensionen har varit högre än inflationen. Ökningen har dock inte varit konstant och snittutbetalningarna har under enstaka år minskat i både fasta och löpande priser. Under 2022 ökade snittutbetalningarna i löpande priser, men trots det minskade köpkraften på grund av den höga inflationen.

Kvinnors köpkraft minskade mindre än männens, vilket kan förklaras med höjningen av garantipensionen. Männens snittutbetalningar är dock fortfarande 2 900 kronor högre än kvinnornas. Om änkepensionen inkluderas minskar skillnaden, men männens snittutbetalningar är likväl 2 300 kronor högre (december 2022).

Totalt sett har de reala snittutbetalningarna av garantipensionen minskat för både kvinnor och män mellan 2003 och 2022 och är nu i princip lika höga: 1 920 kronor. Snittutbetalningarna för män har minskat från 2 000 kronor och för kvinnor från 3 400 kronor. Att kvinnors snittutbetalningar har minskat förklaras främst av att de nya kvinnliga pensionärerna har en högre inkomstgrundad pension och får därmed mindre utfyllnad i form av garantipension. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som får någon del garantipension: 703 000 kvinnor jämfört med 229 000 män (december 2022).

Snittutbetalningarna av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har ökat, men om utbetalningarna bryts ner på kön och på regelverk framkommer tydliga skillnader för hur utbetalningarna har utvecklats mellan olika grupper. Samtliga grupper har fått ökade snittutbetalningar, med undantag för kvinnor födda 1938 eller senare, som har fått något lägre utbetalningar av äldreförsörjningsstöd.

Snittutbetalningen av den totala pensionen, det vill säga summan av allmän pension, tjänstepension och privat pension har ökat under undersökningsperioden. Män har i snitt fått högre pension än kvinnor och personer födda 1938 eller senare har i snitt fått högre pension än personer födda 1937 eller tidigare. Trots att kvinnors pension i snitt har ökat mer än männens pensioner, skiljde det fortfarande drygt 7 800 kronor i månaden år 2021. Om änkepension inkluderas i beräkningen minskar skillnaden till 7 200 kronor.

Allt fler pensionärer får någon andel skattefinansierad pension. Mellan åren 2009 och 2022 har antalet pensionärer som får någon del skattefinansierad pension ökat från 812 000 till 1 553 000. Samtidigt har det totala antalet pensionärer ökat från 1 670 000 till 2 094 000. Det innebär inte att den enskilda pensionärer har fått en större andel skattefinansierad pension, utan utslaget på alla pensionärer har den skattefinansierade pensionen minskat med 17 procent. Den avgiftsfinansierade pensionen har i fasta priser varierat mer, men har totalt sett ökat med 7 procent.

Kvinnors skattefinansierade pension har totalt sett minskat med 26 procent sen 2009, även om sista årets höjning av garantipensionen gav en ökning under 2022. Under samma period har mäns skattefinansierade pension ökat med 87 procent. Kvinnor fick dock i genomsnitt en betydligt större del skattefinansierad pension. Under 2022 låg utbetalningarna i snitt på 2 780 kronor, medan mäns utbetalningar låg på 960 kronor. För avgiftsfinansierad pension var situationen den omvända och männen har i genomsnitt konstant haft högre utbetalningar än kvinnorna. I december 2022 låg genomsnittet utslaget på alla män på 15 950 kronor, medan motsvarande siffra för kvinnor var 12 190 kronor.

Om dataunderlaget till rapporten

Rapporten baseras på registeruppgifter om individer folkbokförda i Sverige, 65 år eller äldre. 65 år är den ålder då grundskyddet samt inkomstpensionstillägget kan börja betalas ut (från och med år 2023 höjs den åldern till 66 år för personer födda 1958 eller senare). Uppgifter om pensioner som betalas ut av Pensionsmyndigheten avser utbetalningar i december aktuellt år. Personer som enbart har valt att ta ut premiepension samt personer som har valt periodvisa utbetalningar är inte inkluderade i underlaget. Uppgifter om allmän ålderspension finns från och med år 2003.

Uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd finns från och med år 2009.

Pensionsmyndigheten har uppgifter om utbetald tjänstepension från år 2005 och framåt. Uppgifterna kommer från inkomstdeklarationer och arbetsgivardeklarationer och är inhämtade från SCB (till och med år 2014) och Skatteverket (år 2015 och framåt). Från och med år 2015 finns även uppgifter från Skatteverket om utbetalningar av privat pension.

För att inkluderas i dataunderlaget för individer med allmän pension, tjänstepension och privat pension ska individen ha 12 månaders utbetalningar av allmän pension. För dessa personer har sedan deras registrerade årsbelopp dividerats med 12, för att få en skattning på månadsbeloppet.

Snittutbetalningarna i kapitel 5 är beräknade som att alla pensionärer har både avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension. Snittutbetalningen för avgiftsfinansierad pension är således beräknade som en summa av totalt utbetald avgiftsfinansierad pension delat på totalt antal pensionärer med en utbetalning av avgiftsfinansierad och/eller skattefinansierad pension. Snittutbetalningen för skattefinansierad pension beräknas på motsvarande sätt. Detta gör att resultaten inte blir jämförbara med snittutbetalningarna i de andra kapitlen.

Alla siffror i rapporten redovisas före skatt. Eventuella skatteförändringar som har påverkat vad pensionärerna får i plånboken syns därmed inte i rapporten. Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är skattefria pensionsförmåner. Övriga pensionsförmåner beskattas enligt gällande skattetabell.

Fastprisberäkningen är gjord med 2022 som basår. För detta har konsumentprisindex (KPI) använts.

1. Inledning

Till följd av nya pensionärers allt högre ingångspensioner har snittutbetalningarna av de nominella pensionerna ökat under de senaste tjugo åren. Samtidigt har inflationen gjort att även priser på varor och tjänster har ökat. Syftet med denna rapport är att beskriva hur pensionerna har utvecklats realt, det vill säga utvecklingen av köpkraften för pensionärer rensad från inflation.

Nominella och reala pensioner

Med nominella pensioner avses pensioner i löpande priser. Med reala pensioner avses fastprisberäknade pensioner (basår 2022).

Pensionernas nivåer och utveckling styrs i huvudsak av människors beteenden, men även av förändringar i pensionssystemet. Till människors beteenden hör bland annat antal arbetade år, pensionsålder, löneutveckling, föräldraledighet, civilstånd med mera. Till förändringar i pensionssystemet hör dels små regelförändringar som endast påverkar en liten del av utbetalningarna, till exempel när garantipensionen höjdes med 200 kronor år 2020, dels större förändringar som vid övergången till det nya pensionssystemet och införandet av premiepension och inkomstpension. Därtill kommer den årliga indexeringen av pensionerna som styrs av den allmänna löneutvecklingen och prisutvecklingen. Pensionssystemet är till största delen könsneutralt, med undantag för utbetalning av änkepension samt vissa individuella tjänstepensioner1, men eftersom kvinnors och mäns beteenden skiljer sig en del åt, skiljer sig även utvecklingen av snittutbetalningarna åt mellan könen.

1.1 Ett pensionssystem, flera regelverk

Pensionssystemet i Sverige har inte alltid sett likadant ut. Dagens pensionärer består dels av personer födda 1937 eller tidigare som får sin pension enligt det gamla regelverket (före detta ATP) och dels av personer födda 1938 eller senare som får sin pension enligt det nya regelverket. Personer födda mellan 1938 och 1953 får en del av sin pension enligt det nya regelverket, men även en del av sin pension enligt det gamla. Dessa kallas ibland för mellangenerationen. I den här rapporten redovisas alla personer födda 1938 eller senare tillsammans.

Mer om det allmänna pensionssystemet

Alla som arbetar i Sverige och har en pensionsgrundad inkomst på minst 0,423 prisbasbelopp (20 135 kronor år 2022) tjänar in till sin allmänna pension. Generellt gäller att ju högre inkomst, desto mer sätts av till pensionen. Det finns dock ett tak, varvid endast inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp ligger till grund för den allmänna pensionen. År 2022 var taket 550 000 kronor (45 833 kronor per månad). Den pensionsgrundande inkomsten räknas sedan om till pensionsrätter.

Den sammanlagda pensionsrätten är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten, varav 16 procentenheter går till inkomstpensionen och 2,5 procentenheter till premiepensionen. Pensionsrätter kan även tjänas in vid föräldraledighet, studier, plikttjänstgöring, genom arbetslöshetsersättning eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsrätternas värde vid en specifik tidpunkt minus avgifter för administrativa kostnader kallas för pensionsbehållning. Pensionen som betalas ut grundar sig sedan på pensionsbehållningens storlek och förväntat återstående livslängd. Ju senare individen tar ut pensionen, desto färre år förväntas pensionen behöva räcka och desto högre blir månadsbeloppet som betalas ut.

Personer födda 1937 eller tidigare får pensionspoäng istället för pensionsrätter. För att få full utbetalning behöver personen ha haft ett intjänande under minst 30 år. De 15 åren med högst intjänande utgör sedan grunden för pensionspoängen. Inkomster året efter att personen har fyllt 64 ingår inte i beräkningen av pensionspoäng. För varje månad före 65 som uttaget tidigareläggs minskar pensionen med 0,5 procent och för varje månad efter 65 som uttaget skjuts upp ökar pensionen med 0,7 procent, dock längst tills individen fyllt 70 år. Även civilståndet har en liten påverkan på pensionen för personer födda 1937 eller tidigare, där ogifta får något högre pension än gifta. Även personer födda mellan 1938 och 1953 som tillhör den så kallade mellangenerationen får en del av sitt intjänande som pensionspoäng istället för pensionsrätter.

Många pensionärer får även en del garantipension. Garantipension är en utfyllnad för personer som har haft låg eller ingen inkomst och och baseras på den inkomstgrundade allmänna pensionen, antal bosättningsår, civilstånd samt pensionsålder och kan betalas ut till personer 65 år och äldre (66 år och äldre från och med 2023 för personer födda 1958 eller senare).

För att pensionerna inte ska urholkas utan följa inkomstutvecklingen räknas de om varje år. Pensionsbehållningen räknas om med inkomstindex. Inkomstpensionen och tilläggspensionen räknas om med följsamhetsindexering. Det innebär att den årliga förändringen av pensionerna motsvarar den procentuella ändringen av inkomstindex, minskad med förskottsräntan på 1,6 procentenheter. Garantipensionen räknas om med hjälp av förändringen av prisbasbeloppet. Premiepensionen är placerad i olika fonder och dess utveckling beror på hur fonderna har utvecklats under året. Premiepensionen kan både öka och minska, men har i snitt ökat mer än inkomstpensionen. Premipensionen kan vid pensionering placeras i traditionell försäkring istället för i fonder, där förmånstagaren är garanterad ett lägsta belopp varje månad.

Sedan september 2021 ingår även inkomstpensionstillägget som pensionsutbetalning för de båda regelverken. Gränserna för inkomstpensionstillägget räknas upp med följsamhetsindexering, men beloppen som betalas ut ligger fast om inget beslut fattas, till exempel genom budgetpropositionen. Inkomstpensionstillägget är ett tillägg till den allmänna pensionen och baseras främst på den inkomstgrundade allmänna pension, antal år med pensionsgrundad inkomst i Sverige samt pensionsålder. Tillägget betalas ut till pensionärer med en inkomstgrundad allmän pension mellan 9 223 och 17 420 kronor, där pensionärer med en inkomstgrundad allmän pension mellan 11 272 och 14 246 kronor får maxbeloppet på 600 kronor i månaden, förutsatt att hen har minst 40 år med pensionsgrundad inkomst. Tillägget betalas ut till personer 65 år och äldre (66 år och äldre från och med 2023 för personer födda 1958 eller senare).

Utöver den allmänna pensionen har även många pensionärer en utbetalning av tjänstepension. Många har även en utbetalning av privat pension.

Mer om tjänstepension och privat pension

Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren och är betydligt mer komplex än den allmänna pensionen. Tjänstepensionens storlek styrs bland annat av avtal, bransch, lönenivå, antal intjänandeår, födelseår, värdeutveckling av sparandet, inflation, sparform samt valt antal uttagsår (från fem år till livsvarande).

Utöver allmän pension och tjänstepension har många även en utbetalning av privat pension. Med privat pension avses avdragsgillt sparande i privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS). Rätten till denna typ av avdragsgillt sparande upphörde i januari 2016, med undantag för personer som saknar tjänstepension eller driver egna företag. Många sparar även till pensionen i investeringssparkonton (ISK) eller kapitalförsäkringar, men dessa inkluderas inte i begreppet privat pension i den här rapporten.

Efterlevandepension i form av änkepension utgör en betydande del av pensionen för framför allt kvinnor födda 1937 eller tidigare. Tilläggspension reducerar änkepension för personer födda 1930 eller senare samtidigt som änkepensionen reducerar garantipensionen för samtliga årskullar, så för att få en rättvisande bild över pensionernas utveckling är det relevant att även inkludera änkepension. Även premiepension till efterlevande inkluderas i rapporten. Änkepensionen indexeras med prisbasbeloppets utveckling medan premiepension till efterlevande följer de valda fondernas utveckling.

1.2 Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex (KPI) är det vedertagna måttet för prisomräkningar, inflationsberäkningar och beräkningar av kompensationer i Sverige när den reala utvecklingen beskrivs. Med kompensationer menas uppskrivningar av enskilda belopp som transfereras mellan den offentliga och den privata sektorn. Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

Figur 1.1 Konsumentprisindex (2003-2022)
Linjediagram över utvecklingen av konsumentprisindex
Not: Utveckling av konsumentprisindex mellan 2003 och 2022. Källa: SCB

Konsumentprisindex har mellan åren 2003 och 2022 ökat från 278 till 372. Ökningen har dock inte varit konstant och under åren 2009 samt 2013 till 2015 minskade KPI något. Den största ökningen skedde under år 2022, då konsumentprisindex ökade med 8,4 procent.

Olika inflationsmått

Förändring i konsumentprisindex (KPI) är det vanligaste måttet på inflation. Förändring i konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI, men skillnaden är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik inte fångas i KPIF.

Förutom KPI och KPIF finns även KPIF exklusive energi (KPIF-XE), där energivaror exkluderas, samt KPIF med konstant skatt (KPIF-KS), där de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna konstanthålls. HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) är ett harmoniserat mått inom EU. Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). I den här rapporten används bara konsumentprisindex.

Konsumentprisindex räknas fram månadsvis.. Förändringen i konsumentprisindex beräknas som skillnaden mellan aktuell månad och motsvarande månad året innan. Fastprisberäkningen i rapporten är gjord med årsmedlet av konsumentprisindex.

2. Utveckling av snittutbetalningar av den allmänna pensionen

Den största delen av pensionsutbetalningarna i Sverige utgörs av allmän ålderspension. I figur 2.1 nedan visas snittutbetalningar av allmän pension för kvinnor och män i löpande och fasta priser.

Vad är allmän pension?

I allmän pension inkluderas inkomstpension, tilläggspension, garantipension, premiepension samt inkomstpensionstillägget. Dessa brukar även kallas för allmän ålderspension. I vissa fall inkluderas även efterlevandepension i den allmänna pensionen, i huvudsak änkepension och premiepension till efterlevande. Ibland inkluderas även bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i den allmänna pensionen. Garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kallas med ett samlingsnamn för grundskydd. Grundskyddet finansieras via statens budget och inte genom pensionsavgifter. Om inget annat anges är det inkomstpension, tilläggspension, garantipension, premiepension samt inkomstpensionstillägget som inkluderas i begreppet allmän pension i den här rapporten.

Figur 2.1 Översikt över den allmänna pensionens utveckling
Linjediagram över utvecklingen av den allmänna pensionen i fasta och löpande priser.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män, 2003-2022, i fasta och löpande priser.

Den allmänna pensionen har ökat för både kvinnor och män under undersökningsperioden. Att ökningen varit större för kvinnor än för män beror på att kvinnor som grupp får allt högre pension, till följd av allt högre genomsnittliga löneinkomster. I löpande priser har kvinnors pension ökat med 76 procent och mäns pension ökat med 40 procent. Om pensionerna fastprisberäknas har kvinnors pension ökat med 32 procent och mäns pension ökat med 5 procent. Ökningen har dock inte varit konstant. Den största minskningen för både kvinnors och mäns pensioner skedde under 2010 och 2011. Detta har till stor del att göra med den finansiella kris som drabbade Sverige och resten av världen 2007-2010.

Under 2022 ökade inflationen i Sverige drastiskt, vilket ledde till att köpkraften urholkades och pensionerna blev mindre värda. Trots att både kvinnor och män i snitt fick högre pensionsutbetalningar, minskade köpkraften för både kvinnor och män jämfört med 2021. För kvinnor var minskningen mindre än en procent, men för män uppgick minskningen till 4 procent, sett till fastprisberäknade siffror. Att minskningen är lägre för kvinnor än för män beror till största delen på höjningen av grundskyddet som skedde i augusti, då garantipensionen höjdes med upp till 1 000 kronor. Eftersom fler kvinnor än män fick ta del av höjningen, så innebar det att köpkraften i snitt minskade mindre för kvinnor än för män.

2.1 De två regelverken

Som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 får personer födda 1937 eller tidigare sin pension enligt det gamla regelverket. Personer födda 1938 eller senare får sin pension enligt det nya regelverket. Personer födda mellan 1938 och 1953 tillhör mellangenerationen och får även en del av sin pension enligt det gamla regelverket2. I den här rapporten redovisas alla födda 1938 eller senare tillsammans.

I figur 2.2 visas snittutbetalningar av allmän pension uppdelat på de två olika regelverken.

Figur 2.2 Utveckling av allmän pension, uppdelat på regelverk
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension, uppdelat på regelverk, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension, uppdelat på regelverk, 2003-2022, fastprisberäknad.

Den allmänna pensionen har ökat för personer i båda regelverken, även om ökningen inte har varit konstant. Personer födda 1938 eller senare har i snitt högre pension än personer födda 1937 eller tidigare. Att snittutbetalningen för samtliga pensionärer i början av tidsserien bara är marginellt högre än för personer födda 1937 eller tidigare, för att sedan långsamt tangera mot snittutbetalningen för personer födda 1938 eller senare, speglar infasningen av det nya regelverket. År 2003 fanns det 1 451 000 pensionärer födda 1937 eller tidigare och 81 000 pensionärer födda 1938 eller senare. År 2022 var förhållandena närmast de omvända: 277 000 pensionärer var födda 1937 eller tidigare och 1 810 000 pensionärer var födda 1938 eller senare.

Figur 2.3 Utveckling av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, 2003-2022, fastprisberäknad.

Om pensionsutbetalningarna även bryts ner på kön framträder en tydlig skillnad mellan de olika grupperna, se figur 2.3. En klar skillnad syns för kvinnor födda 1937 eller tidigare och kvinnor födda 1938 eller senare. Kvinnor födda 1938 eller senare är de som har fått den största ökningen, i snitt 19 procent. Kvinnor födda 1937 eller tidigare är den grupp som har lägst pension. Deras pension har i snitt ökat med 17 procent. Män födda 1937 eller tidigare har den högsta pensionen och har samtidigt fått en relativt låg ökning: 6 procent. Män födda 1938 eller senare har i snitt ökat sin pension med 5 procent. Samtliga grupper har fått en lägre köpkraft under 2022, med undantag för kvinnor födda 1937 eller tidigare, vars köpkraft har ökat något.

2.2 Allmän pension, med och utan efterlevandepension

Efterlevandepension

Efterlevandepension i det här avsnittet utgörs främst av änkepension, men även en liten del premiepension till efterlevande. Eftersom änkepension endast kan fås av kvinnor och premiepension till efterlevande är en så liten del (som till största delen betalas ut till kvinnor), har Pensionsmyndigheten valt att fokusera på kvinnor i detta avsnitt. För att inkluderas ska personen antingen ha en utbetalning av allmän ålderspension eller en utbetalning av änkepension. Personer med enbart utbetalning av premiepension eller enbart utbetalning av premiepension till efterlevande inkluderas inte.

Grundkriteriet för att en kvinna ska vara berättigad till änkepension är att hon ska vara gift med den avlidne vid utgången av 1989 samt vid tidpunkten för dödsfallet. Vidare ska paret ha barn tillsammans, alternativt ha varit gifta sen senast den dag mannen fyllde 60 år, samt ha varit gifta i minst fem år vid dödsfallet.

Till efterlevandepension räknas även omställningspension, barnpension, efterlevandestöd med mera, men då dessa inte betalas ut till personer 65 år eller äldre behandlas inte dessa förmåner i denna rapport.

Efterlevandepension (främst änkepension) utgör en betydande del av pensionen, framför allt för kvinnor födda 1937 eller tidigare. I figur 2.4 nedan visas utvecklingen av allmän pension med och utan efterlevandepension för kvinnor.

Figur 2.4 Utveckling av allmän pension för kvinnor, med och utan efterlevandepension
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension för kvinnor, med och utan efterlevandepension, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension för kvinnor, med och utan efterlevandepension, 2003-2022, fastprisberäknad.

När efterlevandepension inkluderas i den allmänna pensionen förändras bilden. För kvinnor födda 1938 eller senare blir skillnaden med och utan efterlevandepension drygt 250 kronor, medan skillnaden för kvinnor födda 1937 eller tidigare blir 2 340 kronor (december 2022). Mellan åren 2003 och 2022 ökade den allmänna pensionen inklusive efterlevandepension med 18 procent för kvinnor födda 1938 eller senare och 22 procent för kvinnor födda 1937 eller tidigare. Snittpensionen för kvinnor födda 1937 eller tidigare är därmed högre än för kvinnor födda 1938 eller senare. Under 2022 fick kvinnor födda 1937 eller tidigare i snitt 240 kronor mer i pension, att jämföra med år 2003 då de istället fick 220 kronor mindre.

Den enda efterlevandepension en man kan få efter 65 år är premiepension till efterlevande. För den enskilda individen kan premiepension till efterlevande göra skillnad, men eftersom det är relativt få män som får premiepension till efterlevande blir påverkan på genomsnittet för alla män som tar ut allmän pension marginell.

Figur 2.5 Utveckling av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män, med och utan efterlevandepension
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension, uppdelat på kvinnor och män, med och utan efterlevandepension, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension och efterlevandepension, uppdelat på kvinnor och män, 2003-2022, fastprisberäknad.

Skillnaden i allmän pension för män med och utan efterlevandepension går inte att urskilja i figur 2.5. Snittet utslaget på alla män med allmän pension har ökat marginellt, från några ören år 2003 till 5 kronor år 2022. Eftersom premiepension endast kan tjänas in av personer som är födda 1938 eller senare, är det väntat att utbetalningarna av premiepension till efterlevande var både få och låga i början, för att sedan öka i både antal utbetalningar och utbetalade kronor, allteftersom avsättningarna till premiepension ökar.

Skillnaden i allmän pension med och utan efterlevandepension för kvinnor är betydligt större än för män. Skillnaden har dock minskat över tid, från 1 500 kronor år 2003 till drygt 580 kronor år 2022, beräknat i fasta priser. Som nämnts ovan har detta att göra med änkepensionens minskade betydelse för kvinnor som grupp.

Trots att änkepensionens betydelse för kvinnor har minskat, har även gapet mellan mäns och kvinnors pension minskat från 4 000 kronor till 2 300 kronor under perioden 2003 till 2022 om efterlevandepension inkluderas. Utan efterlevandepension skulle skillnaden vara 2 900 kronor år 2022.

3. Utveckling av snittutbetalningar av grundskyddet

Till grundskyddet räknas garantipension, bostadstillägg inklusive särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Grundskydd

Grundskyddet finansieras via statens budget och påverkas indirekt av individens intjänande i och med att en lägre utbetalning av inkomstgrundad pension innebär en högre utbetalning av grundskydd.

Figur 3.1 Taket för olika grundskydd (2003-2022)
Linjediagram över utvecklingen av taket för olika grundskydd.
Not: Taket för garantipension avser ensamboende personer födda 1938 eller senare. För personer födda 1937 eller tidigare eller sammanboende ser taket något annorlunda ut. Taket för bostadstillägg avser ensamboende.

Taket för garantipension följer prisbasbeloppets utveckling och är det högsta belopp en person som saknar inkomstgrundad pension kan få i ersättning, givet att personen uppfyller bosättningskravet om 40 år i Sverige. Prisbasbeloppet beräknas utifrån KPI, men beräkningsmetoden gör att förhållandet mellan dessa två tal inte är konstant, vilket gör att nivån på den fastprisberäknade garantipensionen inte heller blir konstant, vilket syns i figur 3.1. År 2020 skedde även en höjning av garantipensionen med 200 kronor. I augusti 2022 skedde ytterligare en höjning, då garantipensionen höjdes med 1 000 kronor. I december 2022 var maximal utbetald garantipension 9 781 kronor för ensamboende födda 1938 eller senare.

Nivån för taket av bostadstillägget följer inte prisutvecklingen, utan Riksdagen beslutar om bostadstilläggets utveckling enligt regeringens förslag, i till exempel budgetpropositionen. I löpande priser har taket för bostadstillägg ökat eller legat fast varje år, men i fasta priser har taket minskat enstaka år, se figur 3.1. Taket för sammanboende är hälften av taket för ensamboende. I december 2022 var taket för ensamboende 7 290 kronor.

Hur beräknas prisbasbeloppet?

Beräkningen av prisbasbeloppet utgår från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Bastalet multipliceras sedan med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Produkten avrundas sedan till närmsta hundratal. Källa: (2 kap. 7 § SFB).

3.1 Garantipension

Garantipension är ett tillägg till den som har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

Garantipension

Garantipensionen baseras främst på hur stor inkomstgrundad allmän pension individen har samt hur länge hen har bott i Sverige, men även individens civilstånd samt pensionsålder har betydelse. Garantipensionen har något olika beräkningssätt för personer födda 1937 eller tidigare och personer födda 1938 eller senare. För att få garantipension krävs det att individen har fyllt 65 år (66 år från och med 2023 för personer födda 1958 eller senare). De olika nivåerna för garantipensionen följer prisbasbeloppets utveckling, vilket innebär att om prisbasbeloppet sänks sänks även nivåerna för garantipension. År 2020 höjdes garantipensionen med 200 kronor utöver prisbasbeloppsjusteringen. I augusti 2022 skedde ytterligare en höjning, då garantipensionen höjdes med 1 000 kronor.

Utvecklingen av snittbeloppen för utbetald garantipension skiljer sig rejält åt mellan män och kvinnor, vilket syns i figur 3.2.

Figur 3.2 Utveckling av garantipension uppdelat på kvinnor och män
Linjediagram över utvecklingen av garantipension uppdelat på kvinnor och män, i löpande och fasta priser
Not: Snittutbetalningar av garantipension, uppdelat på kvinnor och män, 2003-2022, i löpande och fasta priser.

Det utbetalda reala snittbeloppet av garantipension har under perioden 2003 - 2021 ökat för män och minskat för kvinnor. Under 2022 skedde en helomvändning och kvinnors snittutbetalningar ökade kraftigt, samtidigt som männens snittutbetalningar minskade kraftigt. Detta har att göra med att taket för garantipension höjdes med 1 000 kronor under 2022. Taket höjdes för både kvinnor och män, men utfallet för snittutbetalningarna blev olika.

För män innebar det att fler fick en liten utbetalning eller en mindre höjning av garantipension, i snitt 800 kronor mer för 155 800 befintliga garantipensionärer och 400 kronor mer för 99 600 nybeviljade garantipensionärer. Det ledde till att fler män fick en utbetalning, medan snittet blev lägre. Fler kvinnor fick en utbetalning eller en höjning av garantipension, men då höjningen var relativt stor för de 499 300 befintliga (i snitt 900 kronor) och 242 200 nybeviljade (i snitt 500 kronor) garantipensionärerna, ledde det till att snittutbetalningarna ökade3.

Totalt sett har den reala snittutbetalningen av garantipensionen minskat för både kvinnor och män mellan år 2003 och 2022. För män minskade garantipensionen i snitt med 5 procent och för kvinnor med 43 procent. Att kvinnors snittutbetalningar har minskat kan förklaras av att deras inkomstgrundade pension har ökat och därmed minskar deras garantipension. Det här innebär att kvinnors och mäns snittutbetalningar i princip är lika höga: 1 920 kronor. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som får någon del garantipension: 703 000 kvinnor jämfört med 229 000 män (december 2022).

Figur 3.3 Utveckling av garantipension uppdelat på regelverk
Linjediagram över utvecklingen av garantipension uppdelat på regelverk, i löpande och fasta priser
Not: Snittutbetalningar av garantipension, uppdelat på regelverk, 2003-2022, i löpande och fasta priser

En jämförelse av garantipension för personer i de olika regelverken visar att personer födda 1937 eller tidigare i snitt har högre garantipension, men att skillnaden minskar, se figur 3.3. De reala snittutbetalningen av garantipension för personer födda 1937 eller tidigare har minskat med 13 procent, medan snittutbetalningen av garantipension för personer födda 1938 eller senare har minskat med 13 procent.

Mellan 2021 och 2022 ökade de reala snittutbetalningarna av garantipensionen för båda grupperna. För personer födda 1938 eller senare ökade snittutbetalningarna med 1 procent och för personer födda 1937 eller senare ökade snittutbetalningarna med 15 procent. Att garantipensionen i snitt ökade mer för personer födda 1937 eller senare har att göra med att deras inkomstgrundade pension i snitt är lägre och de därmed i större utsträckning är berättigade till garantipension.

3.2 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg till pensionärer inklusive särskilt bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som kan betalas ut till personer som är 65 år och äldre som har en låg pension. Även andra inkomster, besparingar, individens familjesituation samt bostadskostnaden påverkar bostadstillägget. Särskilt bostadstillägg kan bara betalas ut till personer som har bostadstillägg.

Personer under 65 år med änkepension kan i vissa fall få bostadstillägg till pensionärer, men dessa är få till antalet och inkluderas inte i denna rapport. Inte heller bostadstillägg till personer med sjuk- och aktivitetsersättning är inkluderade.

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd till personer 65 år och äldre med låg inkomstgrundad pension. I stor utsträckning gäller det personer som bott färre än 40 år i Sverige och som därför inte har rätt till full garantipension. Äldreförsörjningsstöd betalas ut om hushållets inkomster och tillgångar, efter avdrag för skälig bostadskostnad, understiger en viss angiven skälig levnadsnivå. Stödet är skattefritt.

Under 2023 höjdes gränsen för att få både bostadstillägg inklusive särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningstsöd till 66 år för personer födda 1958 eller senare. På liknande sätt kan personer under 66 år med änkepension fortfarande vara berättigade till bostadstillägg till änkepension, förutsatt att de är födda 1958 eller senare.

Figur 3.4 Utveckling av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
Linjediagram över utvecklingen av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, i löpande och fasta priser
Not: Snittutbetalningar av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, 2009-2022, i löpande och fasta priser

I figur 3.4 visas snittutbetalningarna för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd i löpande och fasta priser för perioden 2009 till 2022. I fasta priser har utbetalningen för bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet ökat med 31 procent respektive 2 procent. Under 2022 var det 296 000 individer som fick bostadstillägg och 24 000 individer som fick äldreförsörjningsstöd.

Figur 3.5 Utveckling av bostadstillägg, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk
Linjediagram över utvecklingen av bostadstillägg, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, fastprisberäknat.
Not: Snittutbetalningar av bostadstillägg, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, 2009-2022, fastprisberäknat

Snittutbetalningen av bostadstillägg har ökat under undersökningsperioden, men ökningen har inte varit konstant och en del år har snittutbetalningarna minskat, vilket syns i figur 3.5. Skillnaden i snittutbetalning mellan kvinnor och män är marginell för personer födda 1938 eller senare. Däremot får män födda 1937 eller tidigare i snitt betydligt lägre bostadstillägg än både kvinnor födda 1937 eller tidigare och kvinnor och män födda 1938 eller senare. Värt att notera är att det är betydligt fler kvinnor än män som får bostadstillägg: i december 2022 var det totalt 213 000 kvinnor och 84 000 män som fick bostadstillägg.

Figur 3.6 Utveckling av äldreförsörjningsstöd, uppdelat på kvinnor och män och på regerverk
Linjediagram över utvecklingen av äldreförsörjningsstöd, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, fastprisberäknat.
Not: Snittutbetalningar av äldreförsörjningsstöd, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, 2009-2022, fastprisberäknat.

I figur 3.6 visas snittutbetalningar av äldreförsörjningsstöd nedbrutet på både kön och regelverk. Snittutbetalningarna har utvecklats olika för kvinnor och män i de olika regelverken, men generellt har snittutbetalningarna ökat. Den största ökningen procentuellt sett återfinns hos personer födda 1937 eller tidigare, där snittutbetalningarna har ökat med 128 procent för män och 75 procent för kvinnor. För personer födda 1938 eller senare har snittutbetalningarna ökat med 2 procent för kvinnor och 6 procent för män. I december 2022 var det totalt 13 500 kvinnor och 10 300 män som hade äldreförsörjningsstöd. Det är närapå en fördubbling jämfört med år 2009, då det fanns 7 500 kvinnor och 6 100 män med äldreförsörjningsstöd.

Mörkertalet

För att prövas för bostadstillägg (inklusive särskild bostadstillägg) och äldreförsörjningsstöd behöver personen själv ansöka om prövning (till skillnad från garantipension som prövas automatiskt för personer 65 år och äldre med en allmän pensionsutbetalning). Detta gör att det finns ett mörkertal: personer som är berättigade till bostadstillägg och/eller äldreförsörjningsstöd, men som inte har ansökt om det, och därför inte får någon utbetalning.

Pensionsmyndigheten har tidigare gjort försök att beräkna mörkertalets storlek, men då fullständiga uppgifter om tillgångar och utbetalningar på individnivå saknas, blir siffran relativt osäker. I samband med höjningen av garantipension i augusti 2022 höjdes även gränsen för fribeloppet i bostadstillägg och mycket tyder på att mörkertalet i bostadstillägget ökade i och med det.

Utbetalningarnas storlek bygger delvis på de uppgifter som pensionärerna själva rapporterar in, varpå man kan dra slutsatsen att det sker en del felaktiga utbetalningar och att det förekommer både för höga och för låga utbetalningar.

Utan mörkertalet skulle antalet med bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd vara högre. Troligtvis skulle dock snittutbetalningarna minska, eftersom många av personerna som ingår i mörkertalet sannolikt skulle vara berättigade till en relativt låg utbetalning.

4. Utveckling av snittutbetalningar av total pension

I detta avsnitt inkluderas allmän ålderspension, tjänstepension och privat pension. I vissa fall inkluderas även efterlevandepension till personer 65 år och äldre.

Total pension

Pensionsmyndigheten har uppgifter om utbetald tjänstepension från och med 2005. Uppgifterna kommer från SCB (till och med 2014) och från Skatteverket (2015 och framåt). Från och med 2015 har Pensionsmyndigheten tillgång till uppgifter från Skatteverket om utbetalningar av privat pension.

För att inkluderas i beräkningarna ska individen ha 12 månaders utbetalningar av allmän pension. För dessa individer har sedan årsutbetalningarna dividerats med 12 för att få ut en skattning på månadsutbetalningar.

I figur 4.1 visas en översikt över den totala pensionens utveckling i löpande och fasta priser.

Figur 4.1 Utveckling av allmän pension och tjänstepension, med och utan privat pension
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension och tjänstepension, med och utan privat pension, i löpande och fasta priser.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension och tjänstepension, med och utan privat pension, 2005-2021, i löpande och fasta priser.

Snittutbetalningen av tjänstepension och allmän pension har mellan 2005 och 2021 ökat med 32 procent, beräknat i fasta priser. Pensionsmyndigheten har endast tillgång till uppgifter om privat pension på individnivå från och med år 2015, men mellan 2015 och 2021 har snittutbetalningen av allmän pension, tjänstepension och privat pension ökat med 10 procent, sett till fasta priser.

4.1 Allmän pension, tjänstepension och privat pension

I figur 4.2 visas den totala pensionens utveckling, nedbrutet på kvinnor och män och på regelverk.

Figur 4.2 Utveckling av total pension, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension och tjänstepension, med och utan privat pension, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension och tjänstepension, med och utan privat pension, uppdelat på kvinnor och män och på regelverk, 2005-2022, fastprisberäknad.

Snittutbetalningen av allmän pension och tjänstepension är högre för män än för kvinnor och högre för personer födda 1938 eller senare än för personer födda 1937 eller tidigare. I snitt har utbetalningarna ökat under undersökningsperioden, men ökningen har inte varit konstant. För kvinnor har snittutbetalningarna ökat med 41 procent eller 5 100 kronor sedan år 2005. För män har snittutbetalningarna ökat med 23 procent eller 4 700 kronor sett till fasta priser. Trots att kvinnors pension i snitt har ökat mer än männens skiljde det fortfarande 7 400 kronor i genomsnitt (2021).

Pensionsmyndigheten har endast tillgång till data om privat pension på individnivå från och med 2015, men då privat pension inkluderas visas en liknande bild. Män har högre privat pension än kvinnor och den privata pensionen för personer födda 1938 eller senare är högre än den privata pensionen för personer födda 1937 eller tidigare. Om privat pension inkluderas skiljde det drygt 7 800 kronor mellan mäns och kvinnors totala pension (2021).

4.2 Total pension, med och utan efterlevandepension

I figur 4.3 visas den totala pensionens utveckling inklusive efterlevandepension. Eftersom efterlevandepension till män endast består av premiepension till efterlevande, presenteras pensionen för män bara inklusive efterlevandepension i detta avsnitt. Skillnaden utslaget på alla män blir bara några kronor. För kvinnor presenteras utbetalningarna både med och utan efterlevandepension. Endast individer med 12 månaders utbetalning av allmän pension under året ingår. Individer med enbart utbetalning av premiepension, enbart utbetalning av premiepension till efterlevande eller enbart utbetalning av änkepension inkluderas inte.

Figur 4.3 Utveckling av allmän pension, tjänstepension och privat pension, med och utan efterlevandepension
Linjediagram över utvecklingen av allmän pension, tjänstepension och privat pension, med och utan efterlevandepension, fastprisberäknad.
Not: Snittutbetalningar av allmän pension, tjänstepension och privat pension, med och utan efterlevandepension, 2005-2022, fastprisberäknad.

När efterlevandepension inkluderas minskar skillnaden mellan kvinnors och mäns utbetalda pension, vilket syns i figur 4.3. Om efterlevandepension inte inkluderas fick kvinnor i snitt 18 600 kronor utbetalat i allmän pension, tjänstepension och privat pension (2021). Om efterlevandepension inkluderas fick kvinnorna 19 300 kronor i snitt. Motsvarande belopp för männen var 26 400 kronor. Skillnaden mellan kvinnor och mäns snittutbetalningar var då 7 200 kronor (2021).

5. Utveckling av snittutbetalningar av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension

En allt större andel av pensionärerna får någon del pension som är skattefinansierad. Antalet pensionärer som har någon del skattefinansierad pension har mellan åren 2009 och 2022 ökat från 812 000 till 1 553 000 personer. Samtidigt har antalet pensionärer som får någon del avgiftsfinansierad pension ökat från 1 570 000 till 2 052 000 personer. Det innebär att antalet som får någon del skattefinansierad pension i princip har fördubblats, samtidigt som antalet som får någon del avgiftsfinansierad pension inte har ökat i samma utsträckning. Ökningen av antalet personer som får någon del avgiftsfinansierad pension beror främst på att antalet totala pensionärer har ökat (från 1 670 000 till 2 094 000 personer).

Avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension

Avgiftsfinansierad pension är likställt med inkomstgrundad pension och inkomstbaserad pension. Skattefinansierad pension är likställt med budgetfinansierad pension och statsbudgetfinansierad pension. I den här rapporten används följande definitioner:

Till avgiftsfinansierad pension räknas: inkomstpension, tilläggspension, premiepension och premiepension till efterlevande. Till skattefinansierad pension räknas: garantipension, inkomstpensionstillägg, änkepension, bostadstillägg, särskild bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd. Till total allmän pension räknas samtliga pensionsförmåner som ingår i avgiftsfinansierad pension och skattefinansierad pension. Eftersom Pensionsmyndigheten bara har uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från och med 2009 så startar tidsserierna då. Personer som bara har en utbetalning av premiepension och/eller en utbetalning av premiepension till efterlevande är inte inkluderade.

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är skattefria pensionsförmåner medan övriga pensionsförmåner beskattas enligt gällande skattetabell. Skattefinansierad pension är därmed en blandning av skattefria och beskattningsbara pensionsförmåner medan avgiftsfinansierad pension enbart inkluderar beskattningsbara pensionsförmåner. Även total allmän pension inkluderar både skattefria och beskattningsbara pensionsförmåner.

Snittutbetalningarna i kapitel 5 är beräknade som att alla pensionärer har både avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension.

Beräkning av snittutbetalning i kapitel 5

Snittutbetalningen för avgiftsfinansierad pension är beräknad som en summa av totalt utbetald avgiftsfinansierad pension delat på totalt antal pensionärer med en utbetalning av avgiftsfinansierad och/eller skattefinansierad pension. Snittutbetalningen för skattefinansierad pension beräknas på motsvarande sätt. Detta gör att resultaten inte blir jämförbara med till exempel figur 3.2, där snittutbetalningarna av garantipension beräknas som summan av total utbetald garantipension delat med antalet som har en utbetalning av garantipension.

I figur 5.1 visas snittutbetalningarna av avgiftsfinansierad, skattefinansierad och total allmän pension i löpande och fasta priser.

Figur 5.1 Utveckling av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension
Linjediagram över utvecklingen av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, i löpande och fasta priser.
Not: Snittutbetalningar av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, 2009-2022, i löpande och fasta priser

Snittutbetalningar av skattefinansierad pension minskade i början av 2010-talet, men har på senare tid ökat. Detta beror till stor del på höjningen av garantipension 2020, införandet av inkomstpensionstillägget 2021, samt den större höjningen av garantipension under 2022. Utslaget på alla pensionärer har den skattefinansierade reala pensionen minskat från 2 320 kronor till 1 930 kronor, en minskning på 17 procent.

Den avgiftsfinansierad pensionen har i fasta priser varierat mer, men har totalt sett ökat med 7 procent, detta trots att inflationen gjorde att den avgiftsfinansierade pensionen minskade under 2022. I fasta priser innebär det en ökning från 13 030 kronor till 13 950 kronor.

Den totala allmänna pensionen följer samma mönster som den avgiftsfinansierade och har totalt sett ökat med 3 procent, även om den totala allmänna pensionen minskade under 2022. Totalt innebär det en real ökning från 15 350 kronor till 15 880 kronor.

5.1 Uppdelat på kvinnor och män

Figur 5.2 visar utvecklingen av avgiftsfinansierad, skattefinansierad och total allmän pension uppdelat på kvinnor och män.

Figur 5.2 Utveckling av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, uppdelat på kvinnor och män
Linjediagram över utvecklingen av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, fastprisberäknat, uppdelat på kvinnor och män.
Not: Snittutbetalningar av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, 2009-2022, fastprisberäknat, uppdelat på kvinnor och män

Kvinnors reala skattefinansierade pension minskade i början av 2010-talet, men har under de senaste åren ökat. Totalt har dock kvinnors skattefinansierade pension minskat med 26 procent. Männens skattefinansierade pension har varit mera konstant, men även den har ökat under de sista åren. Totalt har männens skattefinansierade pension ökat med 87 procent. Det kan låta mycket, men snittutbetalningarna låg i december 2022 på 960 kronor, medan kvinnornas snittutbetalningar låg på 2 780 kronor. Under vår undersökningsperiod har snittutbetalningarna av skattefinansierad pension till kvinnor varit konstant högre än snittutbetalningarna till män.

För avgiftsfinansierad pension har situationen varit den omvända och männen har i snitt konstant haft högre utbetalningar än kvinnorna, detta trots att männens avgiftsfinansierade pension har minskat med 5 procent, medan kvinnornas avgiftsfinansierade pension har ökat med 21 procent. Utslaget på alla män blir snittutbetalningarna 15 950 kronor. För kvinnor blir motsvarande siffra 12 190 kronor (december 2022). Männen har i snitt haft en högre total allmän pension än kvinnorna, även om skillnaden har minskat något över tid. Den totala allmänna pensionen var 16 910 kronor för män och 14 980 kronor för kvinnor (december 2022).

5.2 Uppdelat på de två regelverken

Figur 5.3 visar utvecklingen av avgiftsfinansierad, skattefinansierad och total allmän pension uppdelat på personer födda 1937 eller tidigare och på personer födda 1938 eller senare.

Figur 5.3 Utveckling av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, uppdelat på de två regelverken
Linjediagram över utvecklingen av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, fastprisberäknat, uppdelat på de två regelverken.
Not: Snittutbetalningar av avgiftsfinansierad och skattefinansierad pension, 2009-2022, fastprisberäknat, uppdelat på de två regelverken

Personer födda 1937 eller tidigare har konstant haft en högre skattefinansierad pension än personer födda 1938 eller senare. Detta kan till stor del förklaras med att yngre kvinnliga pensionärer har jobbat i högre utsträckning än äldre kvinnliga pensionärer och därmed ökat sin andel avgiftsfinansierad pension. Snittutbetalningen för den skattefinansierade pensionen har i fasta priser varit i princip konstant, med undantag för 2022 då den till följd av höjningen av garantipension ökade för båda grupperna, till 3 900 kronor för personer födda 1937 eller tidigare och till 1 630 kronor för personer födda 1938 eller senare.

Den avgiftsfinansierade delen har varierat mer för de båda grupperna under vår undersökningsperiod. För personer födda 1937 eller tidigare har de reala snittutbetalningarna totalt sett ökat med 1 procent, medan den för personer födda 1938 eller senare totalt sett har minskat med 1 procent. Personer födda 1938 eller senare har dock fortfarande en större del avgiftsfinansierad pension (14 200 kronor) jämfört med personer födda 1937 eller senare (12 260 kronor).

Totalt har den totala allmänna pensionen ökat för båda grupperna, med 5 procent (födda 1937 eller tidigare) respektive 3 procent (födda 1938 eller senare). Ser man till den totala allmänna pensionen är skillnaden mellan grupperna marginell, även om personer födda 1937 eller senare i snitt har 320 kronor mer i total allmän pension (december 2022).

Bilagor

Ytterligare dataunderlag finns på Pensionsmyndighetens hemsida under Statistik och publikationer: Statistikdatabas med pensionsstatistik

Bilaga 1: Dataunderlag

Not: Samtliga tabeller innehåller fastprisberäknade siffror. Beloppen avser snittutbetalningar i svenska kronor.

Bilaga 2: Maxgräns för garantipension och bostadstillägg

Not: Taket för garantipension avser ensamboende personer födda 1938 eller senare. För personer födda 1937 eller tidigare eller sammanboende ser taket något annorlunda ut. Taket för bostadstillägg avser ensamboende.

Bilaga 3: Konsumentprisindex 2003-2022

Källa: SCB

Fotnoter
  1. För mer info om hur livslängdsantaganden och tjänstepensionsutbetalning kan skilja sig åt mellan könen, se till exempel Konsumenternas.se  ↩
  2. För mer info om mellangenerationen, se Pensionsmyndighetens rapport “Pension i det gamla och nya pensionssystemet - en studie” (2017)  ↩
  3. Siffrorna inkluderar även utlandsbosatta pensionärer och avser augusti 2022. För mer information om hur höjningen av garantipension påverkade olika grupper, se “Effekter av lagändringen för garantipension och bostadstillägg, augusti 2022” (2022)  ↩