Orange rapport 2022
Pensionssystemets årsredovisning

Omslagsbild för Orange rapport 2022
Om figuren

Figuren visar pensionssystemets pensionsskuld gentemot kvinnor och män vid utgången av år 2022. Den övre grafen representerar pensionsskulden gentemot kvinnor, och den nedre visar på pensionsskulden gentemot män. Mönstret för pensionsskulden är sig lik mellan könen, men nivåerna på pensionsskulderna är generellt sett något högre gentemot männen jämfört med kvinnorna.

Varje stapel i figuren representerar en årskull av individer, längst till vänster i bild finns de yngre individerna och desto längre till höger en stapel ligger desto äldre är årskullen den representerar. De olika färgerna i bilden indikerar vilken typ av pensionsskuld som finns.

De gula fälten visar pensionsskulden gentemot premiepensionssparare och den mörkt orangea fälten visar samma sak gentemot inkomstpensionssparare. De ljust orangea fälten representerar pensionsskulden mot premiepensionspensionärer och de mörkt röda fälten visar samma sak för inkomstspensionspensionärer. De ljusare röda fälten visar tilläggspensionspensionärer. Tilläggspensionen är en pensionsform som inte går att spara in till för yngre generationer.

Bilden visar att pensionsskulden byggs upp succesivt från tidiga tjugoårsåldern och ökar desto äldre en årskull blir i takt med att de tjänar in sina pensionsrätter. Pensionsskulden är som störst gentemot pensionssparare strax innan de fyller 60 år. Sedan avtar skulden då allt fler individer per årskull påbörjar ett uttag av pensionen.

Eftersom avsättningar till premiepensionen infördes först 1995 så är skulden gentemot äldre årskullar lägre jämfört med yngre årskullarna där de som är 47 år eller yngre ofta har tjänat in till premiepensionen hela sitt yrkesverksamma liv.

Vad är Orange rapport?

Orange rapport 2022 beskriver den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning vid utgången av 2022 och utvecklingen under 2022. För att sätta det allmänna inkomstgrundande systemet i sitt sammanhang relateras det nedan till information om tjänstepensioner och privata pensioner. För dessa försäkringar finns det dock än så länge endast uppgifter till och med 2021. Med privat pension avses enbart uppgifter om avdragsgillt pensionssparande.

Totalt beräknas de årliga inbetalningarna till allmän pension, tjänstepension och privat pension uppgå till 578 miljarder kronor, varav den allmänna pensionens 349 miljarder kronor utgör 60 procent. Lönesumman i Sverige uppgick till ungefär 2 073 miljarder kronor 2021, inklusive egenföretagarnas förvärvsinkomster. Det innebär att vi i Sverige avsatte ett belopp som motsvarar 28 procent av våra löner till olika pensioner.

Det fonderade kapitalet i den allmänna pensionen uppgick till 4 188 miljarder kronor den 31 december 2021. Det motsvarar ungefär 48 procent av det totala fonderade pensionskapitalet i Sverige vid samma tidpunkt. Pensionsmyndigheten betalade ut 348 miljarder kronor i inkomst- och premiepension under 2021. Det motsvarar 66 procent av det totalt utbetalade pensionsbeloppet samma år.

Orange rapport handlar alltså om betydligt mer än hälften av Sveriges pensionsverksamhet avseende in- och utbetalningar. Att det rör sig om en lägre andel vad gäller fonderat kapital beror på att inkomstpensionen är ett fördelningssystem med buffertfond, och inte ett fullt fonderat pensionssystem.

Utöver inkomst- och premiepensionen betalade Pensionsmyndigheten under 2021 ut garantipension med 14 miljarder kronor. Andra pensionsrelaterade förmåner som myndigheten betalade ut under året till äldre personer är inkomstgrundad änkepension med 9 miljarder kronor, bostadstillägg med 10 miljarder kronor och äldreförsörjningsstöd med 1 miljard kronor. Dessa fyra förmåner finansieras från statens budget och ingår inte i redovisningen i Orange rapport.

Förord: Negativt år för löntagare och pensionärer, men ännu starkare finanser för inkomstpensionssystemet
Foto på Pensionsmyndighetens vikarierande generaldirektör Kajsa Möller

Även under 2022 har pensionsdebatten pågått med intensiv styrka. Främst har debatten handlat om otillräckliga pensioner och om att pensionerna behöver höjas. Ett sakförhållande som är relevant för pensionsdebatten är inkomstpensionssystemets finansiella styrka. I årets redovisning av finanserna visar vi att utvecklingen under 2022, var positiv i inkomstpensionssystemet. Däremot har utvecklingen varit negativ i premiepensionssystemet, till följd av fallande tillgångspriser.

En central princip i det inkomstgrundade pensionssystemet är att det ska vara självfinansierat och frikopplat från statens budget. Systemets finansiella ställning kan därmed påverka pensionernas utveckling. Av det skälet är det viktigt att mäta och redovisa hur pensionssystemet utvecklas finansiellt, vilket årligen har skett i Orange rapport sedan 2003.

Årets version av Orange rapport är renodlad till att gälla specifikt den finansiella ställningen med pensionssystemets resultat- och balansräkning. Tidigare rapporter har innehållit en mängd annan information, till exempel framskrivningar av inkomst- och premiepensionssystemet. All sådan information kommer vi fortsatt att redovisa men i ett, som vi bedömer, mer relevant format. Genom att lyfta ut delar som förtjänar särskild uppmärksamhet hoppas vi att det som alltid varit, och fortsatt kommer att vara, kärnan i Orange rapport kan bli lättare att ta till sig.

Årets Orange rapport, eller pensionssystemets årsredovisning, visar att pensionssystemet har mycket god täckning för pensionsåtagandena. Inkomstpensionssystemets finansiella ställning har stärkts betydligt. Trots att AP-fonderna minskade i värde med 178 miljarder har inkomstpensionen ett överskott på 1 300 miljarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med förra årsskiftet. Sammanlagt beräknas tillgångarna vara 12,95 procent större än pensionsskulden. Anledningen till den stärkta ställningen är att sysselsättningen ökade kraftigt år 2022 vilket ökade arbetsgivaravgiften och den allmänna pensionsavgiften.

Rapporten visar också att premiepensionskapitalet sjönk under 2022. I slutet av 2022 var det förvaltade kapitalet inom premiepensionen 1 889,4 miljarder kronor och utgör nu cirka 15 procent av det totala pensionsåtagandet, pensionsskulden, inom det inkomstgrundade allmänna pensionssystemet (inkomst- och premiepensionssystemen).

År 2022 präglades av fallande börser, stigande räntor och hög inflation. Genomsnittslönen ökade med 4,6 procent och inflationen (KPI) ökade med 8,7 procent. Det medförde att inkomstpensionerna som höjdes med 3 procent vid årsomräkningen 2022/2023 tappade i köpkraft med cirka 5,7 procent. Premiepensionen tappade i genomsnitt 8,1 procent nominellt. Vi har således ett år som varit negativt för pensionärerna men där inkomstpensionssystemets finansiella ställning har stärkts.

Kajsa Möller
Vikarierande generaldirektör

Om Orange rapport

Mer information om pensionssystemet finns på Pensionsmyndighetens webbplats
www.pensionsmyndigheten.se

För information om AP-fonderna – se respektive fonds webbplats www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se, www.ap4.se, www.ap6.se samt www.ap7.se (premiepension)

Vi på Pensionsmyndigheten tackar de läsare som med sina frågor och synpunkter bidragit till att förbättra Orange rapport.

Utgivare: Pensionsmyndigheten
Redaktör: Ole Settergren
Projektledare: Linnea Wikmark Kreuger
Teknisk projektledare: Robin Fondberg IT-arkitekt och utvecklare: Markus Andersson

Databearbetningar och analyser: Mikael Högberg, Inger Johannisson, Jesper Lorentz, Lotta-Karin Nyström och Farhad Rouhani-Kalleh

Medverkat har även: Atosa Anvarizadeh, Stefan Oscarson och Monica Zettervall

Grafisk produktion: Robin Fondberg och Markus Andersson

Fotograf: Magnus Glans, Svartpunkt

Inledande figur: Linda Wiese, Robin Fondberg och Anna Sköld

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Telefon: 0771-771 771
E-post: registrator@pensionsmyndigheten.se

Att läsa Orange rapport

Navigera i rapporten genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen ovan.

Rapporten går även att ladda ner i sin helhet i PDF-format genom att klicka på följande länk: Orange rapport 2022.