Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ändrar fondnamn

| nyheter

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. fonder ändrar namn.

Tidigare fondnamn: Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund
Fondnummer:192146

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - Asia Local Currency Short Duration Bond Fund
Nytt fondnamn: Aberdeen Standard SICAV I - Asia Local Currency Short Duration Bond Fund
Fondnummer:336115

Tidigare fondnamn: Aberdeen Global - European Equity Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I  - European Equity Fund
Fondnummer:367698

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - North American Equity Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund
Fondnummer:407775                            

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - UK Equity Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I- UK Equity Fund
Fondnummer:515262

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I  - Select Global  Investment Grade Credit Bond Fund
Fondnummer:551093

Tidigare fondnamn: Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund
Nytt fondnamn: Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund
Fondnummer:721746                          

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund
Fondnummer:757575

Tidigare fondnamn: Aberdeen Global - Technology Equity Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I- Technology Equity Fund
Fondnummer:848069                         

Tidigare fondnamn:Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ExUK) Fund
Fondnummer: 865063

Tidigare fondnamn: Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond
Nytt fondnamn:Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond
Fondnummer:900894

Ändringen gäller från 2019-02-18