Pensionsmyndighetens traditionella försäkring avkastade 17,04 procent för 2019 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionsmyndighetens traditionella försäkring avkastade 17,04 procent för 2019

| nyheter

Avkastningen för den traditionella försäkringens totala tillgångsportfölj uppgick för 2019 till 17,04 procent vilket kan jämföras med 2,12 procent föregående år.

Premieinkomsten för den traditionella försäkringen uppgick under året till 7 215,0 miljoner kronor jämfört med 5 745,9 miljoner kronor året innan. 6 816,3 miljoner kronor avsåg byten från fondförsäkring till traditionell försäkring medan den resterande delen huvudsakligen utgjordes av premier från arbetande pensionärer. Pensionsutbetalningarna uppgick till 2 205,4 miljoner kronor. Under året har 19,1 procent av de nya pensionärerna valt traditionell försäkring.

Värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick per den 31 december 2019 till 46 430,9 miljoner kronor jämfört med 35 239,6 miljoner kronor året innan.

Under året har Pensionsmyndigheten fortsatt sitt arbete mot en fossilfri framtid och gör sedan slutet av november inga investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Arbetet med att skapa en fossilfri tillgångsportfölj startade i februari 2016 och arbetet fortsätter.

Pensionsmyndigheten arbetar sedan tidigare med ansvarsfulla investeringar. Direkta placeringar får endast göras i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Pensionsmyndigheten strävar också efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som har traditionell försäkring per 31 december 2019 var 327 241 jämfört med 310 079 året dessförinnan.