Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bra värdeutveckling för premiepensionen under 2019

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Uppgången på aktiemarknaderna under 2019, både i Sverige och i stora delar av den övriga världen, påverkade värdeutvecklingen i premiepensionsfonderna positivt. Sedan start har premiepensionsfonderna haft en värdeutveckling på 6,5 procent per år.     

Det visar den senaste årsrapporten om premiepension från Pensionsmyndigheten. 

2019 var ett exceptionellt bra år för premiepensionsspararna med en genomsnittlig värdeutveckling på 29,5 procent. Pensionssparare med egen fondportfölj hade en genomsnittlig värdeutveckling på 28,3 procent medan de med det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling på 30,7 procent.

Under 2019 minskade andelen som har gjort ett byte av fond från 4,5 procent 2018 till 3,9 procent 2019. I ett längre perspektiv uppvisar antal fondbyten en sjunkande trend sedan ett tiotal år tillbaka. Rapporten visar också att det är fler män än kvinnor som byter fonder och att det inte framgår ett tydligt samband mellan antal fondbyten och värdeutvecklingen på kontot.

- Vi ser en större aktivitet i antal fondbyten efter årsskiftet, i den här rapporten analyserar vi dock inte detta vidare eftersom den är baserad på data om premiepensionen till och med 2019, säger Dan Frankkila, statistiker på Pensionsmyndigheten.

Av rapporten framgår också att Premiepensionssystemet omfattade 7 742 000 personer vid årsskiftet. De sammanlagda kontovärdena för dessa personer uppgår till cirka 1 500 miljarder kronor.

- Vi vill med rapporten om premiepensionen ge en sammanfattande beskrivning av läget för pensionsspararna och pensionärerna vid slutet av 2019. Marknadsvärdet i fondrörelsen har minskat sedan dess med 9 procent fram till sista april 2020. Det är dock viktigt att påtala långsiktigheten i ett pensionssparande. Nu ser vi oroliga börser, men ett pensionssparande pågår ofta under 30-40 år. Värdet på premiepensionsfonderna kommer att variera över tid, säger Dan Frankkila, statistiker på Pensionsmyndigheten.

Statistik om premiepensionens fonder och fondval publiceras löpande och månadsvis i Pensionsmyndighetens månadsstatistik. Här finns statistik till och med 30 april 2020.

Pensionsmyndighetens månadsstatistik

Rapport ”Premiepensionen - pensionsspararna och pensionärerna 2019”.

Värdeutveckling premiepension och inkomstpension sedan start fram till sista april 2020, nominellt och realt

Värdeutveckling premiepension och inkomstpension sedan start fram till sista april 2020

Några korta fakta från rapporten

 • Premiepensionssystemet omfattade vid årsskiftet 7 742 000 personer, 6 082 000 pensionssparare och 1 657 000 pensionärer.
 • Vid slutet av 2019 uppgick de sammanlagda kontovärdena till cirka 1 500 miljarder kronor.
 • Under 2019 betalades totalt 11,7 miljarder kronor ut i premiepension.
 • Sedan startåret 1995 har den nominellt årliga värdeutvecklingen varit 7,7 procent, realt 6,5 procent.
 • Av totalt förvaltat kapital inom fondförsäkring är 43 procent placerat i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
 • Pensionssparare med egen fondportfölj hade en genomsnittlig värdeutveckling på 28,3 procent under 2019 medan AP7 Såfa hade en genomsnittlig värdeutveckling på 30,7 procent.
 • Andelen som har gjort ett byte av fonder har minskat från 4,5 procent 2018 till 3,9 procent 2019.
 • Det framgår inget tydligt samband mellan antal fondbyten och värdeutvecklingen på kontot.

Skillnader mellan män och kvinnor

 • Män hade i genomsnitt 15 procent mer på premiepensionskontot än kvinnor.
 • Män har i genomsnitt knappt 110 kronor mer i månatlig premiepensionsutbetalning än kvinnor.
 • Andelen som genomförde minst ett fondbyte under 2019 var större bland män än bland kvinnor.
 • En högre andel av männen har arbetsinkomst efter 65 år.

Pensionsåldern

 • År 2018 hade kring 77 procent påbörjat sitt premiepensionsuttag under året de fyllde 65 år. Andelen som arbetar högre upp i åldrarna har ökat över tid.
 • Högre pensionsålder är förknippad med en högre utbetalning av premiepension.

Premiepensionen är den fonderade delen av den allmänna pensionen. Årligen avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten, av dessa avsätts 2,5 procent till premiepensionen.

Pensionsspararna och pensionärerna kan själva välja hur dessa ska placeras på Pensionsmyndighetens fondtorg. Om man avstår från att göra ett val placeras pengarna i det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00