Orange rapport 2021
Pensionssystemets årsredovisning

Omslagsbild för Orange rapport 2021
Om figuren

Figuren visar andel i varje årskull som påbörjat uttag av allmän pension vid en viss ålder.

Det ljuslila fältet längst till vänster visar de som påbörjat uttag vid 61 år och sedan adderas ett år per färg åt höger i figuren. Det stora orange fältet i mitten är de som tog ut pension vid 65 år.

Varje rad motsvarar en årskull och den årskull som är högst upp är personer födda 1959 och sedan fortsätter det i fallande ordning nedåt. Just årskullen 1959 har inget ljuslila fält och det beror på pensionsåldershöjningen, detta var den första årskull som inte kunde ta ut pension vid 61 år.

I bilden går också att se att 65 år som pensionsålder för varje årskull blir mindre och mindre vanligt och att det är både fler som påbörjar uttag innan 65 år och fler som påbörjar uttag efter 65 år.

Siffrorna som visas i bilden kan ses i tabell 4.2.

Vad är Orange rapport?

Orange rapport 2021 beskriver den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning vid utgången av 2021, utvecklingen under 2021 samt tre scenarier för framtiden. För att sätta det allmänna inkomstgrundande systemet i sitt sammanhang relateras det nedan till information om tjänstepensioner och privata pensioner. För dessa försäkringar finns det dock än så länge endast uppgifter till och med 2020. Med privat pension avses enbart uppgifter om avdragsgillt pensionssparande.

Totalt beräknas de årliga inbetalningarna till allmän pension, tjänstepension och privat pension uppgå till 570 miljarder kronor, varav den allmänna pensionens 341 miljarder kronor utgör 60 procent. Lönesumman i Sverige uppgick till ungefär 1 960 miljarder kronor 2020, inklusive egenföretagarnas förvärvsinkomster. Det innebär att vi i Sverige avsatte ett belopp som motsvarar 29 procent av våra löner till olika pensioner.

Det fonderade kapitalet i den allmänna pensionen uppgick till 3 386 miljarder kronor den 31 december 2020. Det motsvarar ungefär 46 procent av det totala fonderade pensionskapitalet i Sverige vid samma tidpunkt. Pensionsmyndigheten betalade ut 340 miljarder kronor i inkomst- och premiepension under 2020. Det motsvarar 67 procent av det totalt utbetalade pensionsbeloppet samma år.

Orange rapport handlar alltså om betydligt mer än hälften av Sveriges pensionsverksamhet avseende in- och utbetalningar. Att det rör sig om en lägre andel vad gäller fonderat kapital beror på att inkomstpensionen är ett fördelningssystem med buffertfond, och inte ett fullt fonderat pensionssystem.

Utöver inkomst- och premiepensionen betalade Pensionsmyndigheten under 2020 ut garantipension med 14 miljarder kronor. Andra pensionsrelaterade förmåner som myndigheten betalade ut under året till äldre personer är inkomstgrundad änkepension med 9 miljarder kronor, bostadstillägg med 10 miljarder kronor och äldreförsörjningsstöd med 1 miljard kronor. Dessa fyra förmåner finansieras från statens budget och ingår inte i redovisningen i Orange rapport.

Förord: Ett pensionssystem som är finansiellt starkare än någonsin
Foto på Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr

Även 2021 har pensioner varit i fokus för den politiska debatten. Vanligen är det pensionernas otillräcklighet och olika förslag om hur de kan höjas som lyfts. En av Pensionsmyndighetens uppgifter är att se till att det finns fakta att resonera utifrån. Orange rapport visar och förklarar inkomst- och premiepensionssystemens finansiella ställning och är därmed en viktig del av det arbetet.

Årets Orange rapport, eller pensionssystemets årsredovisning, visar att pensionssystemet har mycket god täckning för pensionsåtagandena. Inkomstpensionssystemets finansiella ställning har stärkts betydligt och har nu ett överskott på 1 200 miljarder kronor. Det är en ökning med 395 miljarder kronor jämfört med förra årsskiftet. Sammanlagt beräknas tillgångarna vara 12 procent större än pensionsskulden. Den viktigaste orsaken är att AP-fonderna har haft en mycket god avkastning. Enligt scenarierna i Orange rapport kommer den finansiella ställningen fortsätta att stärkas under kommande år.

Rapporten visar också att premiepensionskapitalet fortsätter att växa. I slutet av 2021 översteg det förvaltade kapitalet inom premiepensionen 2 000 miljarder kronor för första gången, ungefär lika stora tillgångar som inkomstpensionens Första till Fjärde och Sjätte AP-fonder. Premiepensionen utgör nu cirka 16 procent av det totala pensionsåtagandet, pensionsskulden, inom det inkomstgrundade allmänna pensionssystemet (inkomst- och premiepensionssystemen). När premiepensionen är fullt infasad om drygt 50 år kommer denna andel att vara 24 procent i det optimistiska scenariot och 15 procent i det pessimistiska enligt framskrivningarna i denna rapport.

Under året enades riksdagens pensionsgrupp om att förvaltningen av premiepensionens fondtorg ska reformeras. Ett nytt upphandlat fondtorg ska införas som förväntas leda till en genomsnittligt högre värdeutveckling för premiepensionsspararna vilket på sikt kommer att stärka premiepensionssystemet ytterligare. En ny nämndmyndighet ska inrättas, med namnet Fondtorgsnämnden, som ska upphandla och förvalta premiepensionens fonder.

År 2021 präglades fortsatt av pandemin men effekten på våra framtida pensioner ser inte ut att bli negativ, vilket befarades i början av pandemin. Sveriges ekonomi och finansmarknaderna återhämtade sig snabbt efter de inledande fallen. Arbetslösheten minskade och sysselsättningen ökade i Sverige under 2021 jämfört med år 2020. Världens börser steg också kraftigt och 2021 blev det bästa börsåret sedan 2009. Allt detta ger positiva effekter för pensionssystemet och det finns därför goda skäl att också se positivt på framtiden i fråga om det allmänna pensionssystemets finanser.

I skrivande stund har ett krig utbrutit i Europa, Ryssland har invaderat Ukraina. Hur kriget kommer att utveckla sig och hur det kommer att påverka Sverige och våra framtida pensioner är ännu oklart, men det är något vi uppmärksamt följer.

Daniel Barr
Generaldirektör Pensionsmyndigheten

Om Orange rapport

Mer information om pensionssystemet finns på Pensionsmyndighetens webbplats
www.pensionsmyndigheten.se

För information om AP-fonderna – se respektive fonds webbplats www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se, www.ap4.se, www.ap6.se samt www.ap7.se (premiepension)

Vi på Pensionsmyndigheten tackar de läsare som med sina frågor och synpunkter bidragit till att förbättra Orange rapport.

Utgivare: Pensionsmyndigheten
Redaktör: Ole Settergren
Projektledare: Inger Johannisson
IT-arkitekt och utvecklare: Markus Andersson
Teknisk projektledare: Robin Fondberg och Linnea Lantz

Databearbetningar och analyser: Karl Birkholz, Anders Carlsson, Dan Frankkila, Stefan Granbom, Erik Granseth, Leo Gumpert, Mikael Högberg, Inger Johannisson, Jesper Lorentz, Linnea Wikmark Kreuger, Lotta-Karin Nyström och Linda Wiese

Medverkat har även: Atosa Anvarizadeh, Anette Broberg, Stefan Oscarson och Monica Zettervall

Grafisk produktion: Markus Andersson och Linnea Lantz

Fotograf: Daniel Roos

Inledande figur: Hanna Linnér, Robin Fondberg och Anna Sköld

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Telefon: 0771-771 771
E-post: registrator@pensionsmyndigheten.se

Att läsa Orange rapport

Navigera i rapporten genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen nedan.

Rapporten går även att ladda ner i sin helhet i PDF-format genom att klicka på följande länk: Orange rapport 2021.