Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare
Uppdaterad 2022-05-18
Aktiefonder

901181 - Danske Invest SICAV - Europe SI

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, som handlas eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa. En mindre del kan investeras i värdepapper från företag hemmahörande i eller som handlas på marknadsplatser i länder i Östeuropa eller som gränsar till Östeuropa.

Fondbolag

Danske Invest Management A/S

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Europa

Registreringsland

Luxemburg

Valuta

Svensk Krona (SEK)

ISIN

LU1891308998

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Kasper Brix-Andersen

Förvaltningserfarenhet

22 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,49 %

Avgift före rabatt

1,53 %

Övriga förhållanden

Fonden följer en aktiv investeringsstrategi, vilket innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjlig

Typ av värdepapper

Fonden är en aktivt förvaltad europeisk aktiefond som investerar i hela Europa.

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Graf

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

−7,2 %

26,5 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

27,6 %

Omsättningshastighet, ggr

-

0,24

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

1579

-

-

Sharpekvot

0,7 (0,6)

Risk

12,41 (14,34)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Målgrupp

Passar den kund som har en placeringshorisont på minst 5 år och vill ha exponering främst mot den europeiska aktiemarknaden.

Mål med placeringen

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för europeiska aktier. Fonden är ackumulerande.

Innehav 2022-03-31

Normalt antal värdepapper 44 st

Pie
Finans och fastighet 16,7 %
Hälsovård 16,4 %
Dagligvaror 13,8 %
Industrivaror- och tjänster 12,6 %
Sällanköpsvaror- och tjänster 12,2 %
Övrigt 10,4 %
Informationsteknik 10,1 %
Material 7,8 %

Fondkurs

149,28 SEK

NESTLE (REGD)

5,2 %

ASML HOLDING NV

4,4 %

ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)

4,4 %

ASTRAZENECA ORD (GBP)

4,0 %

NOVO NORDISK B

3,4 %

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE (FR)

3,3 %

SCHNEIDER ELECTRIC

3,0 %

DIAGEO PLC (GB)

2,9 %

SANOFI (FR)

2,6 %

SIEMENS AG (REGD)

2,5 %

Summa

35,5 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är ansvarig för att informationen är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk: 20  (Medel)

Låg CO2-risk: Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG. • 0-9 (Mycket låg)

 • 10-19 (Låg)

 • 20-29 (Medel)

 • 30-39 (Hög)

 • Över 40 (Mycket hög)


Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

 • Gäller för fondenMiljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden beaktar miljöaspekter och väger samman dessa med finansiella faktorer i syfte att förstå ett bolags långsiktiga hållbarhet, dess kvalitet och hur det hanterar miljörelaterade risker och möjligheter.

 • Gäller för fondenSociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden beaktar sociala aspekter och väger samman dessa med finansiella faktorer i syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet, dess kvalitet och hur det hanterar risker och möjligheter i relation till sociala aspekter

 • Gäller för fondenBolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden beaktar bolagsstyrning som grundläggande och väger samman dessa med finansiella faktorer i syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet, dess kvalitet och hur det hanterar affärs- och bolagsrelaterade risker och möjligheter.

 • Gäller för fondenAndra hållbarhetsaspekter.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Förvaltningsteamet övervakar utgivarens hållbarhetsprofil samt efterlevnad av internationellt erkända principer för ansvarsfulla investeringar. Vidare för teamet en proaktiv dialog med utgivarna om frågor som rör hållbarhet, strategi, finans och den operationella verksamheten.

Metod som används - Fonden väljer in

 • Gäller ej för fondenHållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.

  Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

 • Gäller för fondenFondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden tar hänsyn till ESG-aspekter i sin investeringsprocess, vilket innebär att ESG-betyg på bolagsnivå är en integrerad del av de investeringsbeslut som tas i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

 • Gäller för fondenKlusterbomber, personminor

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0% omsättningsgräns

 • Gäller för fondenKemiska och biologiska vapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0% omsättningsgräns

 • Gäller för fondenKärnvapen

  Fondförvaltarens kommentar:

  - 0% omsättningsgräns

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Oljesand: 0% omsättningsgräns. Elproducenter: 30% produktionskapacitetsgräns från kul.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

 • Gäller för fondenFonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondförvaltaren själv eller av en underleverantör.

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi eftersträvar att inga investeringar görs i företag som bryter mot FN:s principer inom områden gällande mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen, arbetsrätt, miljö eller korruption. Fondens investeringar följer relevanta FN:s konventioner och ILO:s kärnkonventioner.

Övrigt

 • Gäller för fondenÖvrigt

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi har för närvarande granskat de nedan angivna företagen från vårt investeringsunivers eftersom de inte uppfyller kraven i vår ansvarspolitik. Vi håller också dialoger med ett antal företag om kritiska aktiviteter. https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2017/1/excluded-companies

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i egen regi

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fondens förvaltare är aktiva investerare genom dialog med bolagen och fokuserar på bolagens långsiktiga uthållighet, dess kvalitet och hur de hanterar affärs- och bolagsrelaterade samt miljö- och sociala risker och möjligheter.

 • Gäller för fondenBolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden samarbetar med andra förvaltare och investerare när så bedöms som lämpligt i såväl Norden som internationellt. Dessutom deltar vi i investeringsrelaterade initiativ som till exempel: Carb on Disclosure Project (CDP) och Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

 • Gäller för fondenBolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi deltar i företagsdialoger genom vår samarbetspartner ISS-Ethix. Vi samarbetar med de externa konsultbolagen ISS-Ethix, Sustainalytics samt Trucost som bidrar med analys och rådgivning vad avser ESG-aspekter, koldioxidavtryck samt företagens hållbarhetsprofil i stort.

 • Gäller för fondenAnnan bolagspåverkan

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan: Danske Bank har ett dedikerat ESG-team som arbetar tillsammans med investeringsteamen. Fonden har tillgång till ESG-data, analys och verktyg från ett flertal data- och tjänsteleverantörer.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

 • Gäller för fondenFonden har valt in

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har under året löpande använt sig av positiv screening för att identifiera och plocka bort de bolag som faller inom ramen för Danske Invests generella investeringsrestriktioner

 • Gäller för fondenFonden har valt bort

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Fonden har under året löpande använt sig av negativ screening för att identifiera och plocka bort de bolag som faller inom ramen för Danske Invests generella investeringsrestriktioner

 • Gäller för fondenFondförvaltaren har påverkat

  Fondförvaltarens kommentar:

  - Vi hänvisar läsaren till Danske Bank publikation "Active Ownership Stories". På sid 20-21 i bifogade publikation berättar fondens förvaltare hur han använder vårt materialitetsdashboard för att analysera bolagen och ta en aktiv dialog med dem.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Fondnummer

I premiepensionssystemet har varje fond ett sexsiffrigt nummer. Fondnumret används vid val eller fondbyte hos Pensionsmyndigheten.

Innehav/10 största innehav

Anger fördelningen mellan de största tillgångarna i fonden, dels med en bransch-/länderfördelning, dels med en förteckning över fondens 10 största innehav.

Kategoriindex

Visar hur en viss fondkategori har utvecklats i genomsnitt. Genom att jämföra fondens utveckling med fondens kategoriindex går det att få en uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning. Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Sharpekvot

Sharpekvot är ett sätt mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Valuta

Anger den valuta som används vid handel i fonden. Värdet på ditt innehav i fonden anges alltid i svenska kronor.

Värdeutveckling

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.