Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hållbara fonder

Pensionsmyndigheten jobbar aktivt med hållbar utveckling i vårt uppdrag gentemot pensionärer och pensionssparare. Vi ansvarar för att förvaltningen av premiepensionen görs på ett ansvarsfullt sätt.

Vi gör det enkelt för dig att välja hållbara fonder med hjälp av våra verktyg. Fonderna upphandlas med nya högre krav på hållbarhet, att företagen bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet och redovisar arbetet med miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.  

Ett fondtorg med högre krav på hållbarhet

En viktig förändring på Pensionsmyndighetens fondtorg är att det nu upphandlas fonder med nya högre krav på hållbarhet. Hållbarhetskraven berör till exempel klimat och miljö, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Granskningen görs av Fondtorgsnämnden.

Från och med 2024 beräknas nya upphandlade premiepensionsfonder inom olika kategorier finnas valbara på fondtorget. Först ut är Aktiefond Europa.

Här kan du läsa mer om fondtorgets upphandling av fonderna: 
Ett upphandlat fondtorg | Pensionsmyndigheten

Krav på fondförvaltarna

Pensionsmyndigheten har ett minimikrav på fondförvaltarna att de ska vara anslutna till Principles for Responsible Investments (PRI), som är ett FN initiativ. Syftet är att bidra till ansvarsfulla investeringar för ett mer hållbart samhälle.

Verktyg för dig som vill söka hållbara fonder i din premiepension

Du kan själv göra hållbara val i din premiepension på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Filtrera bort oönskade produkter och tjänster

Som premiepensionssparare kan du söka fram fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.

Måttet Låg CO2-risk - ett stöd i ditt fondval

Märkningen Låg CO2-risk (koldioxid) innebär att fonden har en låg risk till koldioxidutsläpp och en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och görs kvartalsvis. 

Måttet Hållbarhetsrisk - ett stöd i ditt fondval

Hållbarhetsrisk är ett mått mellan 0-100 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Ett lägre värde visar på lägre risk utifrån ESG. Alla granskningar går till på samma sätt för alla fonder vilket gör att du som sparare kan jämföra olika typer av fonder oavsett bransch eller företag. Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad.

Olika nyanser av grönt - ett stöd i ditt fondval

Information om hållbarhet för till exempel fonder redovisas på samma sätt i hela EU. Syftet är att sparare lättare ska kunna jämföra olika fonder med varandra. Regelverket inom EU heter Disclosureförordningen eller SFDR, Sustainble Finance Disclosure Regulation. Du kan läsa mer om fondens hållbarhet på respektive fondfaktablad.

Enligt Disclosureförordningen ska förvaltarna informera om hur de rapporterar sina hållbara investeringar. Hänvisningen till olika nyanser av grönt är ett försök att illustrera olika nivåer av hållbarhetsarbete, inte bara miljö eller klimat utan även sociala hållbarhetsmål. 

Artikel 8 för ljusgröna produkter - fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.

Artikel 9 för mörkgröna produkter - fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna i sina produkter.

Fondfaktabladet - ett stöd i ditt fondval

Alla fonder har ett fondfaktablad där du kan läsa mer om respektive fond. Där finns även information om hur förvaltarna arbetar med hållbarhet i fonden och hur arbetet följs upp. Det är fondförvaltaren själv som lägger in sin information, så kallad självdeklaration.

Morningstar ger Pensionsmyndigheten mätbar data för hållbarhet

Morningstar är en oberoende leverantör av fondanalys och fondinformation som är specialiserade på hållbarhetsanalyser. Pensionsmyndigheten har valt att använda två av deras mått för att mäta hållbarhet från Morningstar, Hållbarhetsrisk och Låg CO2-risk.

Hållbarhetsprofilen från Swesif visar hur grön fonden är

För att du som sparare ska se hur grön fonden enligt EU-regelverket SFDR på ett enkelt sätt använder Pensionsmyndigheten sig av Hållbarhetsprofilen från Swesif, Sweden’s Sustainable Investment Forum.

Swesif är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet för de förvaltarna som är anslutna.

AP7 saknar hållbarhetsmått

AP7 har valt att inte leverera hållbarhetdata till Morningstar. Därför finns inte information om hållbarhetsrisk och låg CO2-risk i fonden.AP7:s arbete med hållbara investeringar

Principles for Responsible Investments (PRI:s) sex principer handlar om att: 

 • införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser. ESG står för Environmental, Social, Governance, som innebär miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
 • vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
 • söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
 • främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
 • arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid genomförandet av principerna.
 • rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.

De sex principerna och ESG-perspektivet har sin grund i FN:s 17 globala mål. 

FN:s globala mål:

Sammanfattning

Nu kan du som sparare själv göra hållbara val i din premiepension på Pensionsmyndighetens fondtorg: 

 • Filtrera bort oönskade produkter och tjänster.
 • Välja fonder med låg koldioxidpåverkan och med låg exponering av fossila bränslen.
 • Välja fonder utifrån låg ESG risk (miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor)
 • Välja artikel 9 fonder (fonden har hållbarhet som mål för investeringarna).
 • Fondfaktabladet ger information om hur förvaltarna jobbar med hållbarhet i fonden.

Vi har ett minimikrav att fondförvaltarna ska vara anslutan till Principles for Responsible Investments (PRI). Vi använder oss av Morningstar för att hjälpa dig med hållbarhetsdata och Swesif för att du ska kunna se hur grönt ditt fondval är.Vanliga frågor om hållbara fonder