Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hållbara fonder

Hållbara fonder och ansvarsfulla investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Fondutbud i förändring

Riksdagen har beslutat att staten behöver ta ett större ansvar för vilka fonder som erbjuds på Pensionsmyndighetens fondtorg. Fonderna inom premiepensionen kommer därför att upphandlas. Syftet  är att skapa förutsättningar för en tryggare och högre premiepension för dig som pensionssparare.

Under 2024 beräknas de första upphandlade premiepensionsfonderna finnas tillgängliga på fondtorget. 

Högre krav på hållbarhet

En viktig förändring på premiepensionens upphandlade fondtorg är de nya, högre kraven på hållbar förvaltning av alla fonder. Dessutom ställs även hållbarhetskrav på hur fondförvaltarna bedriver sin verksamhet. Hållbarhetskraven berör till exempel klimat och miljö, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Här kan du läsa mer om upphandling av fonderna på fondtorget: 
Ett upphandlat fondtorg | Pensionsmyndigheten

Krav på fondförvaltarna

Fondförvaltarna på premiepensionens fondtorg är anslutna till FN-initiativet PRI, Principles for Responsible Investments. På detta sätt förbinder fondbolaget sig att integrera PRI:s sex principer. 

Fondtorgets fondförvaltare är anslutna till PRI

Syftet är att driva utvecklingen för ansvarsfulla investeringar för ett mer hållbart samhälle. 

PRI:s sex principer handlar om att: 

 • införliva ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocesser. ESG står för Environmental, Social, Governance, som innebär miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
 • vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor i ägarpolitik och praxis.
 • söka lämplig information om ESG-frågor av de företag där fondförvaltaren investerar.
 • främja acceptans och genomförande av principerna inom investeringsbranschen.
 • arbeta tillsammans med andra investerare för att förbättra effektivitet vid genomförandet av principerna.
 • rapportera aktiviteter och framsteg mot genomförandet av principerna.

De sex principerna och ESG-perspektivet har sin grund i FN:s 17 globala mål. 

FN:s globala mål

Filtrering och indikatorer på fondtorget

Som premiepensionssparare kan du söka fram fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.

Fondfaktabladet ger fördjupning

För att få mer information om respektive fond och vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen kan du klicka på fonden och läsa fondfaktabladet som varje fond har. Du kan bland annat se vilka metoder fonden använder sig av för att välja in respektive välja bort investeringar. Det innehåller också information kring fondförvaltarens påverkansarbete och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Det är fondförvaltaren själv som lägger in sin information, så kallad självdeklaration, och det är inte alla fonder som har hållbarhetsinformation.   

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Pensionsmyndigheten har upphandlat två olika indikatorer på hållbarhet. Dessa tas fram av Morningstar, en oberoende leverantör av fondanalys och fondinformation, med hjälp av data från Sustainalytics som är specialiserade på hållbarhetsanalys. För att få ett värde behöver 67 procent av fondens innehav vara analyserat.

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 0-100 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.

Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.

Hållbarhetsrisken uppdateras månatligen och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

Låg CO2-risk

Märkningen Låg CO2-risk (koldioxid) utgår från två mått. Dels behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp, dels en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. 

AP7 saknar hållbarhetsindikatorer

AP7 har valt att inte leverera innehavsinformation till Morningstar och saknar därför värden.

Fördjupad information om AP7:s arbete med hållbara investeringar

Nya EU-regler om hållbarhetsinformation

Från och med den 10 mars 2021 finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. Sverige och Norden har i flera år haft en standard för hållbarhetsinformation i fondbranschen. Men i och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU och det ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Dessutom vill man med det nya regelverket säkra upp och öka transparensen samt minska riskerna för green-washing. Förordningen med tillhörande teknisk standard är lagkrav från den 1 januari 2023. Denna information kommer att finnas som en kompletterande länk på fondernas fondfaktablad.

Enligt den nya förordningen ska förvaltarna informera om hur de rapporterar sina hållbara investeringar. Hänvisningen till olika nyanser av grönt är ett försök att illustrera olika nivåer av hållbarhetsarbete, inte bara miljö eller klimat utan även sociala hållbarhetsmål.

Artikel 9 för mörkgröna produkter - fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna i sina produkter.

Artikel 8 för ljusgröna produkter - fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål.

Pensionsmyndigheten har sedan mars 2023 tagit in Hållbarhetsprofilen från Swesif. Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. HP är ett komplement till fondfaktabladet.

För de fondförvaltare som är anslutna till Swesif finns det en länk på varje fonds fondfaktablad till HP - hållbarhetsprofilen där man kan läsa mer om respektive fonds hållbarhetsarbete och speciellt med inriktning på det nya regelverket från EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) .

Där kan man läsa mer om gröna investeringar och om fonden rapporteras enligt ljusgrön artikel 8 fond eller mörkgrön artikel 9 fond.

Taxonomin är ytterligare ett regelverk från EU som hjälper till att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar. Syftet med taxonomin är att på sikt nå Parisavtalet om klimatneutralitet till 2050.

För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar behöver den väsentligt bidra till minst ett av EU taxonomins sex miljömål, inte orsaka skada för något av de andra målen. Principen att inte skada, ska säkerställa att en ekonomisk aktivitet som orsakar mer miljöskada än nytta, inte kan klassificeras som hållbar. Miljömässigt hållbara aktiviteter måste även respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter – alltså inte bara miljö.

 1. Begränsning av klimatförändringar,
 2. Anpassning till klimatförändringar,
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser,
 4. Omställning till cirkulär ekonomi,
 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar, samt
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

 

Vanliga frågor om hållbara fonder