Orange rapport 2020 Pensionssystemets årsredovisning | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Orange rapport 2020
Pensionssystemets årsredovisning

Om figuren

Figuren visar inträdet i pensionsintjänande för årskullen född 1985: Varje stapel motsvarar ett år med intjänande av allmän inkomstgrundadpension där den första stapeln är intjänandeåret 2001 och den sista stapeln är lintjänandeåret 2019. Grå färg på staplarna motsvarar inget intjänande och färgerna i stigande ordning visar nivån på intjänandet mätt i inkomstbasbelopp. Den mörklila sektionen i toppen utgörs av de personer som hade ett intjänande över taket för intjänande till inkomst- och premiepension under året. Mellan staplarna kan flödena mellan de olika intjänandenivåerna och åren ses. Grafen visar att det vanliga är att nivån på intjänandet ökar stegvis över åren. Väldigt få personer går från inget intjänande till ett högt intjänande året efter. Bara personer som varit vid liv och som bott i Sverige under hela perioden ingår i bilden.

Klicka på bilden för att öppna den i ett nytt fönster.

Vad är Orange rapport?

Orange rapport 2020 beskriver den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning vid utgången av 2020, utvecklingen under 2020 samt tre scenarier för framtiden. För att sätta det allmänna inkomstgrundande systemet i sitt sammanhang relateras det nedan till information om bland annat tjänstepensioner och privata pensioner. För dessa försäkringar finns det dock än så länge endast uppgifter till och med 2019, därför avser beloppen nedan 2019. Med privat pension avses enbart uppgifter om avdragsgillt pensionssparande.

Totalt beräknas de årliga inbetalningarna till allmän pension, tjänstepension och privat pension uppgå till 549 miljarder kronor, varav den allmänna pensionens 334 miljarder kronor utgör 61 procent. Lönesumman i Sverige uppgick till ungefär 1 940 miljarder kronor 2019 (inklusive egenföretagarnas förvärvsinkomster). Det innebär att vi i Sverige avsatte ett belopp som motsvarar 28 procent av våra löner till olika pensioner.

Det fonderade kapitalet i den allmänna pensionen uppgick till 3 152 miljarder kronor den 31 december 2019. Det motsvarar ungefär 46 procent av det totala fonderade pensionskapitalet i Sverige vid samma tidpunkt. Pensionsmyndigheten betalade ut 326 miljarder kronor i inkomst- och premiepension under 2019. Det motsvarar 67 procent av det totalt utbetalade pensionsbeloppet samma år.

Orange rapport handlar alltså om betydligt mer än hälften av Sveriges pensionsverksamhet avseende in- och utbetalningar. Att det rör sig om en lägre andel vad gäller fonderat kapital beror på att inkomstpensionen är ett fördelningssystem med buffertfond, och inte ett fullt fonderat pensionssystem.

Utöver inkomst- och premiepensionen betalade Pensionsmyndigheten under 2019 ut garantipension med 13 miljarder kronor. Andra pensionsrelaterade förmåner som myndigheten betalade ut under året till äldre personer är inkomstgrundad änkepension med 10 miljarder kronor, bostadstillägg med 9 miljarder kronor och äldreförsörjningsstöd med 1 miljard kronor. Dessa fyra förmåner finansieras från statsbudgeten och ingår inte i redovisningen i Orange rapport.

Innehåll
Förord: Ett stabilt pensionssystem trots pandemins effekter

Foto på Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr

I mars 2020 klassade WHO Covid-19 som en pandemi. Under februari-mars föll världens börser snabbt och kraftigt, men återhämtade sig under senare delen av året. Coronakrisen slår fortfarande hårt mot stora delar av samhället. I Sverige har arbetslösheten stigit och sysselsättningen minskat. Följdverkningarna på samhällsekonomin och våra framtida pensioner är svåra att förutse eftersom de påverkas av olika faktorer som exempelvis hur länge pandemin pågår, hur arbetslösheten utvecklas och av vilka stödåtgärder som sätts in för att mildra pandemins effekter.

Orange rapport, pensionssystemets årsredovisning, visar att inkomstpensionens finansiella ställning är stark och att indexeringen av utbetalda pensioner och pensionsbehållningen år 2022 inte kommer att påverkas av systemets finansiella ställning trots pandemins effekter på samhället. Balanstalet för år 2022 är redan fastställt till 1,0824 och överstiger 1,0000 vilket betyder att den automatiska balanseringen inte aktiveras. Tillgångarna översteg skulderna med 806 miljarder kronor. Det motsvarar drygt 8 procent av den totala pensionsskulden.

Rapporten visar också att premiepensionen fortfarande är under infasning och att premiepensionskapitalet fortsätter att växa.

Pensionsmyndigheten arbetar med att ställa om verksamheten till en mer hållbar riktning och bidra till att Sverige når Agenda 2030-målen. Vi ser att det vi gör spelar roll. Våra granskningar av fonderna på myndighetens fondtorg visar att de generellt uppfyller nya krav som vi ställer inom hållbarhet, provisioner och aktivitet i förvaltningen. Bland premiepensionsspararna ser vi ett ökat intresse för hållbarhet och vi har gjort det enkelt att välja ett hållbart sparande på fondtorget. Kvinnor och yngre sparare väljer oftare aktivt fonder med exempelvis låg koldioxidrisk eller väljer bort fossila bränslen, pornografi, kärnvapen och spelverksamhet.

Under 2020 har pensionernas tillräcklighet, grundskyddet och respektavståndet fortsatt att vara aktuella frågor i den allmänna debatten. I december fattade riksdagen beslut om att höja vissas pensioner genom ett inkomstpensionstillägg, som är ett tillägg till den allmänna pensionen för den som har arbetat ett långt arbetsliv med låg lön. Tillägget betalas ut från och med september 2021. Inkomstpensionstillägget finansieras via statsbudgeten och inte via pensionsavgifter.

2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år och samtidigt anpassades reglerna för tilldelning av arvsvinster.

Pensionssystemet är i grunden ett stabilt system, men en lågkonjunktur kan leda till att utbetalningar sänks. Framtidsscenarierna i Orange rapport visar att pengarna väntas räcka för att undvika balanseringar även under pessimistiska antaganden om den framtida utvecklingen.

Daniel Barr
Generaldirektör Pensionsmyndigheten

Om Orange rapport

Mer information om pensionssystemet finns på Pensionsmyndighetens webbplats
www.pensionsmyndigheten.se

För information om AP-fonderna – se respektive fonds webbplats www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se, www.ap4.se, www.ap6.se samt www.ap7.se (premiepension)

Vi på Pensionsmyndigheten tackar de läsare som med sina frågor och synpunkter bidragit till att förbättra Orange rapport.

Utgivare: Pensionsmyndigheten
Redaktör: Ole Settergren
Projektledare: Inger Johannisson
IT-arkitekt och utvecklare: Markus Andersson
Teknisk projektledare: Linnea Lantz och Arvid Sondén

Databearbetningar och analyser: Johan Adler, Karl Birkholz, Erland Ekheden, Erik Ferm, Dan Frankkila, Stefan Granbom, Erik Granseth, Leo Gumpert, Inger Johannisson, Jesper Lorentz, Lotta-Karin Nyström, Niklas Näsström, Linda Wiese och Estrella Zarate
Medverkat har även: Atosa Anvarizadeh, Anette Boberg och Annika Koponen

Grafisk produktion: Markus Andersson, Linnea Lantz och Arvid Sondén Fotograf: Daniel Roos

Inledande figur: Hanna Linnér och Anna Sköld

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm
Telefon: 0771-771 771
E-post: registrator@pensionsmyndigheten.se

Att läsa Orange rapport

Från och med i år publiceras Orange rapport i ett nytt format på webben.

Navigera i rapporten genom att klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen nedan.

Rapporten går även att ladda ner i sin helhet i PDF-format genom att klicka på följande länk: Orange rapport 2020.

Dela på Facebook Dela på Linkedin Dela på Twitter Dela via Email