Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring

Den traditionella försäkringen förvaltas av Pensionsmyndigheten och består av två delar, ett garanterat belopp och ett tilläggsbelopp. Det garanterade beloppet placeras i räntebärande värdepapper med låg risk. Tilläggsbeloppet placeras i aktier och fastigheter med hög risk. Värdeutvecklingen i traditionell försäkring bestäms av avkastningsräntan.

Innan du tar ut din allmänna pension är din premiepension placerad i en fondförsäkring, antingen i statens förvalsalternativ AP7 Såfa eller i de fonder du valt själv. När du börjar ta ut din premiepension kan du välja att byta till traditionell försäkring. Då tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av kapitalet.

Förvaltning av traditionell försäkring

Den traditionella försäkringen består av två delar, ett garanterat belopp och ett tilläggsbelopp. Den garanterade delen utgör cirka 70 procent av den traditionella försäkringen. Den garanterade delen placeras i räntebärande värdepapper med låg risk.

Tilläggsbeloppet i den traditionella försäkringen, cirka 30 procent av den traditionella försäkringen, placeras i aktier och fastigheter och har högre risk. Den högre risken tas i syfte att generera en god avkastning. Här kan värdet variera mer. Placeringar i aktier sker i fonder genom ett globalt aktieindex som täcker in många marknader. Placeringar görs inte i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Inom traditionell försäkring sker ingen förändring av fördelningen mellan räntor och aktier baserat på din ålder, utan principen om att den garanterade delen placeras i räntor och resterande del i aktier och fastigheter är fast.

Pensionsmyndigheten beslutar hur pengarna inom den traditionella försäkringen ska förvaltas och placeras. Pengarna delas upp i en skuldmatchningsportfölj och en tillväxtportfölj. Skuldmatchningsportföljen består av obligationer och tillväxtportföljen består av aktier och fastigheter.

Kammarkollegiet förvaltar de räntebärande tillgångarna i skuldmatchningsportföljen, medan aktiekapitalet i tillväxtportföljen är fördelat på tre fonder för att få en global spridning av kapitalet. Dessa fonder förvaltas passivt. Fastighetsplaceringen i tillväxtportföljen utgörs av ett enskilt bostadsaktiebolag.

Så placeras pengarna

Den strategiska fördelningen mellan räntebärande tillgångar och tillväxtorienterade tillgångar utgår från den traditionella försäkringens skuldsida. Av tillgångarna i den traditionella försäkringen placeras medel motsvarande de garanterade beloppen till pensionärerna i en skuldmatchningsportfölj.

Skuldmatchningsportföljen säkerställer att Pensionsmyndigheten vid varje tidpunkt har räntebärande tillgångar som motsvarar de garanterade beloppen till pensionärerna.

Överskjutande medel placeras i en tillväxtportfölj bestående av globala aktier och fastigheter med syfte att skapa en långsiktig värdeutveckling.

Placering i respektive portfölj

Tillgångarna i skuldmatchningsportföljen är placerade i svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer, obligationer utgivna av statsanknutna organisationer samt företagsobligationer, som är utgivna av statsägda företag.

Tillgångarna i tillväxtportföljen är placerade dels i tre aktiefonder; Handelsbanken Global Index Criteria, Storebrand Global Plus och Storebrand Emerging Markets Plus, dels i fastigheter (Heimstaden Bostad AB).

Hållbarhet och låga kostnader är viktiga faktorer vid valet av aktiefonder och fastighetsbolag.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar får göras endast i företag som enligt Pensionsmyndighetens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion eller distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

Vidare får placeringar inte heller göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion eller distribution av fossila bränslen.

Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vid placering i fonder ska Pensionsmyndigheten verka för att denna policy tillämpas i de underliggande placeringarna.

Avkastningsränta för traditionell försäkring

Avkastningsräntan speglar den avkastning som tillgångarna i den traditionella försäkringen ger, som kan vara positiv eller negativ. Vid årsomräkningen är det årets samlade avkastning som spelar roll för att bestämma det nya pensionsbeloppet som betalas ut månadsvis. I den traditionella försäkringen fungerar dock garantin som ett golv, lägre än så kan inte pensionsutbetalningen bli. 

Historik för avkastningsräntan