Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Visselblåsning – rapportera om missförhållanden inom Pensionsmyndigheten

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Här beskrivs det skydd som finns och hur du gör för att visselblåsa.

Du som jobbar, eller har jobbat, på Pensionsmyndigheten kan rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. 

Vem kan visselblåsa?

Enligt visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890), kan följande personer rapportera om missförhållanden:

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare.

Det här kan du rapportera om

Du använder Pensionsmyndighetens rapporteringskanaler för visselblåsning för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen:

 • angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram
 • strider mot EU‑direktivet som visselblåsarlagen bygger på, eller mot lagar och föreskrifter som riksdagen, regeringen eller en myndighet har meddelat.

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs det att missförhållandet angår en krets av personer som kan betecknas som ”allmänheten”. Allmänheten ska också ha ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram.

Visselblåsning omfattar inte allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering eller känsliga personalfrågor kopplat till enstaka individer. Den rapporteringen ska gå via de ordinarie incidentrapporteringskanalerna.

Att någon agerar eller låter bli att agera på ett visst sätt är ett missförhållande om det strider mot:

 • direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningen av EU‑direktiv 2019/1937
 • lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet
 • målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet.

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Sekretessen för visselblåsaren är stark, det vill säga, uppgift om den rapporterande personens identitet får aldrig lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta hen för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Arbetsgivaren får inte heller försöka ta reda på vem visselblåsaren är.

Det är inte bara myndighetens anställda som kan rapportera missförhållanden enligt lagen, utan också tidigare anställda, personer som söker eller har sökt arbete hos myndigheten, konsulter med flera.

Gör så här för att visselblåsa

För att omfattas av skyddet i visselblåsarlagen krävs att rapporteringen sker via någon av Pensionsmyndighetens rapporteringskanaler:

 • Skicka ett skriftligt brev (med namn eller anonymt) till: 

Säkerhetschef eller internrevisionschef
Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

 • Skicka e-post till visselblasarfunktion@pensionsmyndigheten.se
 • Ring till 010-454 23 43 eller 010-454 25 61 under kontorstid. Begär att få prata med säkerhetschef eller internrevisionschef. 
 • Boka ett fysiskt möte med säkerhetschef eller internrevisionschef. Ring 010-454 23 43 eller 010-454 25 61 under kontorstid för att boka. 

Pensionsmyndighetens säkerhetsenhet ansvarar för att utreda eventuella missförhållanden och återkopplar till visselblåsaren.

Beroende på vad rapporten gäller ska följande uppgifter finnas med:

 • Namn och kontaktuppgifter till dig eller er som rapporterar.
 • Vilken relation du har till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du är anställd eller före detta anställd på myndigheten.
 • En beskrivning av missförhållandet.
 • Uppgifter om vilka som är inblandade.
 • Eventuell tid och plats.
 • Eventuell dokumentation.
 • Om du har vidtagit några åtgärder med anledning av missförhållandet.

Om du väljer att rapportera anonymt kan Pensionsmyndighetens visselblåsarfunktion inte bedöma om du omfattas av lagens skydd eller inte. Vi kommer inte heller att kunna kontakta dig för att ställa kompletterande frågor som kan vara avgörande för utredningen. Du kan inte heller få den återkoppling lagen slår fast att du ska få om du rapporterar anonymt.

Extern visselblåsarkanal

Regeringen har utsett ett antal myndigheter som genom externa rapporteringskanaler ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom sitt utpekade ansvarsområde. Hela listan över ansvariga myndigheter finns i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:949).

Lista över ansvariga myndigheter som alternativa visselblåsare på riksdagen.se

Vissa personer som kan visselblåsa omfattas inte bara av visselblåsarlagen, utan också av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att offentliganställda i viss utsträckning kan lämna uppgifter som normalt är sekretessbelagda för publicering i massmedier, utan att straffas för det. Uppgifterna får då bara lämnas till någon som har ett utgivningsbevis, till exempel författare, nyhetsbyråer, radioredaktioner eller databaser.

Genom meddelarfriheten har statsanställda en generell möjlighet till undantag från tystnadsplikten till den som kan offentliggöra uppgifterna i medier, men undantaget gäller inte handlingssekretessen. Vissa tystnadsplikter som gäller viktiga allmänna intressen har dock tillåtits inskränka meddelarfriheten.

Du som misstänker bidragsbrott

Om du misstänker bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar kan du tipsa oss anonymt via vår e-tjänst.

Tips om misstankar kring felaktiga utbetalningar