Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Information om hur Pensionsmyndigheten behandlar personuppgifter

Den här informationen syftar till att ge dig som registrerad information om hur Pensionsmyndigheten, såsom personuppgiftsansvarige, behandlar personuppgifter så att du kan ta tillvara dina rättigheter. Informationen syftar också till att ge en övergripande information om myndighetens personuppgiftsbehandlingar.

Generellt kan sägas att vi behandlar personuppgifter för flera olika ändamål och i flera olika delar av vår verksamhet. Det behöver vi göra för att kunna fullgöra vårt uppdrag att informera, administrera och betala ut våra förmåner. Vi behöver även behandla personuppgifter i vår administrativa verksamhet och i vår roll som myndighet.

Särskilt om offentlighetsprincipen

Meddelanden som skickas till och från Pensionsmyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras. Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Denna behandling av personuppgifter som sker för att uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen har stöd i den rättliga grunden allmänt intresse i GDPR.

När vi administrerar och betalar ut pension

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut pension. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna handlägga förmånsärenden. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna följa upp att rätt uppgifter ligger till grund för de utbetalningar som vi gör till dig. För att hantera din begäran om omprövning och överklagan behandlar dina personuppgifter.

Om vi misstänker att något har blivit fel behöver vi behandla dina personuppgifter som ett led i vår utredning om återkrav eller andra åtgärder såsom exempelvis polisanmälan.

Personuppgifterna används även för att följa upp vår handläggning och för att utveckla verksamheten så att den ständigt ska vara så rättssäker, effektiv och enkel som möjligt. Även i syfte att testa våra informationssystem och följa upp att medarbetare inte missbrukar sina behörigheter kan dina personuppgifter komma att hanteras.

Behandlingarna har stöd i den rättsliga grunden allmän intresse och/eller myndighetsutövning i GDPR.

Vi går genom vad som gäller för respektive förmån eller verksamhetsområde avseende behandling av dina personuppgifter.

När du tjänar in till din allmänna pension

För att se till att du får rätt pension i framtiden måste Pensionsmyndigheten behandla personuppgifter, såsom namn och personnummer, samt uppgifter om vad du tjänar in varje år när du arbetar, är föräldraledig, studerar eller har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Även uppgifter om att du är eller har varit bosatt utomlands registreras eftersom det kan påverka din pension.

Storleken på din framtida pension kan påverkas av dina familjeförhållanden. För att din framtida pension ska bli rätt behöver vi därför även behandla personuppgifter om dina närmaste familjemedlemmar.

Uppgifter om intjänande hämtas från Skatteverket. Vi får också uppgifter om intjänande från exempelvis Försäkringskassan, CSN med flera. Uppgifter om adress och andra personuppgifter hämtas från Försäkringskassans adressregister.

Behandlingen av personuppgifter avseende intjänande till allmän pension har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken.

Pensionsmyndighetens uppdrag att administrera och betala ut pension pågår så länge du är i livet. Pensionsmyndigheten behöver därför spara många uppgifter under en lång tid.

Uppgifterna behandlas och sparas från det att du börjar tjäna in till din pension och därefter tills 11 år efter att du har slutat ta emot förmån ifrån Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har gått bort. 

När du tjänar in till premiepensionen

Varje år sätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen vars värdeutveckling du själv kan påverka genom aktiva fondplaceringsval i premiepensionssystemet.

Pensionsmyndigheten behandlar uppgifter om vilka fonder du har valt och uppgifter om den handel som görs med ditt innehav. Pensionsmyndigheten behöver även registrera uppgifter om fondernas värdeutveckling.

Uppgifter som behandlas inom ramen för ditt intjänande till premiepensionen hämtas in från Skatteverket.

Uppgifter som behandlas inom ramen för ditt intjänande till premiepensionen lämnas inte ut till andra aktörer. 

Behandlingen av personuppgifter avseende intjänande till premiepension har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken.

Uppgifterna sparas normalt tills 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har gått bort.

När du tar ut din allmänna pension

Allmän pension består av flera olika delar som inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och garantipension.

När du ska börja ta ut din pension behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna handlägga och betala ut din allmänna pension. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

För att du ska få ut din pension på det sätt du själv önskar behöver vi behandla uppgifter om hur stor del av pensionen du vill ta ut, till exempel som helt eller halvt månadsbelopp, och från vilken tidpunkt du vill börja ta ut pensionen. 

En del uppgifter som ligger till grund för beräkning av din allmänna pension hämtas in direkt till Pensionsmyndigheten från Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättningar samt banker och andra penninginrättningar. Handläggningen av ärenden om allmän pension är i vissa fall helt eller delvis maskinell.

När pensionen börjar betalas ut kommer vi fortlöpande behandla uppgifter om vilka utbetalningar du får och till vilket kontonummer du vill ha din pension.

Ditt civilstånd påverkar beräkningen av din allmänna pension. Du behöver därför informera oss om ditt aktuella civilstånd när du ska börja ta ut din pension.

Om du har delad ekonomi med någon annan behöver vi behandla uppgifter även om den personen för att kunna beräkna din pension korrekt.

Om du har arbetat och haft pensionsgrundande inkomst i ett annat land och därför tar emot pension från det landet kommer vi att begära in och behandla uppgifter om din utländska pension.

Behandlingen av personuppgifter avseende utbetalning av allmän pension har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen.

Uppgifterna sparas normalt tills 11 år efter att du har slutat ta emot förmån ifrån Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har gått bort.

När du har pension från annat land

  Om du har svensk allmän pension och pension från annat land, påverkar pension från annat land olika förmåner som betalas ut från Pensionsmyndigheten. Det är inkomstpensionstillägg, garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som kan påverkas av att du har pension från ett annat land.

  För att du ska få rätt belopp utbetalt från Pensionsmyndigheten behöver vi hämta in och använda uppgiften om pension från annat land. Uppgiften om pension från annat land kan du själv lämna till oss via en tjänst här på webbsidan eller via telefon. Vi kan också i vissa fall hämta in uppgiften från den myndighet som betalar ut din pension från det andra landet.

  Den rättsliga grunden för hanteringen av uppgifter om pension från annat land är allmänt intresse och är ett led i vår myndighetsutövning. 

När du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd

När du ansöker om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig med ansökan behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken påverkar beräkningen av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, såsom civilstånd, inkomstuppgifter och bostadsuppgifter.

Du behöver därför informera oss om dessa uppgifter i din ansökan. Om du inte lämnar de uppgifter som vi begär kan din ansökan komma att avvisas eller avslås.

Om du har bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av förmån ändras behöver du informera oss om det.

Vissa uppgifter till grund för beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hämtas in till Pensionsmyndigheten direkt från Skatteverket, Försäkringskassan, försäkringsinrättningar samt banker eller andra penninginrättningar. Viss del av handläggningen av ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd sker maskinellt.    

Om du är gift, sambo eller motsvarande ska uppgifter lämnas om både dig själv och den som du är samhörig med. Vi kommer då att behandla bådas uppgifter inom ramen för vår handläggning av ditt ärende.

När bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd betalas ut kommer vi fortlöpande behandla uppgifter om dessa utbetalningar och till vilket kontonummer du vill ha dina utbetalningar.

Behandlingen av personuppgifter avseende handläggning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har stöd i den rättsliga grunden allmänt intresse och som ett led i myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen. 

Uppgifterna sparas tills 11 år efter att du har slutat ta emot förmån ifrån Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har gått bort.

När en anhörig avlider eller när du ansöker om efterlevandepension eller efterlevandestöd efter en anhörig samt när ersättning söks vid arbetsrelaterat dödsfall

När en anhörig avlider eller du ansöker om efterlevandepension efter en anhörig behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om denne och dig för att kunna avgöra om du ska få efterlevandepension i form av exempelvis barnpension, omställningspension eller änkepension.

Detsamma gäller om ersättning söks vid arbetsrelaterat dödsfall. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig. Om du är minderårig och därmed företräds av ställföreträdare eller om du i annat fall har ett ombud som hjälper dig med ansökan behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken påverkar rätt till ersättning och beräkningen av efterlevandepension, såsom civilstånd, adress, sammanboende, in och utvandring samt uppgifter om barn, partner och syskon.

Pensionsmyndigheten hämtar normalt dessa uppgifter från Skatteverket eller ber dig informera oss om dessa uppgifter genom en ansökan eller komplettering.

Vissa uppgifter till grund för efterlevandepension och efterlevandestöd samt utbetalning av dessa hämtas in till Pensionsmyndigheten direkt från Skatteverket, Försäkringskassan, CSN eller Migrationsverket. Delar av handläggningen av ärenden om efterlevandepension och efterlevandestöd sker maskinellt.    

När efterlevandepension och efterlevandestöd betalas ut kommer vi fortlöpande behandla dina personuppgifter inom ramen för dessa utbetalningar.  Är du minderårig behandlar vi uppgifter både om dig och om din ställföreträdare samt till vilket kontonummer utbetalningar görs.

Behandlingen av personuppgifter avseende handläggning av efterlevandepension och efterlevandeförmåner har stöd i GDPR, den rättsliga grunden är allmänt intresse. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken samt i förvaltningslagen vad gäller grund för automatiskt beslutsfattande.

När vi genomför kontroller

Pensionsmyndigheten genomför kontroller för att säkerställa att våra utbetalningar är korrekta. Kontrollerna kan initieras genom att vi får en impuls från någon annan, att vi själva initierar en kontroll i ett specifikt ärende eller genom att myndigheten genomför riktade efterkontroller.

Kontrollerna kan visa att du har rätt till mindre eller större utbetalning än vad du nu får från oss. Kontrollerna kan leda till att du behöver betala tillbaka hela eller delar av de utbetalningar du tidigare har fått.

När Pensionsmyndigheten genomför kontroller behöver vi behandla dina personuppgifter.  Vi behöver behandla ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter till dig och sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som kontrollen gäller, se mer information i texterna om respektive förmån.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person.

Vissa uppgifter utöver de som redan finns i tidigare ärenden hos Pensionsmyndigheten kan komma att hämtas in från myndigheter eller andra aktörer, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning, hyresvärd och utländsk utbetalare av socialförsäkringsförmån med flera.

Det kan i dessa sammanhang vara aktuellt att hantera uppgifter som namn, personnummer, civilstånd, adressuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om ekonomi och rätt att vistas i Sverige. I samband med att uppgifter hämtas in kan det också bli aktuellt att lämna ut uppgifter från Pensionsmyndigheten. Uppgifter som kan vara aktuella att lämna ut är namn, personnummer och försäkringsnummer med flera.

Behandling av personuppgifter i kontroller sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i GDPR. Stöd i nationell rätt finns i socialförsäkringsbalken och förvaltningslagen.

Uppgifter i ärenden i kontroller sparas i 11 år efter att du har slutat ta emot förmån från Pensionsmyndigheten eller 11 år efter att du har avlidit.

När vi hanterar ärenden om omprövning och överklagan

När du begär omprövning av ett beslut eller överklagar ett beslut behöver Pensionsmyndigheten behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Vi behöver även behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som ärendet gäller, se mer information i texterna om respektive förmån. Vi kommer också att behandla det beslut som tas eller den dom som meddelas till följd av din begäran om omprövning eller överklagan.

Om ditt ärende avser överklagan till domstol kommer vi efter sekretessprövning att lämna ut den information om ditt ärende som behövs för att domstolen ska kunna pröva ditt ärende.

Viss utredning utöver vad som redan finns i det ärende som omprövas eller överklagas kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning, hyresvärd med flera.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter vid hantering av ärenden om omprövning eller överklagan sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i GDPR.

Uppgifter i omprövnings- och överklagandeärenden bevaras för all framtid – i enlighet med undantagsföreskrifter från Riksarkivet (RA-MS 2012:42).

När vi hanterar ärenden om återkrav

När Pensionsmyndigheten handlägger ett ärende om återkrav behöver vi behandla uppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Vi behöver behandla ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter till dig.

Om du har en anhörig eller ett ombud som hjälper dig behöver vi även behandla personuppgifter om denna person. 

Förutom kontaktuppgifter behöver vi också behandla sådana uppgifter som enligt regler i socialförsäkringsbalken eller annan författning påverkar beräkningen av den förmån som ärendet gäller, se mer information i texterna om respektive förmån.

Viss utredning utöver den som finns i grundärendet kan komma att hämtas in direkt från källan, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsinrättning, bank eller annan penninginrättning, hyresvärd med flera.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter vid hantering av ärenden om omprövning eller överklagan sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse och myndighetsutövning i GDPR.

När du kontaktar vår kundservice

När du kontaktar Pensionsmyndigheten, till exempel genom telefon eller e-post, behandlar vi de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar.

När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Pensionsmyndigheten enligt lag skyldiga att registrera uppgiften.

Efter samtalet kan du bli uppringd för att delta i vår kundundersökning för att utvärdera vår verksamhet. För detta ändamål hanteras ditt telefonnummer.

Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse i GDPR.

Uppgifter som inte registreras i ett ärende lagras hos oss i som minst tre år och som högst i 10 år enligt gällande gallringsbeslut.

När du chattar med vår digitala chattbott Penni

Pensionsmyndigheten använder din IP-adress för att ta emot din fråga och leverera ett svar till dig när du använder chattbotten Penni. Det räknas som personuppgiftsbehandling. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i GDPR. IP-adressen gallras så fort du fått svar.

Penni finns inom utvalda ämnen och svarar på allmänna frågor om pension. Tänk därför på att inte skriva in personuppgifter i chatten. Om du råkar skriva in personuppgifter raderas de direkt. 

Mer om Penni

När du kontaktar oss i sociala medier

När du deltar vid informations- och utbildningsträffar gällande pensionssystemet

När Pensionsmyndigheten informerar om pensionen genom att anordna informationsträffar och kampanjer behandlar vi personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter om dig som är deltagare i syfte att administrera träffen.

Efter informations- och utbildningsträffen skickas oftast en enkät till dig i syfte att utvärdera informations- och utbildningsträffen.

Stödet för vår behandling av personuppgifter sker för att fullgöra det avtal som ingicks när du anmälde dig till utbildningen och utvärderingen sker med stöd av allmänt intresse i GDPR.

Uppgifterna gallras efter informationsträffarna och e-postadressen som används för enkätutskick gallras omgående efter utskick.

När dina personuppgifter ingår i vår statistikverksamhet

Pensionsmyndigheten ansvarar för den officiella statistiken inom statistikområdet stöd vid ålderdom. Vi behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att framställa sådan statistik. Det är de uppgifter som vi använder i vårt uppdrag att administrera och betala ut pension som också används vid statistikframställning, tillsammans med uppgifter som är nödvändiga att inhämta från SCB.

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse i GDPR och stöd i nationell rätt finns i lag och förordning om den officiella statistiken.

Uppgifterna som används för att framställa officiell statistik omfattas av absolut sekretess, som endast kan brytas i vissa särskilda fall. Uppgifterna kan efter en sekretessprövning komma att lämnas ut för forsknings- och statistikändamål

När du prenumererar på våra pressmeddelanden

När du anmäler dig för att prenumerera på våra pressmeddelanden lagrar vi din e-postadress hos ett personuppgiftsbiträde till oss. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du behöver bekräfta din e-postadress för att aktivera din prenumeration.

Din e-postadress används endast i syfte att skicka dig pressmeddelanden.

Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingicks med dig när du blev prenumerant.

Du kan avsluta din prenumeration när du vill, och i sådant fall raderas din e-postadress.

När du söker arbete hos oss

När du söker arbete på Pensionsmyndigheten behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din ansökan, till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter samt ditt cv och ditt personliga brev.  

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan vi även behandla anteckningar från intervjuer, uppgifter som dina referenser har lämnat eller, i vissa fall, resultat från tester du har gjort.

När Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter vid en intresseanmälan eller jobbansökan stödjer vi oss på den rättsliga grunden allmänt intresse. När vi fattar beslut om anställning behandlar vi personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Personuppgifter från rekryteringsprocessen behandlas av de som arbetar med den aktuella rekryteringen. Det är till exempel Pensionsmyndighetens personalspecialister, rekryterande chef och fackliga företrädare. Ibland anlitar vi rekryteringsföretag eller leverantörer för personlighetstester. Dessa aktörer hanterar personuppgifter för Pensionsmyndighetens räkning och betraktas då som personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter i ett rekryteringsärende ingår ofta i allmänna handlingar. Det innebär att Pensionsmyndigheten enligt offentlighetsprincipen kan vara skyldig att lämna ut uppgifter. Det gäller dock inte om uppgiften omfattas av sekretess. Undvik att ta med alltför känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa.

De personuppgifter som registrerats kommer att raderas två år efter att rekryteringsprocessen för den sökta tjänsten avslutats. Uppgifter rörande intresseanmälningar raderas 6 månader efter den dag då de kommer in till Pensionsmyndigheten.

När du samverkar med oss

När du är kontaktperson vars myndighet, företag eller organisation samverkar med oss behandlar vi personuppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter, arbetsplats, och ev. titel. Personuppgiftsbehandlingen sker för att vi ska kunna kommunicera och samverka.

Den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse i GDPR.

Handlingarna som ingår i samverkansärendet bevaras enligt arkivlagstiftningen.

När du och ditt företag, organisation eller myndighet deltar i en upphandling

De personuppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar i samband med upphandling eller avrop är de uppgifter som anbudsgivaren ger in i sitt anbud, vilket främst berör för- och efternamn, e-postadresser samt information i CV (såsom anställning och utbildning). Ändamålet med behandlingen är genomföra och administrera upphandlingar och avrop samt att handlägga av avtalsärenden.

De uppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar i upphandlingen eller avropet har sin grund i en rättslig förpliktelse. Det är uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja reglerna i upphandlingslagstiftningen.

Sedan Pensionsmyndigheten har fattat tilldelningsbeslut i den aktuella upphandlingen eller avropet blir inlämnade handlingar i ärendet allmänna. De kan därför vid förfrågan komma att lämnas ut. Handlingarna gallras efter viss tid i enlighet med arkivlagstiftningen och interna beslut.

När du fakturerar oss eller vi fakturerar dig

När en myndighet, företag eller organisation, fakturerar oss eller vi fakturerar dem kan vi i vissa fall behandla personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter och personnummer, i syfte att administrera fakturahantering.

Behandlingen sker med stöd av rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt bokföringslagstiftningen och bevaras för detta ändamål. 

När du representerar ett fondbolag som ingår i vårt fondtorg

När du är kontaktperson eller på annat sätt representerar ett fondbolag som ingår eller vill ingå i Pensionsmyndighetens fondtorg, hanteras dina personuppgifter, såsom namn, roll och kontaktuppgifter i syfte att administrera den initiala och löpande granskningen av fondbolagen på vårt fondtorg.

Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse enligt GDPR. Personuppgifterna ingår som regel i allmänna handlingar och bevaras enligt arkivlagstiftningen.

Vi hanterar även en lista med kontaktuppgifter till dig som är kontaktperson i syfte att kontakta fondbolaget för eventuella frågor kopplat till den dagliga fondhandeln. Även denna behandling sker med stöd av ett allmänt intresse enligt GDPR.

Gallring och uppdatering av kontaktuppgifterna sker löpande.

De som kan ta del av dina personuppgifter

Medarbetare hos oss

Utöver vad som angetts under respektive personuppgiftsbehandling tar medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter del av dina uppgifter i den omfattning det är nödvändigt.

Andra myndigheter och aktörer

Pensionsmyndigheten kan vara skyldig att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter i vissa fall. Det är lagar och andra regler som fastställer sådana skyldigheter.

Personuppgiftsbiträden

Pensionsmyndigheten samarbetar med ett antal olika aktörer för att kunna utföra vårt uppdrag, till exempel genom att använda externa leverantörer av it-tjänster.

När vi lämnar ut personuppgifter för att exempelvis en it-leverantörer ska behandla uppgifterna för vår räkning skriver vi alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Offentlighetsprincipen och skyldigheten att efter begäran lämna ut allmänna handlingar

Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att Pensionsmyndigheten är skyldig att lämna ut personuppgifter som ingår eller utgör allmänna handlingar efter begäran om sådana förekommer i de allmänna handlingar och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Så här behandlas dina personuppgifter när du loggar in på Mina sidor

 • När du loggar in på vår webbplats för att ta del av våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter.
 • Vi behandlar dina identitetsuppgifter i samband med inloggning och signering för att kontrollera att din e-legitimation är äkta.
 • Vi prövar i samband med inloggningen om du har en förvaltare registrerad hos oss. Om du har det kommer du inte att kunna logga in på Mina sidor.

  Du kan i stället få all information om ditt pensionsinnehav med mera eller få blanketter via brev. Kontakta kundservice för att få hjälp om du vill få önskad information via brev eller om uppgiften om att du har förvaltare är felaktig.

Min pensionsprognos

När du är inloggad kan du ta del av en prognos om hela din framtida pension, och för detta hämtas uppgifter om dig automatiskt från Min Pension i Sverige AB. Detta sker endast om du sedan tidigare är registrerad användare hos Min Pension och har godkänt deras användarvillkor.

Om du inte är registrerad användare hos Min Pension kan du anmäla dig som användare när du har loggat in på Mina sidor. Om du redan har gått i pension och inte längre arbetar hämtas inga uppgifter om pensionsprognos.

Dina uppgifter sparas inte på Mina sidor utan hämtas in på nytt varje gång du loggar in.

Bara du själv får del av de uppgifter som finns på Mina sidor.

I samband med fondbyte

I samband med att du beställer ett fondbyte eller tar bort ett fondbyte via vår webbplats behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i form av så kallade webbloggar, (loggfil). Det vi sparar är IP-adressen till din dator eller mobila enhet och vilken fond du väljer.

Syftet med en sådan behandling är att säkerställa att fondbytet sker på ett säkert sätt och att upptäcka om någon extern part försöker påverka ditt fondbyte. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ett allmänt intresse. För ändamålet att upptäcka om någon extern part försöker påverka ditt fondbyte kommer uppgifterna att sparas i xxx månader.

Tillfällig tillåtelse att se uppgifter under telefonsamtal

Om du behöver hjälp kan du ge Pensionsmyndighetens kundservice en tillfällig tillåtelse att se dina uppgifter under en begränsad tid. Detta gäller när du under ett samtal med oss på kundservice och har loggat in på Mina sidor och behöver ytterligare hjälp. Det är alltid enligt överenskommelse med dig. 

När du besöker webbplatsen pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten.se använder kakor (cookies), både funktionella och  icke funktionella kakor. En kaka är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats och våra tjänster som möjligt.

Mer om våra kakor (cookies)

Så här länge sparas dina personuppgifter

De personuppgifter som Pensionsmyndigheten behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall.

Pensionsmyndigheten ska normalt radera uppgifter om pensionärer och pensionssparare när de inte längre är nödvändiga för vårt uppdrag. 

Dina rättigheter som registrerad

Du som får dina personuppgifter behandlade har flera rättigheter.

När Pensionsmyndigheten behandlar dina personuppgifter kan du:

 • begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
 • begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga eller missvisande.
 • begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen. 
 • begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet. För att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av ett avtal. 
 • begära återkallelse av ett tidigare lämnat samtycke.

 

Så här nyttjar du någon av dina rättigheter

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du Pensionsmyndigheten via en blankett.

Blanketten kan du skicka till oss med post eller via e-post.
Skicka e-post

Tänk på att inte skicka uppgifter av känslig karaktär i e-post.

När din begäran kommer in till oss hanteras den i ett särskilt ärende som leder till ett beslut som du kan rätt överklaga till allmän förvaltningsdomstol.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Kontakta Pensionsmyndighetens dataskyddsombud

Pensionsmyndigheten har ett dataskyddsombud, vars uppgift är att bland annat vara kontaktpunkt gentemot dig som är registrerad. Därför kan du alltid kontakta dataskyddsombudet med frågor och synpunkter om myndighetens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa.

 • E-post: dataskyddsombud@pensionsmyndigheten.se
 • Pensionsmyndigheten
  Box 38190
  100 64 Stockholm (märk kuvertet till dataskyddsombudet)
 • Du kan även nå dataskyddsombudet via växeln, 0771-771 771

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har som registrerad även rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du har synpunkter och är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten

Vill du ta del av dina uppgifter på egen hand 

Logga in på Mina sidor