Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring hade en värdeutveckling på 11,20 procent under 2023

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen blev 11,20 procent under 2023 jämfört med en utveckling på minus 13,19 procent under motsvarande period föregående år.

För helåret var värdeutvecklingen för traditionell försäkrings totala portfölj 11,20 procent, där räntor och aktier avkastat positivt med 8,40 procent respektive 17,91 procent medan investeringen i onoterade fastighetsaktier visat negativ avkastning på -12,73 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 72,0 miljarder kronor per den 31 december 2023 fördelat på 39,2 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 30,5 miljarder kronor i globala aktier samt 2,3 miljarder kronor i fastigheter. Tilldelad genomsnittlig avkastning var 1,0 procent under året jämfört med 1,8 procent under motsvarande period föregående år.

Den traditionella försäkringens aktieportfölj är fossilfri, se mer nedan under hållbarhet, och gick 0,22 procentenheter sämre under året jämfört med ett globalt aktieindex som innehåller fossila bolag. Från den tidpunkt då portföljen blev fossilfri den 30 november 2019 har portföljen gått 0,83 procentenheter bättre än indexet med fossila bolag.  

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkring och övergå till en så kallad traditionell försäkring. Då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Den traditionella försäkringens tilläggsbelopp kan både öka och minska beroende på hur kapitalets värde utvecklas. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 december 2023 var cirka 380 000.

Hållbarhet

Enligt placeringspolicyn för traditionell försäkring får Pensionsmyndigheten endast investera i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.