Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fondbyte – så fungerar det

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja hur dina pengar ska placeras. Du kan välja fonder från premiepensionens fondtorg. Ett fondbyte tar normalt två till tre helgfria vardagar innan det är klart.

Beroende av vilken inriktning fonderna har kan de göra investeringar över hela världen. Fondbyten kan därför ta olika lång tid att genomföra. Om du byter fonder som handlar i andra tidzoner tar fondbytet ofta tre till fyra helgfria vardagar. Den fond i ditt fondbyte som tar flest vardagar att handla styr hur lång tid fondbytet tar.

Så fungerar fondhandel hos Pensionsmyndigheten

 • Om du beställer ett fondbyte på vår webbplats före klockan 24 skickar Pensionsmyndigheten i normalfallet ordern till fondbolaget på förmiddagen nästa vardag. Det är också den dag som handeln sker. Det betyder att kursdagen vanligtvis blir vardagen efter att du har beställt ditt fondbyte.

 • Dagen efter att fondbolaget har utfört fondhandeln skickar de en avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Avräkningsnotan fungerar som ett kvitto på att fondaffären är genomförd och till vilken kurs den är genomförd.

 • När avräkningsnotorna för samtliga fondaffärer i ditt fondbyte har kommit till Pensionsmyndigheten kan vi beräkna och registrera fondbytet på ditt konto. Om du har begärt en bekräftelse på fondbytet så skickas den nu hem på posten till din folkbokföringsadress.

 • En del fonder kan inte utföra fondaffären samma dag som Pensionsmyndigheten skickar ordern utan tillämpar fördröjd handel i fonden. På samma sätt kan inte heller alla fondbolag avrapportera handeln direkt. Detta är vanliga anledningar till att fondbytet tar längre tid.

 • I bästa fall tar hela fondbytet bara två vardagar, men för vissa fonder, och på grund av olika omständigheter, kan fondhandeln ta längre tid. I fördjupningen nedan beskriver vi olika anledningar till att ditt fondbyte kan dröja.

Fondhandeln kan ibland ta längre tid och pågå flera dagar eller veckor. Fördröjningen kan bero på en rad väntade eller oväntad händelser. Om flera händelser som fördröjer fondhandeln inträffar direkt efter varandra ökas antalet dagar som ditt fondbyte förskjuts.

Helgdagar

Tiden det tar för att genomföra handeln påverkas av om det är helgdag i Sverige, i landet där fonden är registrerad eller på den marknad där fonden investerar.

Fördröjd handel

Pensionsmyndigheten skickar ordern till fondbolaget på förmiddagen, svensk tid. En del fonder utför aldrig fondaffären samma dag som vi på Pensionsmyndigheten skickar ordern.

En vanlig anledning till det är att tidsskillnader mellan länder kan göra att vår förmiddag är eftermiddag eller kväll i det land där fonden investerar. Fondbolaget påbörjar då hanteringen av ordern nästkommande vardag.

Fördröjd rapportering

En del fonder kan inte avrapportera den genomförda handeln direkt. Det kan till exempel bero på tidsskillnader mellan olika länder där fonden investerar. Dessa fonder har därför tillåtelse att avrapportera handeln en vardag senare. Kursdagen blir densamma, men det dröjer lite längre tills vi kan boka in handeln på ditt premiepensionskonto.

Fondbolaget är sena med avräkningsnotor och/eller kurser

Om fondbolaget missar att skicka avräkningsnotor eller att rapportera kurs i tid till Pensionsmyndigheten, fördröjs handeln på ditt konto. Kursen för din handel påverkas dock inte, du får rätt dags kurs.

Fondhandel på kö

På ditt premiepensionskonto sker olika händelser sekventiellt, det vill säga i följd. Har du lagt flera fondbyten hanteras de i turordning. Det senare fondbytet startar inte förrän det första är avslutat.

Utöver fondbyten kan pensionsförsäljning, placering av pensionsrätter, arvsvinster, kickback, korrigeringar med mera, göra att handel redan pågår på ditt konto och uppstarten av ditt fondbyte fördröjs.

Pensionsutbetalning

Om du tar ut premiepension ur din fondförsäkring får du varje månad ett fastställt pensionsbelopp. Beloppet är detsamma under hela kalenderåret.

För att finansiera pensionen säljs fondandelar av från ditt konto. Denna automatiska försäljning sker i början av varje månad och utbetalningen genomförs runt den 18:e till 19:e i månaden. Under tiden försäljningen pågår läggs övriga transaktioner, såsom fondbyten, på kö.

Själva pensionsutbetalningen är inte beroende av att pensionsförsäljningen sker i tid. Om den försäljningen av någon anledning blir fördröjd kommer du ändå få ut din pension som normalt.

Fondrabatt, arvsvinst och avgift

I maj varje år fördelar Pensionsmyndigheten ut föregående års rabatt på fondbolagens avgifter. Samtidigt delas föregående års arvsvinster ut. Vid samma tillfälle dras Pensionsmyndighetens administrativa avgift.

Under tiden den fördelningen genomförs och handlas så läggs övriga transaktioner på kö, såsom fondbyten. Först när fördelningen är inbokad påbörjas ditt fondbyte.

Nya pensionsrätter

I december delas nya pensionsrätter ut i form av nyinsatta pengar till ditt premiepensionskonto. Detta sker om du har fått en pensionsgrundande inkomst under föregående år.

När insättningen görs på ditt konto och investeras så läggs övrig handel på kö. Fondbyten kan således först påbörjas efter att insättningen är klar.

Rebalansering av AP7 Såfa

Vid samma tillfälle som nya pensionsrätter delas ut, i december varje år, rebalanseras även fördelningen mellan det statliga förvalsalternativets fonder, AP7 Aktiefond och AP7 räntefond. Fördelningen mellan dessa fonder beror på din aktuella ålder.

Detta innebär att handel påbörjas på ditt konto för att köpa/sälja AP7s fonder och uppnå den nya fördelningen mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Under tiden denna handel pågår läggs övrig handel på kö och ditt fondbyte påbörjas först när detta är klart.

Sammanläggning av fonder

När fondbolag genomför sammanläggningar av fonder kan berörda fonder ha stängt under en längre period. Eftersom du inte kan handla i fonderna som ska läggas samman är ditt konto låst under denna period.

Beställer du ett fondbyte kommer det att genomföras när fondbolaget och Pensionsmyndigheten är klara med sammanläggningen.

Fondordern blir uppdelad av fondbolaget

Om fondbolaget totalt sett har fått en eller flera så stora köp- eller säljordrar att de inte bedömer att fonden kan hantera alla på samma dag, som normalt, har fondbolaget rätt att dela upp ordern över flera handelsdagar.

Först när hela ordern är genomförd och avrapporterad kan Pensionsmyndigheten boka in ditt fondbyte. Pensionsmyndigheten beräknar då en snittkurs för ordern som du får handla för. Spararens möjlighet till fondbyten kommer vara låst under hela processen.

Fondbolaget har tillfälligt stängt handeln

Fonder är ibland stängda för handel av olika anledningar. Det kan till exempel handla om att fondbolaget inte tycker att en värdering av fondens innehav kan säkerställas. Fondbolag har enligt lag rätt att stänga handeln i vissa situationer.

Pensionsmyndighetens normala krav är annars att fonden ska vara tillgänglig för handel varje vardag.

Om du beställer ett fondbyte där en fond med stängd handel är inblandad så kommer fondbytet inte att bli klart förrän den stängda fonden har återöppnats. Ibland får Pensionsmyndigheten veta i god tid om och när en fond ska vara stängd, ibland får myndigheten informationen i efterhand.

Så snart vi får reda på att handeln är stängd försöker vi att informera om detta på vår webbplats och även stoppa så att alla delar av ditt fondbyte blir fördröjda på samma sätt.

Anledningen till det är att det generellt sett är bättre för dig om alla affärer i ditt fondbyte sker samtidigt så att inte marknaden rör sig för mycket mellan köp och sälj i fondbytet. Ett sådant stopp är dock endast möjligt för oss att åstadkomma om vi vet om att fonden stängt handeln i god tid före att du begär fondbytet.

Avvisad fondhandel

Fondbolag har i vissa all rätt att avvisa ytterligare fondhandel. Det kan till exempel bero på att fonden totalt sett blivit så stor att ytterligare köp inte tillåts.

Pensionsmyndigheten kräver daglig handel, men i vissa situationer kan ändå en avvisning uppstå. Det innebär att det fondbyte du har lagt inte kan genomföras. Du blir då kontaktad av Pensionsmyndigheten för att göra ett annat fondbyte.

Fonder som avslutas

När en fond avslutas kan avslutstransaktionen ta längre tid än normalt, under tiden läggs övrig fondhandel på kö. Ditt fondbyte påbörjas då först efter att fonden är avslutad och inbokad.

Delat fondavslut

Om en fond ska avslutas kan Pensionsmyndighetens totala order vara för stor för att den ska vara lämplig att genomföra på en handelsdag. Pensionsmyndigheten kan då besluta att dela upp avslutet i flera delar så att spararna förflyttas succesivt.

Ett delat fondavslut innebär att en procentuell andel av spararens innehav säljs och likviden för den delen placeras i den mottagande fonden. Denna process görs om till dess hela innehavet är sålt. Delavslut kan pågå i allt från några veckor till flera månader.

Mellan dessa delförsäljningar kan sparare själv göra nya fondval, vilket innebär att spararen inte blir inlåst över hela avslutsperioden.

Det bör noteras att under tiden dessa delavslut pågår så kommer spararen ha innehav i både den avslutande och den mottagande fonden. Spararens fondvalsprofil kommer dock uppdateras vid det första delavslutet till att endast innehålla den mottagande fonden. Detta innebär att eventuella nyinsättningar placeras helt i den mottagande fonden. 

Rättelse av uppgifter på kontot

Om det av någon anledning har blivit fel på ditt konto kommer Pensionsmyndigheten att korrigera felet. Det kan leda att ditt konto tillfälligt blir låst för annan handel.

Yttre omständigheter

Fondbolag kan tvingas hålla stängt om marknaden där fondbolaget placerar håller stängt, till exempel på grund av oroligheter i landet.

Många fondbyten under samma dag

Om extremt många pensionssparare beställer fondbyten samma dag kan fondhandeln ta längre tid. Pensionsmyndigheten kan då tvingas flytta fram starten på ditt fondbyte för att klara av att hantera handeln. Detta är en mycket ovanlig situation.

Tekniska problem och orderstopp

Av olika orsaker kan det ibland vara omöjligt för Pensionsmyndigheten att skicka fondordrar till ett eller flera fondbolag. Då förskjuts starten av ditt fondbyte till nästkommande dag då ordrar går att skicka igen.

Det kan finnas flera anledningar till att en fondorder förskjuts:

 • Tekniska problem
 • Administrativa problem som gör att kraven för en säker fondhandel inte bedöms vara uppfyllda
 • Ramen för Pensionsmyndighetens kreditutnyttjande är överskriden 

Andelsklassbyte

Om Pensionsmyndigheten eller fondbolaget initierar ett andelsklassbyte, så innebär det att nuvarande andelar säljs av och beloppet återinvesteras i en ny andelsklass i samma fond. Förflyttningen sker direkt och ger därför ingen värdepåverkan för spararen.

Administrationen av bytet innebär däremot att fonden under kanske en eller ett par veckor inte går att handla, varken köpa eller sälja.

Pensionsmyndigheten håller dock oftast fonden öppen för säljordrar. Säljordern påbörjas först efter att andelsklassbytet är helt genomfört, det vill säga först efter att fondbolaget avrapporterat bytet och Pensionsmyndigheten bokat in det nya andelsinnehavet.

Nedan beskrivs olika scenarion för hur lång tid ett fondbyte kan ta.

Processerna beskrivs med begrepp som normal handel eller förlängd handel, där även kursrapporteringen för fonder kan vara fördröjd. Anledningen till det är främst att en del fonder handlar i andra tidszoner.

Normal handel

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order och genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen. 

Normal handel med fördröjd kursrapportering

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order och bekräftar affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 2
 • Handelsdag 3
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen.

Förlängd handel med en dag

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 3
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen.

Förlängd handel med en dag och fördröjd kursrapportering med en dag 

 • Dag 0
  Pensionsspararen beställer fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats.
 • Handelsdag 1
  Fondbolaget tar emot order.
 • Handelsdag 2
  Fondbolaget genomför affären. Pensionsspararen får denna dags kurs.
 • Handelsdag 3
 • Handelsdag 4
  Fondbolaget skickar avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Fondhandeln avslutas under kvällen. 

Helgdagar som fondhandeln hålls stängd:

Svenska helgdagar

 • Nyårsdagen 1 januari
 • Långfredag 29 mars
 • Annandag påsk 1 april
 • Första maj 
 • Kristi himmelsfärdsdag 9 maj
 • Nationaldagen 6 juni
 • Midsommarafton 21 juni
 • Julafton 24 december
 • Juldagen 25 december
 • Annandag jul 26 december
 • Nyårsafton 31 december

Samtliga fonder inom premiepensionen är stängda för handel på svenska helgdagar. De helgdagar som infaller på lördag eller söndag är inte med i listan ovan.

Fonder kan även ha stängt andra dagar på året på grund av helgdagar på de marknader där fonden investerar.

Fonder kan även ha stängt andra dagar på året på grund av att fondbolaget är registrerat i ett land med andra nationella helgdagar.    

Vad innebär det att en fond är köpstoppad?

När en fond är köpstoppad går den inte att välja, men du kan sälja dina andelar i fonden. Du kan inte öka ditt innehav i fonden genom att köpa nya andelar. En köpstoppad fond kan väljas av en sparare som redan har andelar i den.

Det innebär att en sparare som har innehav sedan tidigare kan välja fonden på nytt i sitt nya fondval. Däremot får inte fondens andel av den totala fondportföljen öka jämfört med det tidigare fondvalet, det skulle innebära ett köp i fonden som inte är möjligt för tillfället.

Exempel när en fond kan utgå eller "köpstoppas"

 • ett fondbolag vill slå ihop två likartade fonder och ta bort den ena av dem
 • ett fondbolag avslutar en fond helt
 • ett fondbolag vill inte ha kvar sin fond i premiepensionssystemet
 • fonden lever inte upp till villkoren i fondavtalet från 2018 och avregistreras därför
 • en fond genomför en förändring, exempelvis sammanläggning eller andelsklassbyte, som medför att fonden under en tid inte kan väljas
 • fonden har gjort en förändring som Pensionsmyndigheten ännu inte hunnit bedöma efter villkoren i fondavtalet.

Köpstoppad fond – vad händer med min pensionsutbetalning?

Om du har en fondförsäkring i din premiepension säljs fondandelar av från ditt premiepensionskonto för att kunna betalas ut till dig varje månad.

Om du har en köpstoppad fond i din premiepension och försäljningen av någon anledning blir fördröjd påverkas inte din premiepensionsutbetalning, du kommer att få din pension precis som vanligt.