Vad innebär fondsparande? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vad innebär fondsparande?

Syftet med fondsparande är att på ett enkelt sätt ge tillgång till en värdepappersportfölj och den möjliga värdeökning som dessa investeringar kan ge. 

En premiepensionsfond har krav på sig att sprida fondens risk genom att ha flera olika innehav. Vilka investeringar som fonden gör bestäms av respektive fonds förvaltare, men inom ramarna satta i fondens bestämmelser.  

Olika typer av fonder

Det finns olika typer av fonder: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder. Pensionsmyndigheten har delat in fonderna i dessa typer för att du ska lättare kunna skilja dem från varandra och göra jämförelser. Vilken typ fonden tillhör beror på vilken kombination av värdepapper fonden investerar i. Fondtyperna delas i sin tur in i kategorier efter hur fonden placerar, exempelvis i viss geografisk region eller bransch. 

Du kan aktivt välja bort fonder som investerar i till exempel vapen, fossila bränslen och alkohol.

I ett långsiktigt sparande är ofta aktiefonder det bästa valet. Pensionsmyndigheten ger dock inga garantier för hur fonderna utvecklas på sikt. Det är därför bra att du som aktivt valt en fond då och då ser över hur den utvecklas.

Vill du inte vara aktiv i ditt fondval kan du istället välja någon av de statliga alternativen eller en generationsfond.

Aktiefonder - högre risk men chans till bättre värdeförändring

En aktiefond innehåller aktier som är en ägarandel i ett företag. Fondens värdeförändring beror på hur det går för företagen som fonden placerar i. En aktiefond innehåller minst 16 olika aktier, oftast fler. Det innebär att risken sprids och att du inte bara blir beroende av utvecklingen i ett enskilt företag.

Värdet i aktiefonder varierar mer över tiden än i räntefonder och blandfonder. Aktiefonder har därför högre risk men ger också möjlighet till en bättre värdeförändring.

Mycket kan skilja sig mellan olika aktiefonder. En tumregel är att ju mer specialiserad en aktiefond är, desto högre är risken. En globalfond, som innehåller aktier från många olika länder, har till exempel ofta en lägre risk än en fond som bara placerar i aktier från ett enda land, en region eller en bransch.

Pensionsmyndigheten delar in aktiefonder i olika kategorier efter geografisk region, land eller bransch. Fonderna inom en kategori kan ändå skilja sig i placering, avgift, förvaltning, valuta och värdeförändring.

Värdeutveckling i fonder med innehav i andra valutor än svenska kronor (SEK) påverkas av vad som händer med valutakurserna. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker även om innehavens värde i dollar är oförändrat. Värdeutvecklingen som Pensionsmyndigheten visar är alltid i svenska kronor (SEK).

Sammanfattningsvis är aktiefonden ett bra val för den långsiktige placeraren eftersom den ger en god möjlighet till värdeutveckling. Det kan ändå vara bra att sprida riskerna på några olika fonder eller placera i en fond med en bred inriktning och kanske se över sitt val då och då.

I en indexförvaltad fond är målet att ge samma värdeförändring som genomsnittet för börsen, till exempel Stockholmsbörsen. I en aktivt förvaltad fond strävar förvaltaren efter en bättre värdeförändring än genomsnittet på den börs eller de börser som fonden jämför sig med.

Räntefonder varierar oftast inte så mycket i värde

En räntefond innehåller räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper ges ut av staten, kommuner eller företag och är ett sätt för dem att låna pengar.

Räntefonder varierar normalt inte särskilt mycket i värde, utan ger en stabil värdeförändring. Det gör att räntefonder generellt sett har lägre risk än aktiefonder och blandfonder. Samtidigt finns inte samma möjligheter till en hög värdeförändring.

Lägst risk återfinns i kategorin ”Sverige kort”. Där finns svenska fonder som placerar i räntebärande värdepapper med kortare löptider än ett år.

Långa räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med längre löptider än ett år och kallas även obligationsfonder. Värdet på en räntefond sjunker på kort sikt om räntan stiger. Omvänt stiger värdet när räntan sjunker.

Det finns även räntefonder med högre risk. Dessa placerar ofta i räntepapper på utländska marknader och företag. Då påverkar både valutakurser och företagsrisker värderingen vilket gör att de kan svänga kraftigt, vissa lika mycket som en aktiefond.

Räntefonder med innehav i andra valutor än svenska kronor (SEK) påverkas av vad som händer med valutakurserna, som kan förändras snabbt. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker även om innehavens värde i dollar är oförändrat. Pensionsmyndigheten delar in räntefonder i olika kategorier efter typ av värdepapper och geografisk region.

När du väljer en räntefond med låg risk kan du vara ganska säker på att dina besparingar inte minskar i värde särskilt mycket. Samtidigt är möjligheterna till värdeutveckling ofta sämre över tid vilket kan påverka ett långsiktigt pensionssparande negativt. 

Blandfonder – en blandning av aktier och räntebärande värdepapper

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Det är fondens förvaltare som bestämmer fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper, fördelningen varierar över tid.

Att välja blandfonder kan vara ett alternativ till att själv sätta ihop en fondportfölj med aktiefonder och räntefonder. Eftersom blandfonder innehåller både aktier och räntebärande värdepapper har de normalt en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Ju större andel aktier blandfonden innehåller, desto högre risk och högre möjlig värdeutveckling.

Pensionsmyndigheten delar in blandfonder i olika kategorier efter typ av värdepapper och geografisk region.

Blandfonder med innehav i andra valutor än svenska kronor (SEK) påverkas av vad som händer med valutakurserna, som kan förändras snabbt. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker även om innehavens värde i USA är oförändrat.

Om du väljer en blandfond är det viktigt att du ta reda på vad det är för fond du får. Hur mycket aktier och hur mycket räntor den innehåller och hur viktningen förändras över tid. Blandfonder kan ibland vara förhållandevis dyra och det är därför viktigt att se på vilken avgift fonden har.

Generationsfonder – risken anpassas efter din ålder

En generationsfond vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp och innehåller både aktier och räntebärande värdepapper.

Risken i generationsfonden anpassas efter din ålder.

Det är generationsfondens förvaltare som bestämmer fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper beroende på vilken åldersgrupp som fonden är anpassad för.

Generationsfonder är konstruerade så att de innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pensionen. I takt med att du närmar dig pensionsåldern, flyttas pengarna stegvis över från aktier till räntebärande värdepapper. Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.

Fondbolagen delar in generationsfonder i olika åldersgrupper och Pensionsmyndigheten delar in generationsfonderna utefter när pensionen inträffar, inom mindre än 10 år respektive mer än 10 år.

Generationsfonder kan vara ett enkelt val eftersom de är konstruerade för att spararen inte ska behöva vara så aktiv. Premiepensionens förval SÅFA fungerar därför just som en form av generationsfond.

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten

Sammanfattning

  • När du sparar i fonder ger det tillgång till en värdepappersportfölj och den möjliga värdeökningen fonderna kan ge dig.
  • Det finns olika fonder att välja på: aktie-, ränte-, bland- och generationsfonder.
  • Pensionsmyndigheten erbjuder olika verktyg för att välja fonder som tar miljö- och/eller etisk hänsyn.
  • Vill du inte välja fonder själv kan statens sparalternativ AP7 Såfa eller en generationsfond vara ett alternativ.