Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vad innebär fondsparande i premiepensionen?

Syftet med fondsparandet inom premiepensionen är att på ett enkelt sätt ge människor tillgång till en fondportfölj och den möjliga värdeutveckling som dessa investeringar kan ge.

Du behöver inte välja fonder om du inte vill

Du kan välja som mest fem fonder till ditt premiepensionskonto. Om du inte vill göra ett eget val kan du stanna kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
AP7 Såfa kan väljas helt eller kombineras med andra fonder i din fondportfölj. 

En ny myndighet med ansvar för fonderna på fondtorget

Företrädare för de partier som står bakom pensionssystemet, den så kallade pensionsgruppen, har kommit överens om att staten i större utsträckning behöver ta ansvar för hur valmiljön för pensionsspararna ser ut samt hur premiepensionssystemet är konstruerat.

Riksdagen beslutade därför den 20 juni 2022 att inrätta en ny myndighet med uppgift att upphandla och granska fonderna på fondtorget. Detta är beskrivet i Lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg, SFS 2022:760, samt i Lagen om Fondtorgsnämnden, SFS 2022:759.

Den nya myndigheten heter Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten fungerar som värdmyndighet för Fondtorgsnämnden.

Upphandlade fonder på fondtorget

Syftet med att upphandla fonder till fondtorget är att säkerställa att premiepensionens fondtorg tillhandahåller hållbara och kontrollerbara fonder med hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt. På så sätt skapas förutsättningar för en tryggare och högre premiepension för pensionsspararna.

I upphandlingarna och i det löpande granskningsarbetet granskas fondförvaltarnas prestationer, arbetssätt, förvaltningsstil och avgiftsnivå. Därigenom identifieras de fondförvaltare som kan leverera stabila mervärden inom sin fondkategori.

Metoden att upphandla fonder finns redan på ett flertal fondtorg i andra länder och är där sedan länge ett vedertaget arbetssätt.

Fondtorgsnämndens verksamhet är inte finansierad genom anslag från skattemedel utan finansieras genom anbudavgifter och en årlig avgift från de upphandlade fonderna.

Första upphandlingsunderlaget publiceras våren 2023

Upphandlingarna fungerar lite förenklat så att de fonder som har de lägsta avgifterna, är bäst inom hållbarhet jämfört med liknande fonder samt uppvisar de bästa förutsättningarna att skapa en trygg och konsekvent hög värdeutveckling inom respektive kategori vinner upphandlingen och får finnas på fondtorget.

Upphandlingarna sker succesivt för respektive fondkategori och beräknas inledas under våren 2023 och kommer därefter genomföras löpande med olika antal års mellanrum för de olika fondkategorierna. Antalet fonder på det upphandlade fondtorget kommer uppskattningsvis vara 150-200 fonder jämfört dagens ca 480 fonder.

Under åren 2024-2025 kommer finnas både nya upphandlade fonder och tidigare anslutna fonder. Det kommer framgå i fondinformationen vilka fonder som är upphandlade och vilka som inte är det.

Fonderna kommer sedan att upphandlas med jämna intervaller, som längst vart 12:e år.

Information om upphandlingarna till allmänheten

Du som pensionssparare kommer att få informationsbrev i din digitala eller fysiska brevlåda när någon av de fonder som du valt sedan tidigare ska avslutas.

I breven kommer framgå i vilka av de upphandlade fonderna du kan bli placerad i om du väljer att inte välja någon av de upphandlade fonderna. Har du tidigare valt fler än en fond kan du komma att få flera brev under den här perioden.

Förvalet AP7 Såfa kommer att finnas kvar som tidigare och berörs inte av upphandlingarna. 

Det kommer även finnas mer information här på webbplatsen där det alltid finns aktuella uppgifter när de olika fondkategorierna upphandlas.

Krav på fondbolagen som anslutits före de nya upphandlingarna

Inom premiepensionssystemet ställs höga krav på de fondbolag som vill erbjuda sina fonder på premiepensionens fondtorg. I dessa krav ingår bland annat att fondförvaltaren ska följa god sed på premiepensionsområdet.

God sed inom premiepensionen innebär till exempel att fonden inte får använda olämpliga affärsmetoder eller dolda avgifter, inte ge vilseledande marknadsföring samt inte göra olämpliga placeringar, med hänsyn till komplexitet med mera. Fondförvaltaren ska agera utifrån pensionsspararnas bästa intresse. Det finns också minimikrav på hållbarhetsarbete inom fonderna.

En premiepensionsfond måste sprida risken i sina placeringar genom att ha flera olika innehav. Vilka investeringar fonden gör bestäms av varje fondförvaltare och anges i fondbestämmelserna för respektive fond.

Olika typer av fonder

Inom premiepensionen finns fyra olika typer av fonder: aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder.

Pensionsmyndigheten har delat in fonder i typer för att du lättare ska kunna skilja dem åt och kunna göra jämförelser. 

Vilken typ fonden tillhör beror på vilken kombination av värdepapper fonden investerar i. Generationsfonder skiljer sig från de övriga fondtyperna genom att successivt minska aktiedelen och öka räntedelen ju närmare pensionen du kommer.

Fondtyper indelade i kategorier

Fondtyperna delas i sin tur in i kategorier beroende på hur och var fonden placerar, exempelvis geografisk region, bransch eller om fonden investerar i särskilda produkter eller tjänster. Fonderna inom en och samma kategori kan skilja sig i placering, avgift, förvaltning, valuta och värdeutveckling.

För ditt premiepensionssparande kan du söka fram och välja fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer. Sök och jämför fonder - Pensionsmyndighetens fondtorg

En aktiefond innehåller aktier som är en ägarandel i ett företag. Fondens värdeutveckling beror på hur det går för företagen som fonden investerar i. En aktiefond måste investera i minst 16 olika aktier, oftast fler. Det innebär att risken för dig som sparare sprids och att du inte bara blir beroende av utvecklingen i ett enskilt företag.

Värdet i aktiefonder varierar mer över tid än räntefonder och blandfonder. Aktiefonder har därför högre risk men ger också möjlighet till en bättre värdeutveckling.

Mycket kan skilja sig mellan olika aktiefonder. En tumregel är att ju mer specialiserad en aktiefond är, desto högre är risken. En globalfond, som innehåller aktier från många olika länder, har till exempel ofta en lägre risk än en fond som bara placerar i aktier från ett enda land, region eller bransch.

Aktiefonder för dig som är ung eller närmar dig pension

Sammanfattningsvis kan aktiefonder med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Det kan också vara bra att se över ditt fondval oftare om du valt fonder med hög risk som placerar på särskilda marknader eller i särskilda länder. När du närmar dig pension kan det vara klokt att se över risknivån, fördelning mellan aktiefonder och räntefonder. Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket. 

En räntefond innehåller räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper ges ut av staten, kommuner och företag och är ett sätt för dem att låna pengar.

Räntefonder varierar normalt inte särskilt mycket i värde, utan ger en stabil värdeförändring. Det gör att räntefonder generellt sett har lägre risk än aktiefonder och blandfonder.

Är du orolig eller obekväm med att värdet i fonderna varierar kan du dra ned risken i din fondportfölj genom att flytta pengar från fonder med aktieplaceringar till fonder med ränteplaceringar. Det innebär samtidigt att du inte får samma möjlighet att ta del av framtida uppgångar på börsen.

Räntefonder med låg risk

Lägst risk återfinns i kategorin ”Sverige kort”. Där finns svenska fonder som placerar i räntebärande värdepapper med kortare löptider än ett år.

Långa räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med längre löptider än ett år och kallas även obligationsfonder. Värdet på en räntefond sjunker på kort sikt om räntan stiger. Omvänt stiger värdet när räntan sjunker.

När du väljer en räntefond med låg risk som handlar med svenska kronor kan du vara ganska säker på att dina besparingar inte minskar i värde särskilt mycket. Samtidigt är möjligheterna att ta del av framtida uppgångar på börsen ofta sämre över tid, vilket kan påverka ett långsiktigt pensionssparande negativt. 

Räntefonder med högre risk

Det finns även räntefonder med högre risk. Dessa placerar ofta i räntepapper på utländska marknader och företag. Då påverkar både valutakurser och företagsrisker värderingen vilket gör att de kan svänga kraftigt, vissa lika mycket som en aktiefond.

Räntefonder med innehav i andra valutor än svenska kronor, SEK, påverkas av vad som händer med valutakurserna. Dessa kan förändras snabbt. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker även om innehavens värde i dollar är oförändrat.

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Det är fondens förvaltare som bestämmer fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper och fördelningen varierar över tid.

Att välja blandfonder kan vara ett alternativ till att själv sätta ihop en fondportfölj med aktiefonder och räntefonder. Eftersom blandfonder innehåller både aktier och räntebärande värdepapper har de normalt en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Ju större andel aktier blandfonden innehåller, desto högre risk och högre möjlig värdeutveckling.

Blandfonder med innehav i andra valutor än svenska kronor, SEK, påverkas av vad som händer med valutakurserna. Dessa kan förändras snabbt. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker även om innehavens värde i dollar är oförändrat.

Avgift för blandfond

Om du väljer en blandfond är det viktigt att du ta reda på hur mycket aktier och hur mycket räntor den innehåller. Du behöver också veta hur viktningen, fördelningen mellan aktier och räntor, förändras över tid. Blandfonder kan ibland vara förhållandevis dyra och det är därför viktigt att ta reda på vilken avgift fonden har.

En generationsfond vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp och innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Risken i generationsfonden anpassas efter din ålder genom att successivt minska aktiedelen och öka räntedelen ju närmare pensionen du kommer.

Generationsfonder är konstruerade så att de till största del innehåller aktier när det är lång tid kvar till pensionen. I takt med att du närmar dig pensionsåldern, flyttas pengarna stegvis över från aktier till räntebärande värdepapper.

Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan en lägre värdeutveckling men ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.

Fördelning anpassas efter åldersgrupp

Det är generationsfondens förvaltare som bestämmer fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper, beroende på vilken åldersgrupp som fonden är anpassad för. Här delar fondbolagen in generationsfonder i olika åldersgrupper.

Pensionsmyndigheten delar in generationsfonderna på två sätt, om pensionen inträffar om mindre än 10 år eller om pensionen inträffar om mer än 10 år.

Generationsfonder kan vara ett enkelt val eftersom de är konstruerade så att du som sparare inte själv ska behöva flytta pengar från fonder med aktieplaceringar till fonder med ränteplaceringar ju närmare pensionen du kommer. Premiepensionens förval Ap7 Såfa är till exempel en generationsfond.

Har du frågor om premiepensionsfonder eller fondbyten?

Vanliga frågor om premiepensionsfonder och fondbyten

Sammanfattning

  • När du sparar i fonder inom premiepensionen ger det dig tillgång till en fondportfölj och den möjliga värdeutveckling dessa investeringar kan ge dig.
  • Inom premiepensionssystemet ställs höga krav på de fondbolag som vill erbjuda sina fonder på premiepensionens fondtorg. Detta för att du som sparare ska kunna känna dig trygg med dina placeringar.
  • Pensionsmyndigheten erbjuder olika verktyg för att du som sparare ska kunna välja fonder som gör hållbara investeringar.
  • Vill du inte välja fonder själv kan statens förvalsalternativ AP7 Såfa vara ett alternativ.
  • Det finns olika fondtyper att välja mellan: aktie-, ränte-, bland- och generationsfonder.
  • Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden.
  • Fonder med lägre risk, räntefonder, kan passa dig som närmar dig pensionen och fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.