Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Östeuropafonder avregistreras från fondtorget

De fyra Östeuropafonderna på fondtorget som har varit helt eller delvis handelsstoppade på grund av sina ryska innehav har nu avregistrerats från fondtorget. Avregistreringen sker för att berörda pensionssparares och pensionärers konto åter ska kunna öppnas för fondhandel. Avsikten är att senare lösa in fondandelarna för att på så sätt återvinna så stort värde som möjligt till pensionssparare och pensionärer. Alla som berörs får brev.

Fondtorgsnämnden har beslutat att avregistrera de fyra Östeuropafonder som varit stängda för handel sedan i slutet av februari 2022. De berörda fonderna är:

  • Baring Eastern Europe A (983593)
  • BlackRock - Emerging Europe A2 (987784)
  • East Capital Eastern Europe A SEK (442483)
  • Swedbank Robur Östeuropafond A (825109)

SEB:s Östeuropafond (383159) har delats  upp i två delar och östeuropadelen, numera en egen fond, fungerar sedan dess som vanligt på fondtorget.

Avregistreringen sker eftersom Östeuropafonderna till viss del innehar ryska värdepapper. Eftersom börserna i Ryssland hålls stängda för utländska intressenter kan inte fondbolagen handla i Östeuropafonderna.

Genom att nu dela upp fonderna i en östeuropadel och i en rysslandsdel och sedan avregistrera östeuropadelen kan spararnas konton öppnas upp. Pensionsspararnas andelar i rysslandsdelen tas över av Pensionsmyndigheten. När börsen i Ryssland öppnar för handel igen kommer ett eventuellt överskott att delas ut till berörda sparare.

Östeuropafonderna avregistreras efter Fondtorgsnämndens beslut att fonderna inte längre uppfyller villkoren för ett fondavtal, till stor del eftersom fonderna inte har kunnat handlas på över ett år. Avregisteringen av de fyra fonderna berör cirka 50 000 pensionssparare och pensionärer.

 

Frågor och svar

Östeuropafonderna avregistreras efter Fondtorgsnämndens beslut att fonderna inte uppfyller villkoren för ett fondavtal, till stor del eftersom fonderna inte har kunnat handlas på över ett år på grund av de ryska innehaven. Handelsstoppet har låst pensionsspararnas konton även för alla andra transaktioner, exempelvis byten av andra fonder i portföljen. 

Följande Östeuropafonder har avregistrerats:

  • 442483 East Capital Östeuropa
  • 983593 Baring Eastern Europe A
  • 987784 Black Rock- Emerging Europe A2
  • 825109 Swedbank Robur Östeuropafond A 

Dessa fonder har varit helt eller delvis handelsstoppade och spararnas konton som varit låsta i drygt ett år kommer nu att kunna öppnas genom att Pensionsmyndigheten cenralt tar över spararnas andelar.

Värdet på den Östeuropeiska delen i tre av fonderna bestäms till 25 procent av senaste kurs i premiepensionssystemet. Den fjärde fonden, Swedbank Robur Östeuropa A, får sin östeuropadel överförd till Såfa och värdet bestäms när den handeln är klar.

Beslutet för tre av fonderna grundar sig i att Pensionsmyndigheten inte kan sälja av fondandelarna och därför inte med säkerhet kan säga vilket belopp det kan bli vid en framtida avregistrering. För tillfället kommer Pensionsmyndigheten betala spararna med sin kredit.

Bedömningen är dock att 25 procent av nuvarande värdering är ett värde som det kan bli i en framtida försäljning, även om börsen faller.

Pensionsmyndigheten kommer att sälja fondinnehaven, både det ryska och det icke-ryska den dag det är möjligt. Pengarna som då erhålls kommer att föras över till spararens premiepensionskonto och placeras i dina fonder efter den valda procentandelen i varje fond.

Pensionsmyndigheten äger alla fondandelar i premiepensionssystemet medan pensionsspararna har rätt till värdet på fondandelarna.

Pensionsmyndigheten har nu tagit över de ryska fondandelarna från spararnas konton, men inte sålt av dem. Det kan vi inte göra eftersom fonderna ännu inte är öppna för handel.

I samband med att andelarna ombokades från spararnas konto till Pensionsmyndigheten centralt så erhålls en kompensation för andelarna, 25 procent av senaste kurs för tre av Östeuropafonderna. Denna kompensation placeras enligt gällande regler i AP7 Såfa. När kontot är öppet igen kan man när som helst byta bort AP7 Såfa mot andra fonder om man vill.

Pensionsmyndigheten har alltså kvar alla sparares andelar i Östeuropafonderna. Den dag dessa säljs kommer all säljlikvid, med avdrag för redan utbetald andel på 25 procent, att fördelas proportionerligt mellan de sparare som hade innehav i Östeuropafonderna. Du har således inte kvar andelarna men rätten till andelarnas värde.

Avregistreringen av Swedbank Robur Östeuropafond har skett på delvis annat sätt och värdet på östeuropadelen bestäms därför när överföringen till Såfa är klar.

För pensionärer som har innehav i Östeuropafonderna gäller att Pensionsmyndigheten har lånat ut pengar för att kunna betala ut premiepensionen varje månad. Det innebär att Pensionsmyndigheten utbetalat på kredit och att ett lån lagts upp för pensionären. Lånet löper med noll procent ränta till dess det återbetalas, eller till dess spararen avlider. Vid dödsfall kommer lånet avskrivas.

Upplåsningen av konton kommer innebära att cirka 100 pensionärer hamnar med ett kontovärde under noll. Pensionsmyndigheten kommer i närtid fatta beslut hur dessa konton ska hanteras, men mycket talar för att vidare utbetalningar kommer stoppas för flera eller alla dessa sparare. Utbetalning kan dock återupptas efter att kontovärdet återställts till positivt och ny årsomräkning genomförts.

Om en pensionär har en arbetsinkomst de kommande åren som ger nya pensionsrätter kan kontot åter få ett positivt värde. Det gäller även eventuella återförda fondrabatter och tilldelade arvsvinster. Får kontot ett positivt värde kommer premiepensionen att börja betalas ut igen, efter nästkommande årsomräkning. Utbetalningens storlek baseras på det då aktuella värdet på kontot.

Det är pensionsspararen som själv har det fulla ansvaret för sina placeringar och därmed avkastningen av premiepensionspengarna. 

Det är Fondtorgsnämnden som beslutat om avregistreringen. Pensionsmyndigheten ansvarar för den administrativa skötseln av premiepensionssystemet.