Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vad är risk?

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Hög risk innebär större möjlighet till bra värdeutveckling, men också en större risk att förlora pengar. Låg risk betyder lägre möjlighet till bra värdeutveckling, men risken att förlora pengar blir mindre. 

Vilken risknivå du väljer i ditt premiepensionssparande har betydelse för hur stor din slutliga premiepension kan förväntas bli. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk.

Att ta en viss risk är nödvändigt om du vill ha möjlighet till en bra värdeutveckling. Om du sparar under lång tid visar historien att aktiefonder ger bättre värdeutveckling än räntefonder, som exempel så är spartiden inom premiepensionen i genomsnitt 30 till 40 år.

Aktiefonder kan därför med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns dock inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling.

En fond med hög risk kan ha stora variationer i värde och det är svårare att förutsäga det framtida värdet. En fond med en låg risk har däremot en stabilare värdeutveckling och ger en säkrare bild av det framtida värdet. 

Olika fondtyper har olika risknivåer

Olika fondtyper, exempelvis aktiefonder, räntefonder, blandfonder och generationsfonder, har olika risknivåer.

Rena räntefonder, exempelvis långa räntefonder och realräntefonder, har lägst risk. Aktiefonder har högre risk.

Fonder som specialiserar sig på enskilda länder eller enskilda branscher har generellt en högre risk än breda fonder. Breda fonder kan placera i olika aktietyper, på flera olika marknader och med flera olika valutor, och anses därför ha en lägre risk.

Exempelvis har globala aktiefonder generellt en lägre risk än svenska aktiefonder. Det beror på att globala aktiefonder sprider risken över världens marknader och i fler branscher, det gör att ditt sparande inte blir lika känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas.

Blandfonder innehåller både aktier och räntebärande värdepapper vilket innebär att de normalt har en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Ju större andel aktier blandfonden innehåller, desto högre risk och högre möjlig värdeutveckling.

Risken i generationsfonder anpassas efter din ålder genom att successivt minska aktiedelen och öka räntedelen ju närmare pensionen du kommer.

Risknivåer angivna med färg och värde

Riskvärdet som redovisas på premiepensionens fondtorg är ett mått på hur mycket värdeutvecklingen på en fond varierar under ett visst antal månader.

För varje fond anges en risknivå som är kopplad till fondens värdeutveckling. Ett högt värde innebär stora variationer i värdeutveckling över tid, vilket innebär en högre risk. Ett lågt värde innebär mindre variationer i värdeutveckling över tid och därmed lägre risk.

Riskvärdet visar hur fondens värdeutveckling varierar över tiden jämfört med fondens genomsnittliga värdeutveckling. Det här värdet kallas även för standardavvikelse. Ju större standardavvikelsen är, desto större har variationerna för värdeutvecklingen varit. Risken är baserad på standardavvikelse beräknad på 36 månader.

Risknivå, mycket låg till mycket hög, visar variationerna i riskvärde för en viss period. Det finns fyra risknivåer mellan 0-15 och en risknivå för riskvärden över 15.

Olika risknivåer för fonder som visar hur de ser ut med skalan mycket låg, låg, medel, hög och mycket hög.

Även om du redan är nöjd med din fördelning mellan aktie- och räntefonder kan du behöva se över din fördelning i ditt premiepensionssparande. Dina fonder utvecklas nämligen olika bra, de fonder som har bäst värdeutveckling utgör efter ett tag en större del av ditt premiepensionssparande.

Exempel

Du har en fondportfölj med halva innehavet placerat i räntefonder med låg risk och andra halvan i aktiefonder med hög risk.

Över tid kommer aktiefonderna troligtvis att bidra till en högre värdeutveckling än räntefonderna i din portfölj. Om det inträffar kommer inte längre fördelningen vara som vid ursprungsläget, att aktiefonder står för halva fondportföljens innehav. Det här medför även att den risknivå du valde från början har ändrats.

För att behålla den risknivå du valt kan du återställa fördelningen mellan fonderna med jämna mellanrum. Det gör du enklast genom att använda funktionen "Återställ till vald fördelning" som du hittar på Mina sidor. 

Om du väljer att återställa till vald fördelning genomförs ett fondbyte på ditt premiepensionskonto. Återställ till vad fördelning, Mina sidor

För de allra flesta är inkomstpensionen den största delen av den samlade pensionen, premiepensionen utgör en mindre del. Om du vill kan du därför ta en högre risk i dina premiepensionsfonder, det vill säga välja aktiefonder i större utsträckning än räntefonder, för att få möjlighet till en bra värdeutveckling och därmed få en högre pension. Hög risk är dock inte en garanti för en hög premiepension i framtiden.

Den totala risken för ditt samlade pensionssparande ligger på en låg nivå även om du tar en hög risk i premiepensionen. Det beror på att inkomstpensionen, som har störst effekt på din pension, har låg risk.

Inkomstpensionen är främst beroende av arbetsmarknaden och utvecklas i takt med inkomsterna.

Om du själv har valt fonder

Om du själv har valt fonder kan det ibland vara bra att se över fördelningen mellan aktie- och räntefonder. Dina fonder utvecklas nämligen olika bra, de fonder som har bäst värdeutveckling utgör efter ett tag en större del av ditt premiepensionssparande. Läs mer under rubriken Byt och återställ din fördelning.

Om du har det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa

Risken i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa anpassas efter din ålder. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen när delar av fondportföljen placeras i AP7 Räntefond. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande om du inte vill.

Om du har en blandfond

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Det är fondens förvaltare som bestämmer fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper och fördelningen varierar över tid.

Om du väljer en blandfond är det därför viktigt att du ta reda på risknivån, det vill säga hur mycket aktier och hur mycket räntor den innehåller. Det är också bra att veta hur viktningen, fördelningen mellan aktier och räntor, förändras över tid.

Om du har en generationsfond

Risken i generationsfonden anpassas efter din ålder genom att successivt minska aktiedelen och öka räntedelen ju närmare pensionen du kommer.

Generationsfonder är konstruerade så att de till största del innehåller aktier när det är lång tid kvar till pensionen. I takt med att du närmar dig pensionsåldern flyttas pengarna stegvis över från aktier till räntebärande värdepapper. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande om du inte vill.

Så här kan du förändra din risknivå

Du kan ändra risknivån i din fondportfölj genom att byta fonder eller fördelning mellan fonder.

Vill du ha en högre risk kan du välja att placera större delen av ditt premiepensionssparande i aktiefonder och om du vill ha lägre risk kan du välja räntefonder.

För dig som har lång tid kvar till pension kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid. Spartiden inom premiepensionen är i genomsnitt 30 till 40 år, under den tiden klarar vi tillfälliga nedgångar och att ta igen både större och mindre börsfall.

För dig som närmar dig pensionen kan fonder med lägre risk, räntefonder, passa bra. Det gäller framförallt om du fäster stor vikt vid ett stabilt värde som ger utbetalningar som inte varierar så mycket.  

Ju närmare du kommer planerat uttag av pension, desto större anledning har du att se över risknivån för att inte riskera att premiepensionen blir lägre än vad du räknat med.